SPHERE

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันขนาดของตลาดอาหารฮาลาลโลก มีมูลค่าประมาณ 150,000–200,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของประชากรโลกและคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศมุสลิมมีอัตราการเจริญเติบโตร้อยละ 6.3 ระหว่างปี 2013-2018  ซึ่งเศรษฐกิจฮาลาลแบ่งออกเป็นสามประเภท คือ อาหาร การท่องเที่ยว
และการเงิน

ประเทศไทยมีการตื่นตัวมากเรื่องการผลิตและการบริการฮาลาลในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา แต่ในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดปัจจัยหลายประการที่ผลักดันในการผลิต การแปรรูป และการส่งออกสินค้าฮาลาล ได้แก่ การขาดข้อมูลห่วงโซ่อุปทานด้านฮาลาล (Halal supply chain) สำหรับผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน, การขาดข้อมูลด้านการวางระบบและการรับรองมาตรฐานฮาลาลของไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานรับรองให้มีประสิทธิภาพ จึงทำให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน เทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำระบบศูนย์ข้อมูลกลางการแลกเปลี่ยนทรัพยากร    อิเล็คทรอนิคส์ด้านฮาลาล (System Protocol for Halal Electronic Resources Exchange หรือ SPHERE) เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดฮาลาลภูมิภาค IMT-GT, GMS และอาเซียน  โดยมาตรฐาน SPHERE   จะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ระบบที่ถูกพัฒนา

Halalthai.com

เว็บไซต์ www.halalthai.com เป็นเว็บไซต์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นของหน่วยงานต่างๆ ในการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบสินค้า ตามกระบวนการฮาลาลเพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าและผู้บริโภคไปจนถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าถึงข้อมูลแต่ละส่วนได้อย่างถูกต้องและสะดวก

อ่านต่อ

Auditor Checklist System

ระบบตรวจประเมินและรับรองฮาลาลสำหรับคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบ โมบายแอปพลิเคชันชื่อ Auditor Checklist System (ระบบตรวจประเมินและรับรองฮาลาล) ที่ช่วยในงานตรวจสอบเอกสารและข้อมูลในการยื่นคำขอรับรอง    ฮาลาล 

อ่านต่อ

H-Apps

Halal Application หรือ  H-Apps เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมแอปพลิดเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับด้านฮาลาลในประเทศไทย ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งานอ่านข่าวสารและองค์ความรู้อัพเดตล่าสุด รวมถึงบริการด้านฮาลาลอื่นๆอีกมากมาย

อ่านต่อ

H4E Application

ระบบค้นหารสารปรุงแต่งอาหาร ศูนย์วิทยาศาสตร์  ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดทำ แอปพลิเคชันแสดงสถานะวัตถุเจือปนในอาหารที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยได้ศึกษาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เริ่มต้นตั้งแต่การค้นคว้าตำราต่างๆ

อ่านต่อ

Halal Ingredient System

ระบบค้นหาส่วนประกอบอาหารฮาลาล ใช้ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมาย      ฮาลาล และผู้จัดจำหน่ายที่ผ่านมาตรฐานให้สามารถใช้ได้ถูกตามหลักของศาสนาอิสลามและใช้งานได้สะดวกโดยสามารถใช้งานผ่านทั้งแท๊บเล็ตและคอมพิวเตอร์

อ่านต่อ

Halal Scan Application

แอปพลิเคชั่นที่ให้บริการการตรวจสอบสถานะการรับรองฮาลาลของผลิตภัณฑ์ต่าง ที่ได้รับเครื่องหมายฮาลาลจากสนง.คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้  โดยผู้ใช้งานสามารถใช้ สมาร์ทโฟนของตนเองสแกนไปที่เครื่องหมายฮาลาล

อ่านต่อ

Halal Certification System

Halal Certification System ระบบยื่นคำขอรับรองฮาลาล ผู้ผลิตสินค้าเรียนรู้กระบวนการรับรองและขอใช้เครื่องหมาย ,ยื่นคำขอรับรองฮาลาลและตรวจสอบผลการยื่นคำขอได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากระบบยังช่วยทำเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับรอง

อ่านต่อ

Auditor Assistant

ระบบผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินและรับรอง     ฮาลาล สำหรับคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบ โมบายแอปพลิเคชั่นชื่อ Auditor Assistant (ระบบผู้ช่วยผู้ตรวจประเมินและรับรองฮาลาล) ที่ช่วยในงานตรวจประเมินและรับรอง    ฮาลาล ในแบบที่กรรมการอิสลาม

อ่านต่อ

API

SPHERE API คือการสร้างช่องทางสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบและนักพัฒนาที่ต้องการข้อมูลฮาลาล  ภายใต้โครงการระบบศูนย์ข้อมูลกลางการแลกเปลี่ยนทรัพยากรอิเล็คทรอนิคส์ด้านฮาลาลโดยใช้ช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล

อ่านต่อ

กิจกรรมฝึกอบรม

ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่  ได้มีการจัดอบรมการใช้งานผ่านเว็บไซด์และโมบายแอพพลิเคชั่น Auditor Checklist” ภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบศูนย์กลางการ        แลกเปลี่ยนทรัพยากรณ์อิเล็คทรอนิคส์ด้านฮาลาล (System Protocol for Halal Electronic Resources Exchange หรือ SPHERE) เชื่อมโยงระบบ SILK และการมาตรฐานฮาลาล HAL-Q เพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในตลาด    ฮาลาลภูมิภาค IMT-GT, GMS และอาเซียน ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ห้องประชุมชั้น 3  โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมอบรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสาร แนะนำการใช้งานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซด์และโมบายแอพพลิเคชั่น Auditor Checklist

ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่และทีมโปรแกรมเมอร์  ได้เดินทางไปจัดอบรม การใช้งานผ่านเว็บไซด์และโมบายแอพพลิเคชั่น Auditor Checklist สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสาร แนะนำการใช้งานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซด์และโมบายแอพพลิเคชั่น Auditor Checklist

ในวันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 ในงาน“Betong Halal International Fair (BHIF 2018)”  ในส่วนของ ห้องประชุมปิยะมิตร3 โรงแรมแกรนด์วิว เบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้จัด Workshop(อบรมเชิงปฏิบัติการ) ในหัวข้อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) แอพพลิเคชั่นและนวัตกรรมเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลและสนับสนุนการรับรองฮาลาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดย นายชาฤทธิ์ สุ่มเหม เป็นวิทยากรบรรยาย และนายณัฐวุฒิ แสนปัญญา โปรแกรมเมอร์พัฒนาระบบ sphere ผู้ช่วยวิทยากร

ทางวิทยากรได้พูดถึง ขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ในแอพพลิเคชั่น(Auditor checklist) และมีการสอนแบบตัวต่อตัวเพื่อให้เข้าใจในการใช้แอพพลิเคชั่นกันมากขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากกับทางคณะกรรมการอิสลาม ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี สงขลา นราธิวาส