ศวฮ.ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

ศวฮ.ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 25 ท่าน โดยมีคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศวฮ. เป็นผู้ต้อนรับ ในการนี้ได้บรรยายถึงการทำงานของศวฮ. รวมไปถึงประเด็นของ Halal Marketing ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องของฮาลาล และในตอนท้ายได้มีการนำชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลของศวฮ.

 

THAILAND HALAL ASSEMBLY 2019 การประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฮาลาลการนานาชาติ วันที่ 20 – 22  ธันวาคม 2562 @ไบเทค บางนา

THAILAND HALAL ASSEMBLY 2019 การประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฮาลาลการนานาชาติ วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 @ไบเทค บางนา

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยมีกำหนดจัดงาน “Thailand Halal Assembly 2019” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด Algorithmic Touch of Halal เป็นกระบวนการสร้างรูปแบบการพัฒนาฮาลาลอย่างเป็นระบบ ที่จะนำไปสู่การสร้าง halal blockchain และการจับคู่ธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งงาน Thailand Halal Assembly นับเป็นงานด้านกิจการฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
– งานประชุมวิชาการนานาชาติ HASIB (Halal Science, Industry and Business) ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 12
-งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (International Halal Science and Technology Conference, IHSATEC)
– การประชุมประชาพิจารณ์มาตรฐานฮาลาล
– งานแสดงสินค้าฮาลาลระดับนานาชาติ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจภิวัฒน์
การสร้างเครือข่ายการรับรองฮาลาล ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและแสดงถึงศักยภาพฮาลาลไทยให้ผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นในระบบและกระบวนการดำเนินงาน อันเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์
และบริการฮาลาลของไทยเป็นที่เชื่อถือในระดับนานาชาติ
ชมเว็บไซต์งาน THA และ แฟนเพจ
https://www.thailandhalalassembly.com/
https://www.facebook.com/ThailandHalalAssembly/


สนใจจองบูธ


https://thailandhalalassembly.com/registration/booth

 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในการอบรมผู้ควบคุมการเชือด ณ มัสยิดซิรอยุ้ลอิบาดะห์ พระราม9 เมื่อวันที

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในการอบรมผู้ควบคุมการเชือด ณ มัสยิดซิรอยุ้ลอิบาดะห์ พระราม9 เมื่อวันที

การอบรมผู้ควบคุมการเชือดตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามประจำโรงเชือดสัตว์

ระหว่างวันที่ 12 -17 พ.ย.49 และ ระหว่างวันที่ 21-24 พ.ย. 49  ณ มัสยิดซิรอยุ้ลอิบาดะห์ พระราม9

 

การอบรมผู้ควบคุมการเชือดตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามประจำโรงเชือดสัตว์ ได้จัดอบรม เป็น2 ช่วง คือ ระหว่างวันที่ 12 -17 พ.ย.49 และ ระหว่างวันที่ 21-24 พ.ย. 49  ณ มัสยิดซิรอยุ้ลอิบาดะห์ พระราม9 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งเป็นตัวแทนผู้ควบคุมการเชือด ประจำจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ อย่างหนาแน่น  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มากมาย อาทิ เช่น

 

นายสันติ บางอ้อ   รองเลขาธิการฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
อาจารย์สมัย เจริญช่าง (ประธานกรรมการบริหารสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล)
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน (ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
อิหม่ามอาหะหมัด ขามเทศทอง (รองประธานฝ่ายกิจการฮาลาล สกอท.)
นายคฑาวุธ เลาะหมุด (รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล)
อาจารย์ทวี นภากร (กรรมการบริหารสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล)
อาจารย์อรุณ บุญชม (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสตนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี)
อาจารย์ทองคำ มะหะหมัด (กรรมการบริหารสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล)
นสพ.ประยูร ลีลางามวงศา (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ)
นสพ.สุมาลี จำเริญ (กรมปศุสัตว์)
นสพ.ธวัชชัย รอดสม (กรมปศุสัตว์)
นสพ.อนุชา มุมอ่อน (กรมปศุสัตว์)
นสพ.โอภาส วงศ์นิติพัฒน์ (กรมปศุสัตว์)
นสพ.อุดมศักดิ์ สุขสุธีพลุ (กรมปศุสัตว์)
นสพ.สมบัติ ศุภประภากร (กรมปศุสัตว์)
นสพ.สุภานันท์ บุญญกาญจน์ (กรมปศุสัตว์)
นสพ.คชาภรณ์ เต็มยอด (กรมปศุสัตว์)
นสพ.อุดม จันทร์ประไพภัทร์ (กรมปศุสัตว์)
คุณพรศรี  เหล่ารุจิสวัสดิ์ (สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย)

อนึ่ง ในการอบรมครั้งนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน (ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย)  ได้บรรยายในหัวข้อ เรื่อง “มาตรฐานอาหารฮาลาลในประเทศไทย, มาตรฐานอาหารฮาลาลโคเด็กซ์และมาตรฐานอาหารฮาลาลนานาชาติ, วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ต้องสงสัยในทางศาสนาอิสลาม”   และ ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย) บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบูรณาการมาตรฐานฮาลาลเข้ากับระบบ GMP/HACCP”

Mr.David Tompson กุ๊กระดับโลก เยี่ยมชมศุนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mr.David Tompson กุ๊กระดับโลก เยี่ยมชมศุนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Mr.David Tompson กุ๊กระดับโลก พร้อมด้วย คุณ ทนงศักดิ์ ยอดไหว เจ้าของกิจการร้านอาหารไทย ในต่างประเทศ เยี่ยมชมศุนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่15 ม.ค.50 ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดย คุณ มรกต เจนมธุกร เจ้าหน้าที่การฑูต ซึ่งในการเยี่ยมฯครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการที่จะศึกษาการวางระบบฮาลาล และการทำครัวฮาลาล รวมถึงศึกษาเกี่ยวผลิตภัณฑ์และธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

Dato Hufsah Hashin จากประเทศมาเลย์เซีย เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลและศูนย์บ่มเพาะฯผลิตภัณฑ์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dato Hufsah Hashin จากประเทศมาเลย์เซีย เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลและศูนย์บ่มเพาะฯผลิตภัณฑ์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล ได้มีโอกาสต้อนรับ Dato Hufsah Hashin จาก Chief Executive Office (CEO) ประเทศมาเลย์เซีย โดยมี  รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์, ภญ.รศ.จงจิตร อังคทะวานิช,ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์,ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล และดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ของ Dato Hufsah Hashin นั้น เป็นการสร้างความร่วมมือในด้านการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล ระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทย

คณะสื่อมวลชนจากภูมิภาคตะวันออกกลาง เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

คณะสื่อมวลชนจากภูมิภาคตะวันออกกลาง เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ มีการจัดโครงการเชิญคณะสื่อมวลชนจากภูมิภาคตะวันออกกลาง มาเยือนประเทศไทยในฐานะแขก ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ตามโครงการยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม ระหว่างวันที่ 3-10 กันยายน 2549 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะสื่อมวลชนตะวันออกกลางได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่างๆ อาทิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นโยบายสำคัญด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การลงทุน สังคมและวัฒนธรรมให้สื่อมวลชนจากตะวันออกกลาง ได้ทราบในแง่มุมที่หลากหลายยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประเทศไทย และเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและทัศนคติที่ดีต่อประเทศไทย

โดยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกของโลก ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทย ในการนี้กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ขอความอนุเคราะห์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้คณะสื่อมวลชนดังกล่าว รับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  รวมทั้งบันทึกภาพภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ตลอดจนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะดังกล่าว

FAKIHAH AZHARI จาก Glohex consulting group (Malaysia)

FAKIHAH AZHARI จาก Glohex consulting group (Malaysia)

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2549 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้มีโอกาสต้อนรับ Mrs.FAKIHAH AZHARI จาก Glohex consulting group   ประเทศมาเลย์เซีย โดยมี  รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์, ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล และดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  และหอการค้าจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นำผู้ประกอบการมุ่งศึกษาตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์เตรียมความพร้อมสู่ตลาดจีน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และหอการค้าจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นำผู้ประกอบการมุ่งศึกษาตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์เตรียมความพร้อมสู่ตลาดจีน

ส่งท้ายกิจกรรมจากโครงการ “Northern Thailand to Global Market”
ซึ่งได้ดำเนินการจัดขึ้นโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมและดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตลอดระยะเวลากว่า 1 อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 19-25 กันยายน 2562 ที่ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องสำอาง ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการก้าวสู่ตลาดอาเซียนพร้อมทั้งมีเครือข่ายธุรกิจด้านการค้าระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางการส่งออกที่สำคัญและเพิ่มมูลค่าการส่งออก ณ มณฑณซีอาน ประเทศจีน
.
เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน ที่ผ่านมา จึงได้นำคณะเข้าร่วมศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และผลิตภัณฑ์ เช่น ตลาดนัดมุสลิม ห้างสรรพสินค้า Duty Free ห้างสรรพสินค้า Lotus และ ห้างสรรพสินค้า Joy City ซึ่งต่างเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
นับว่าโครงการครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และสามารถวางแผนกิจกรรมในการต่อยอดโครงการในต่อไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเป็นหนึ่งในผู้แทนเดินทางไปประเทศสิงคโปร์เพื่อเจรจาความร่วมมือกับภาคธุรกิจฮาลาลและฝ่ายรับรองฮาลาลประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่19-21ก.ย.49

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเป็นหนึ่งในผู้แทนเดินทางไปประเทศสิงคโปร์เพื่อเจรจาความร่วมมือกับภาคธุรกิจฮาลาลและฝ่ายรับรองฮาลาลประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่19-21ก.ย.49

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เป็นหนึ่งในผู้แทนในการเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ เพื่อเจรจาความร่วมมือกับภาคธุรกิจฮาลาลและฝ่ายรับรองฮาลาลประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่19-21ก.ย.49

 

คณะผู้ร่วมเดินทาง:
1. นายสันติ บางอ้อ : รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

(หัวหน้าคณะผู้แทน)

 

2. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน : คณบดีคณะสหเวชศาสตร์/ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (จฬ.)

 

3. นางสาวลดาวัลย์ คำภา : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9  สศช.

 

4.รศ.จงจิตร อังคทะวานิช : รองคณบดีคณะสหเวชศาสตร์/กรรมการและเลขานุการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล(จฬ.)

 

5. นายปรีชา ไวยะวงศ์ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8  สศช.

 

6.ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยะปิติพันธ์ : กรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล/หัวหน้าฝ่ายอบรมระบบฮาลาล GMP-HACCP/

 

อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ (จฬ.)

 

7. นางสิริมา โต๊ะมีนา : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สศช. / ที่ปรึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  (จฬ.)

 

8. นายนิติ ช่างภิญโญ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สศช.

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเจรจาและลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท Glohex Consulting Group องค์กรธุรกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศสิงคโปร์ โดยมีสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสินค้าฮาลาลเป็นผู้ร่วมผลักดัน

 

2. เพื่อเจรจาสร้างความเข้าใจในการดำเนินการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลกับการรับรองฮาลาลในประเทศไทย ระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรที่ดำเนินการรับรองฮาลาลในประเทศสิงคโปร์ (Majlis Ugama Singapura-MUIS) โดยมีสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสินค้าฮาลาลเป็นผู้ร่วมผลักดัน

 

3. เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการใช้วิทยาศาสตร์มารับรองสินค้าฮาลาลกับองค์กรธุรกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล และสถาบันการศึกษาในประเทศสิงคโปร์

 

4.  เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้กับองค์กรที่ดำเนินการรับรองฮาลาลในประเทศสิงคโปร์และนักธุรกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาลและมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์

 

5. เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และผลลัพท์จากการประชุม The First International Halal Science Symposium ซึ่งได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2549 ที่กรุงเทพให้กับองค์กรที่ดำเนินการรับรองฮาลาลในประเทศสิงคโปร์และนักธุรกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาลและมหาวิทยาลัยในประเทศสิงคโปร์

 

6. เพื่อเยี่ยมชมงานด้านศูนย์บ่มเพาะผลิตภัณฑ์ฮาลาลของ National University of Singapore  ในด้านผลิตภัณฑ์อาหารและบริการในมหาวิทยาลัยและโครงการระดับนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวะของประเทศสิงคโปร์ซึ่งเชื่อมกับภาคธุรกิจและนำสู่การจดสิทธิบัตร

 

7. เพื่อเข้าเยี่ยมสำนักงานพาณิชย์ ณ สถานทูตไทยในสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสถานการณ์การส่งออกและธุรกิจด้านฮาลาลของประเทศไทย

 

 

ผลการเข้าพบหน่วยงาน
 

การเดินทางในครั้งนี้สืบเนื่องจากบริษัท Glohex Consulting Group ประเทศสิงคโปร์ ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจฮาลาลกันมาระยะหนึ่ง ต่อมาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้จัดการประชุมนานาชาติ The First International Halal Science Symposium ขึ้นเมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2006 ซึ่งได้มีการเชิญ Mr.Azul Shah ผู้อำนวยการของบริษัท Glohex Consulting Group และ Ms Dewi Hatarty Suratty หัวหน้าฝ่ายรับรองของฮาลาลของ Majlis Ugama Singapura (MUIS)ประเทศสิงคโปร์มาเป็นวิทยากรในการประชุม  ทำให้มีโอกาสสานต่อแนวคิดที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล และ Glohex Consulting Group  ในการนี้ Mr.Azul Shah ได้เชิญศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลไปชมการดำเนินงานของ Glohex Consulting Group ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในธุรกิจของ Glohex และประสงค์จะให้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสอง  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจึงถือเป็นโอกาสดีที่จะก้าวไปสู่การลงนามความร่วมมือดังกล่าว และประสงค์จะเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ MUIS ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ให้การรับรองฮาลาลของประเทศสิงคโปร์  ในเบื้องแรก MUIS ไม่มีความสนใจที่จะพบคณะผู้เดินทาง  แต่ภายหลังการแสดงท่าทีที่จริงจังของคณะผู้เดินทางและองค์ประกอบของคณะซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล MUIS จึงพร้อมที่จะให้เข้าพบปะพูดคุย นอกจากนั้น การเดินทางในครั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลยังประสงค์จะเข้าพบหน่วยงานส่งเสริมการส่งออกของไทยในประเทศสิงคโปร์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และสถานการณ์การค้าสินค้าฮาลาลในตลาดโลกและศักยภาพของประเทศไทยในเวทีโลก

 

บริษัท Glohex Consulting Group เป็นธุรกิจฮาลาลประเภท IT และบริการมีเครือข่ายเชื่อมโยงกว้างขวางมากทั่วโลก  บริษัทนี้ทำหน้าที่เชิงเชื่อมโยงฐานข้อมูล และ การจัดการความรู้เกี่ยวกับฮาลาลและ เป็นบริษัทที่ปรึกษาแก่หน่วยงานที่ทำการส่งเสริมการค้าของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย  โดยอาศัยความเข้มแข็งเชิงการจัดการทางธุรกิจของประเทศสิงคโปร์ที่ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศสิงคโปร์ เช่น National University of Singapore และ Singapore Polytechnic  โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของสถาบันดังกล่าว และผ่านทางศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ  ความถนัดทางการจัดการทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นจุดแข็งที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจะได้ประโยชน์  ส่วน Glohex Consulting Group ให้ความสนใจความสามารถทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นหน่วยงานแห่งเดียวในโลกที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

เยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล เมื่อวันที่ 17 พ.ย 2549

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล ได้มีโอกาสต้อนรับคณะจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ที่ได้มาเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล

รายชื่อคณะจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นายชาตจุมพล ยุธานหัส           ผู้อำนวยการการโครงการบ่มเพาะ สสว.
นายธงชัย เธียรธัญญกิจ            รองผู้อำนวยการการโครงการบ่มเพาะ สสว.
นายสถาพร กิติทวีเสถียร           เจ้าหน้าที่โครงการบ่มเพาะ สสว.
นายชัชพิสิฐ เชี่ยวสรรพกิจ       หัวหน้าส่วนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ฝ่ายพัฒนาระบบส่งเสริมSMEs
นายกำพล สามปรุ                     เจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ฝ่ายพัฒนาระบบส่งเสริมSMEs
รายชื่อคณะจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BIHAP)

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน                    ผู้อำนวยการการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล
คุณมนูญ  รามบุตร                     ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์            ฝ่ายบริหารและจัดการหลักสูตร
ภญ.รศ.จงจิตร อังคทะวานิช       ฝ่ายติดตามและประเมินผล
ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์     ฝ่ายมาตรฐานฮาลาลและโรงงาน
ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล               ฝ่ายประสานงานที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง
ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา              ฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านห้องปฏิบัติการ
คุณสุพัตรา  พรชัยสกุลดี             ฝ่ายกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง
คุณบงกช  เทียมทองใบ               สำนักงานเลขานุการ