อาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย ครัวมุสลิมชายแดนใต้

อาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย ครัวมุสลิมชายแดนใต้

ชื่อหนังสือ                อาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย ครัวมุสลิมชายแดนใต้
ผู้แต่ง                      รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน และทีมงาน
เจ้าของ                   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะ                   ปกกระดาษอาร์ต 135 กรัม ขนาด 20×20 ซ.ม. กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี ความหนา 204 หน้า เย็บกี่ใสกาว
ราคา                       400 บาท

เนื้อหาโดยสังเขป

อาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย เป็นหนังสือที่จัดทำเพื่อ การส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสากล ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คัดกรองร้านอาหารมุสลิมเข้าร่วม 100 แห่ง เข้าอบรมระบบครัวฮาลาลปลอดภัย HAL-Q และการส่งเสริมธุรกิจ ทั้งยังนำเข้าร่วมงานระดับนานาชาติที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวของ 40 ร้านอาหารต้นแบบพร้อมรายการอาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย 40 รายการ พ่วง 8 รายการจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี มีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสอดแทรกเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ ภาษาวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจคนมลายูในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

 

คำนำจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลล จุฬาฯ

เป็นเพราะประชากรณ์ 3.7 ล้านคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลามากกว่าร้อยละ 60 คือมุสลิมชาติพันธุ์มลายู แตกต่างจากพื้นที่อื่นในประเทศทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภาษา จึงหล่อหลอมให้อาหารในพื้นที่นี้มีอัตลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากพื้นที่อื่น อาหารบางรายการแม้ถูกนำเสนอออกสู่ภายนอกแต่ก็ด้วยชื่อไทยที่ขาดภาษามลายูกำกับทำให้ความเข้าใจต่อรากวัฒนธรรมเดิมถูกตัดขาดออกไปอย่างน่าเสียดาย

อาหารคือสื่อกลางที่ดีในการสร้างมิตรภาพและสันติภาพมีตัวอย่างความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มากมายในหลายสังคม เหตุนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมั่นใจว่าหากคนไทยในภูมิภาคอื่นได้รู้จักและรักอาหารจากห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชินชื่อมลายู ย่อมเข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของตำรับ ผลพวงคือการชื่นชมและให้เกียรติตามแนวทาง “รัก เข้าใจ ให้เกียรติ” ที่ศูนย์ นำเสนอ ท้ายที่สุดความสมานฉันท์ย่อมติดตามมา

เหตุนี้ศูนย์จึงยินดีอย่างยิ่งเมื่อกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้ดำเนินโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสากล” ปี 2553 ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์คัดกรองร้านอาหารมุสลิมเข้าร่วม 100 แห่ง เลือก 40 แห่งเป็นร้านต้นแบบ ได้แก่ร้านอาหารในปัตตานี 8 ยะลา 4 นราธิวาส 8 สตูล 9 และสงขลา 11 แห่ง ตลอดระยะเวลา 5 เดือน ศูนย์ทำการอบรมระบบครัวฮาลาลปลอดภัย HAL-Q 4 ครั้ง ด้านธุรกิจ 2 ครั้ง นำเข้าร่วมงานระดับนานาชาติที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ 2 งานและศูนย์วิทยาศาสตร์ 2 งาน

หนังสือเล่มนี้นำเสนอ 40 ร้านอาหารต้นแบบพร้อมรายการอาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย 40 รายการ พ่วง8 รายการจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานปัตตานี โดยสอดแทรกเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ ภาษาวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจกระทั้งรักคนมลายูในพื้นที่

ขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์ต่อการสนับสนุนทั้งปวง ขอบคุณสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิตยาสาร “คู่สร้าง คู่สม” “เนชั่นสุดสัปดาห์” และอีกหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนศูนย์ฯ ด้วยดีมาโดยตลอด ขอบคุณผู้ประกอบการร้านอาหาร/ครัวและทีมงานศูนย์ที่มุ่งมั่นทำงานร่วมกันโดยไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อย

รุกตลาดอาหารฮาลาลโลก

รุกตลาดอาหารฮาลาลโลก

ชื่อหนังสือ              รุกตลาดอาหารฮาลาลโลก
ผู้แต่ง                     รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน
เจ้าของ                  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ลักษณะ                  ปกอ่อน พ็อกเก็ตบุ้ค กระดาษอาร์ต พิมพ์สี่สี ความหนารวมปก 258 หน้า ใสกาว
ราคา                      200 บาท 

เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอเรื่องราวเชิงสารคดีท่องเที่ยวกล่าวถึงการเดินทางเยี่ยมเยียนและดูงานในประเทศต่างๆที่เป็นตลาดอาหารฮาลาลที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี โมรอคโค อัลจีเรีย และอียิปต์ เป็นการติดตามคณะทำงานด้านฮาลาลของกระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนฮาลาลของประเทศไทย สอดแทรกข้อมูลที่น่าสนใจทางด้านฮาลาลและตลาดอาหารฮาลาลโลก  

90 เพลินโภชนาการ

90 เพลินโภชนาการ

ชื่อหนังสือ                90 เพลินโภชนาการ
ผู้แต่ง                      รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรณาธิการ ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล
เจ้าของ                   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะ                  ปกอ่อน พ็อกเก็ตบุ้ค กระดาษปอนด์ ความหนารวมปก 204 หน้า ใสกาว
ราคา                     180 บาท 

เนื้อหาโดยสังเขป
ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเชิงขำขัน อ่านง่าย เบาสมอง เรื่องสั้นๆ รวม 90 เรื่อง ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำโภชนาการไปใช้ในการดูแลสุขภาพ เหมาะสำหรับคนทุกวัย ภาพการ์ตูนประกอบโดยผู้เขียนเอง

100 นิทานอาหาร เล่ม 1

100 นิทานอาหาร เล่ม 1

ชื่อหนังสือ              100 นิทานอาหาร เล่ม 1
ผู้แต่ง                     รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน บรรณาธิการ ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล
เจ้าของ                   ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษณะ                   ปกอ่อน พ็อกเก็ตบุ้ค กระดาษปอนด์ ความหนารวมปก 204 หน้า ใสกาว
ราคา                     180 บาท 

เนื้อหาโดยสังเขป

          “นิทานอาหาร” ในนิตยาสารเนชั่นสุดสัปดาห์เขียนโดยใช้นามปากกาว่า “นางลำยอง” ช่วยให้วิชาการด้านโภชนาการที่ค่อนข้างหนักดูไม่เครียดจนเกินไป  เพราเขียนในลักษณะการพูดคุยกัน แต่งแต้มข้อมูลเชิงอาการและโภชนาการแทรกลงไปในคำพูดของตัวละคร เพื่อสร้างความบันเทิง โดยให้ได้สาระครบถ้วน