เว็บไซต์ www.halalthai.com

เป็นเว็บไซต์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นของหน่วยงานต่างๆ ในการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบสินค้า ตามกระบวนการฮาลาลเพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าและผู้บริโภคไปจนถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าถึงข้อมูลแต่ละส่วนได้อย่างถูกต้องและสะดวกรวดเร็ว