ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน งานเปิดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน งานเปิดศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลามคม 2549

ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดตั้ง “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ศรีปทุม” ขึ้น โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2549 ก็ได้มีพิธี เปิดศูนย์บ่มเพาะวิสหกิจ ม. ศรีปทุม อย่างเป็นทางการ  ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ดร.กมล ชัยวัฒน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า ทางคณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการตั้ง ?ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ? ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อต้องการเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ มุ่งสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ โดยจากการสำรวจ พบว่านักศึกษาที่จบออกไปจำนวนมากมีไอเดียประกอบธุรกิจของตนเอง แต่ไม่มีโอกาส ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรรวมถึงการขาดแหล่งเงินทุน จากปัญหาดังกล่าวทางคณะบริหารธุรกิจ จึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้น โดยใช้แนวทางเป็นพี่เลี้ยงในการช่วยสร้างผู้ประกอบการใหม่แบบครบวงจร

 

ศวฮ. จัดประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน THA 2019 ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ

ศวฮ. จัดประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน THA 2019 ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้จัดการประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Thailand Halal Assembly 2019 เพื่อให้การบริหารจัดการงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. เป็นประธาน ร่วมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย, ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ, ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม, ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์, ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จับมือ หอการค้าจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 หารือร่วมกับศูนย์การส่งเสริมการลงทุน เปิดช่องทางโอกาสทำการค้า ผลักดันผลิตภัณฑ์สู่จีน ณ มณฑณหยางหลิน ประเทศจีน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จับมือ หอการค้าจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 หารือร่วมกับศูนย์การส่งเสริมการลงทุน เปิดช่องทางโอกาสทำการค้า ผลักดันผลิตภัณฑ์สู่จีน ณ มณฑณหยางหลิน ประเทศจีน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นำโดย คุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และอ.ดรภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมนำคณะ เข้าหารือกับผู้อำนวยการส่งเสริมการลงทุน ที่มณฑณหยางหลิน ประเทศจีน ในประเด็นด้านองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร
.
เผยกระบวนการนำเข้าสินค้าเกษตรแปรรูป รวมทั้งการผลักดันผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทย เพื่อเริ่มต้นความร่วมมือผลักดันเศรษฐกิจ ตามนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ส่งเสริมในการเปิดตลาดการค้าการลงทุน ให้ความสำคัญกับศูนย์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
และ Cross Border E-Commerce หลังจากนั้นได้นำคณะเข้าเยี่ยมชม ฟาร์ม Greenhouse ระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยมีนายฟาง อวี๋ เจ้าของฟาร์มให้การต้อนรับพร้อมทั้งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นจุดเด่นของประเทศจีน

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก คณะสหเวชศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก คณะสหเวชศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) กำหนดตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่ 13- 16 พฤศจิกายน 2549 โดยมีกำหนดที่จะเปิดการประชุม และสรุปผลการตรวจฯ ด้วยวาจา ดังนี้

วันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2549

9.00 – 11.30 น.  เปิดประชุม และพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและชี้แจงวัตถุ ประสงค์ของการตรวจ ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 สำนักงานมหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2549

10.00 – 11.30 น. คณะผู้ตรวจสอบเสนอผลการตรวจประเมิน ด้วยวาจาต่อจุฬาฯ ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 สำนักงานมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้คณะผู้ตรวจสอบ ได้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอก คณะสหเวชศาสตร์  พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เมื่อวันที่14 พฤศจิกายน 2549 เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ อาคารจุฬาพัฒน์ 1โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากร คณะสหเวชศาสตร์ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

รายชื่อ ผู้เข้าร่วมการประชุม ครั้งนี้

ผศ.นพ. เอื้อพงศ์  จตุรธำรง  (ผู้ตรวจประเมินภายนอก)
อาจารย์ทิพย์  นิลนพคุณ  (ผู้ตรวจประเมินภายนอก)
รศ.ดร.วินัย  ดะห์ลัน   (คณบดีคณะสหเวชศาสตร์)
รศ.สมนึก  กุลสถิตพร  (รองคณบดี)
รศ.ดร.วาริน  แสงกิติโกมล (รองคณบดี)
ภญ.รศ.จงจิตร  อังคทะวานิช  (รองคณบดี)
รศ.สุพรรณ  สุขอรุณ  (รองคณบดี)
ผศ.ดร.วนิดา  นพพรพันธุ์  (รองคณบดี)
ผศ.ดร.เปรมทิพย์  ทวีรติธรรม  (รองคณบดี)
ผศ.ดร.ประวิตร  เจนวรรธนะกุล  (หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด)
ผศ.ดร.เทวิน  เทนคำเนาว์  (กรรมการประจำคณะและผู้ช่วยคณบดี)
ผศ.ดร.ปราณีต  เพ็ญศรี  (กรรมการประจำคณะและผู้ช่วยคณบดี)
ผศ.ดร.รสลัย  กัลยาณพจน์พร  (เลขานุการกรรมการประจำคณะและผู้ช่วยคณบดี)
ผศ.ดร.ศิริพร  ชื้อชวาลกุล  (เลขานุการกรรมการประจำคณะและผู้ช่วยคณบดี)
อ.ดร.สุนทรี  กุลกีรติยุต  (กรรมการประจำคณะ)
นางสุพัตรา  พรชัยสกุลดี  (ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประจำคณะ)
นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์  (ผู้ช่วยผู้ประเมินภายนอก)
อาจารย์วรโชค  ไชยวงศ์  (อาจารย์ช่วยราชการ)

ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 เวลา 14.30 น. คณะตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์) นำโดย

ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นายไพโรจน์  โพธิวงศ์  ผู้เชี่ยวชาญฯระดับ9  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นายกิตติพล โชติพิมาย   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นางสิริมา  โต๊ะมีนา    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน6 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ฯพร้อมได้ติดตามรายงานความก้าวหน้าของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อเตรียมความพร้อมและความร่วมมือในด้านการสนับสนุนงานด้านฮาลาล ซึ่งมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล นำโดย  รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์, ภญ.รศ.จงจิตร อังคทะวานิช,ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์,ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล, ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา,นายมนูญ  รามบุตร, นางสุพัตรา พรชัยสกุลดี รวมถึงเจ้าหน้าที่ของศุนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

นักวิทย์ ศวฮ. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2562

นักวิทย์ ศวฮ. ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 นางสาวบัดดารีหย๊ะ โส๊ะสันสะ และนางสาวนารีญา วาเล๊าะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ในนามศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้เข้าร่วมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาฯ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบของที่ระลึก​ และได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหาร​ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย

 

ผอ.ศวฮ. ร่วมพิธีเปิดงาน Phuket Andaman Halal Expo 2019

ผอ.ศวฮ. ร่วมพิธีเปิดงาน Phuket Andaman Halal Expo 2019

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Phuket Andaman Halal Expo 2019 ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562 ณ เวทีกลางสะพานหิน จ.ภูเก็ต

 

ผอ.ศวฮ.ร่วมกับผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาล ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2562

ผอ.ศวฮ.ร่วมกับผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาล ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2562

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาล เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2562  ณ โรงแรม เดอะเมโทรโพล จ.ภูเก็ต งานสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและพัฒนาธุรกิจฮาลาลและอุตสาหกรรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมต่อไป

อีกทั้งรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้บรรยายในหัวข้อทิศทางผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยสู่ตลาดฮาลาลโลกยุค 4.0 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน ซึ่งมีทั้งจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

 

 

ผอ.ศวฮ.ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการ Meet The Ambassador ของกิจกรรม Lunch Talk 2562

ผอ.ศวฮ.ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการ Meet The Ambassador ของกิจกรรม Lunch Talk 2562

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ  “Meet The Ambassador “  กิจกรรม Lunch Talk “ ประจำปี 2562  โดยมี  นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เเละ นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเเรมอัลมีรอซ

ซึ่ง รศ.ดร.วินัยได้บรรยายในหัวข้อ Thailand’s Halal Products and Services: Historical Background, Regulation and Scientific/ Technology Implications  มีตัวเเทนทางการทูตจากสถานทูต 12 ประเทศเข้าร่วมรับฟัง รวมทั้งตัวเเทนจากกระทรวงการต่างประเทศเเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการศาสนาอิสลามเข้าร่วมรับฟัง

 

ผลไม้ และข้อควรระวังต่อร่างกาย

ผลไม้ และข้อควรระวังต่อร่างกาย

 ผลไม้ และข้อควรระวังต่อร่างกาย
.
โดยปกติแล้วร่างกายของมนุษย์เราต่างต้องการวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย “ผลไม้” จึง เป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารได้อย่างเพียงพอ แต่ในขณะเดียวกัน หากได้รับในปริมาณที่มากเกินไปก็สามารถก่อโทษแทนได้ เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคไต หรือผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก
.
วันนี้เราจำแนกแบ่งประเภทของผลไม้ที่ควรควบคุมปริมาณหรือหลีกเลี่ยงต่อผู้ป่วยบางกลุ่มเพื่อสุขภาพที่ดีกันค่ะ
.
 กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน : ผลไม้ท่ีควรหลีกเลี่ยงคือจำพวกรสหวาน ยังรวมไปถึงผลไม้รสเปรี้ยวนำบางชนิด อย่าง สัปปะรด ซึ่งอาจจะสามารถทานได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
 ผู้ที่กำลังรักษาโรคไต : ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผลไม้อย่าง มะเฟือง เพราะมีสาร ออกซาเลต ที่อาจจะทำให้เกิดอาหารไตวายเฉียบพลันได้
 ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ : จำพวกผลไม้ขึ้นนอกฤดูกาล เนื่องจากอาจจะได้รับสารเคมีปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ส่งผลต่อลูกน้อยในครรภ์ รวมถึงผลไม้แปรรูปด้วย
 ผู้ที่ควบคุมหรือลดน้ำหนัก : ผลไม้จำพวก ทุเรียน มะม่วง ลำไย ที่มีทั้ง น้ำตาลและแป้งสูงมาก ซึ่งหากทานในปริมาณมากเกินไป จะทำให้เกิดผลเสียแทน ยังรวมไปถึงกลุ่มที่ต้องระวัง เช่น มีความดันโลหิตสูง โรคไต หลอดเลือดหัวใจตีบด้วย
.
ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ ผัก อาหารต่างๆ การรับประทานในปริมาณที่พอดีเป็นสิ่งที่เหมาะสมต่อร่างกายของเรา และหากเรามีโรคประจำตัวที่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ยิ่งต้องให้ความใส่ใจเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเช่นกัน
#HSCCM