มาตรฐานอาหารฮาลาล

มาตรฐานอาหารฮาลาล

เป็นระบบเชิงบูรณาการ (Integrated Standard System) โดยมีองค์ประกอบสำคัญคือ กระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด ตลอด “สายโซ่การผลิต” จะต้อง “ฮาลาล” คือถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ปราศจากสิ่ง “ฮารอม” คือสิ่งที่ต้องห้ามตามบัญญัติศาสนาอิสลาม อาทิ วัตถุดิบ ส่วนประกอบ สารปรุงแต่ง สารพิษ สิ่งปนเปื้อนต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ดี ถูกสุขอนามัย มีคุณค่าอาหาร เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ (ตอยยิบ) ซึ่งระบบการจัดการความปลอดภัยในการผลิตอาหารทั้งระบบ GMP, HACCP และระบบการบริหารคุณภาพ (ISO) จึงเป็นเรื่องสอดคล้องกับหลักการมาตรฐานอาหารฮาลาล จะแตกต่างกันในหลักการสำคัญคือ มาตรฐานอาหารฮาลาลจะต้องยึดถือความถูกต้องและคุณค่าตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ส่วนมาตรฐานสากลยึดถือคุณค่าอาหารโดยมิจำเป็นต้องถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม

 

มาตรฐานอาหารฮาลาล มาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป
1. ผู้กำหนดมาตรฐาน
1.1 อัลลอฮฺ (ซ.บ.) พระผู้เป็นเจ้า
1.2ศาสดามุฮัมมัด (ซ.ล.)2. หลักการสำคัญ
2.1 ฮาลาล (อนุมัติ) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
2.2 ปราศจากสิ่งฮารอม (สิ่งต้องห้าม)
2.3 ตอยยิบ (ดี) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
– ความสะอาด
– ความปลอดภัยจากสารพิษและสิ่งปนเปื้อน
– คุณค่าทางโภชนาการ
– รักษาสิ่งแวดล้อม3. การบริหารมาตรฐาน
3.1องค์กรศาสนาอิสลามเป็นผู้รับผิดชอบตามบัญญัติศาสนา
อิสลาม
3.2 เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองมาตรฐานต้องเป็นมุสลิม ที่ดีและมีความ
รู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่4. ระบบมาตรฐาน
4.1 เป็นระบบเฉพาะมาตรฐานฮาลาล ซึ่งครอบคลุมทั้งความถูก
ต้อง (ฮาลาล) และที่ดี (ตอยยิบ) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
4.2 ชื่อระบบมาตรฐาน คือ ฮาลาล (Halal)5. ปัจจัยการผลิต
5.1 วัตถุดิบ ส่วนผสมและสารปรุงแต่งมีที่มาซึ่งพิสูจน์ได้ว่า “ฮาลาล”
ปราศจากสิ่ง “ฮารอม”
5.2 กระบวนการผลิต จะต้อง “ฮาลาล” ทุกขั้นตอน
5.3 สถานที่ผลิตจะต้องสะอาดปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อน มีระบบ
ป้องกันสัตว์ทุกชนิด และไม่ปะปนกับการผลิตสิ่งที่ไม่ฮาลาล
5.4 เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตจะต้องสะอาด และไม่
ได้ร่วมกับการผลิตสิ่งที่ไม่ฮาลาล
5.5 การเก็บรักษา การขนส่ง และวางจำหน่ายจะต้องแยกสัดส่วน
เฉพาะอาหารฮาลาล ไม่ปะปนกับสิ่งที่ไม่ฮะลาล เพื่อป้องกัน
การสับสนและเข้าใจผิดของผู้บริโภค
5.6 การล้างวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิตอาหารที่ไม่ฮาลาลมาก่อน
จะต้องล้างให้สะอาดตามบัญญัติศาสนาอิสลาม6. พนักงาน
6.1 พนักงานที่ผลิตอาหารฮาลาลควรเป็นมุสลิม หากมิใช่มุสลิมจะ
ต้องไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ฮาลาลในขณะผลิตอาหารฮาลาล เช่น
เนื้อสุกร เลือด แอลกอฮอล์ หรือสุนัข
6.2 พนักงานเชือดสัตว์ ต้องเป็นมุสลิมมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็น
โรคที่สังคมรังเกียจและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชือดสัตว์
ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม
1. ผู้กำหนดมาตรฐาน
1.1 องค์กรระหว่างประเทศ
1.2 องค์กรเอกชน2. หลักการสำคัญ
2.1 มาตรฐานตามที่องค์กรกำหนด
2.2 การประกันคุณภาพ (Q.A.)
– ความสะอาด
– ความปลอดภัย
– คุณค่าทางโภชนาการ
การบริหารมาตรฐาน
3.1 หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรเอกชนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
3.2 เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิม มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่4. ระบบมาตรฐาน
4.1 เป็นระบบมาตรฐานที่แยกย่อย หลายลักษณะ เช่น มาตรฐานโรง
งาน มาตรฐานการบริหารการผลิต เป็นต้น
4.2 ชื่อระบบมาตรฐานมีหลากหลาย เช่น มอก. GMP, ISO, HACCP5. ปัจจัยการผลิต
5.1 เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยไม่คำนึงว่าฮาลาลหรือไม่
5.2 การล้างวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิตมุ่งเน้นความสะอาดเป็น
สำคัญ6. พนักงาน
6.1 พนักงานที่ผลิตอาหารฮาลาล ไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิม
6.2 พนักงานเชือดสัตว์ ไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิม

 

*** ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารมาตรฐานอาหารฮาลาลได้ที่นี่ ****

ประชุม IMT-GT Special Consultation Meeting (SCM)

ประชุม IMT-GT Special Consultation Meeting (SCM)

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ในฐานะ เลขานุการ ของคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล (Working Group on Halal Products and Services; HAPAS) ภายใต้ Indonesia-Malaysia-Thailand Growth–Triangle (IMT-GT) ได้รับเชิญจาก The Center for IMT-GT Subregional Cooperation (CIMT) เพื่อร่วมประชุม IMT-GT Special Consultation Meeting (SCM) ณ โรงแรม Gurney รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2553 – 2 กรกฎาคม 2553

ศูนย์ฯได้มีในการนำเสนอโครงการ Establishment of IMT-GT Open Source Technology System หรือ IMT-GT HOST System ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดโครงการ “การพัฒนาระบบบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลเชิงองค์รวม(Holistically Integrated Halal Science and Technology System or Hogistic) เพื่อยกระดับคุณภาพและเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลของประเทศไทย ในตลาดฮาลาลโลกเพื่อขยายโอกาสการส่งออก”

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลร่วมกระทรวงพาณิชย์ยกระดับร้านอาหารมุสลิมชายแดนใต้

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลร่วมกระทรวงพาณิชย์ยกระดับร้านอาหารมุสลิมชายแดนใต้

ตลอดเดือนมิถุนายน 2553 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจัดกิจกรรมตามโครงการ “ส่งเสริมพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยมุ่งสู่สากล” 5 ครั้ง โดยทุนสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ใช้เวลา 4 เดือน นับเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่ศูนย์ฯดำเนินการอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ กิจกรรมตามโครงการนี้ศูนย์ฯรับผิดชอบพัฒนาร้านอาหารมุสลิมในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 100 ร้าน ค้ดร้านอาหารที่มีเมนูจานเด่น 40 ร้าน ทำการยกระดับคุณภาพความปลอดภัยอาหาร พัฒนาด้านฮาลาลพร้อมความรู้การบริหารจัดการธุรกิจ จัดทำเอกลักษณ์ของร้านอาหาร จัดทำหนังสือทำเนียบภาษาไทย/อังกฤษ เขียนบทความแนะนำในนิตยสาร ตลอดจนนำผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าระดับนานาชาติในประเทศสองครั้ง

ทั้งนี้ศูนย์ฯได้จัดอบรมร้านอาหารในสามจังหวัดคือปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป็นครั้งแรกในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี โดย ฯพณฯ นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติพบปะนักธุรกิจร้านอาหารทั้งหมด ต่อมานำนักธุรกิจร่วมเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ของกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 16 มิถุนายน กิจกรรมตามโครงการดังกล่าวของศูนย์ฯได้รับความสนใจจาก ฯพณฯ นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นศูนย์ฯนำนักธุรกิจเข้าร่วมงานแสดงสินค้า IMT-GT Phuket Halal Expo 2010 ณ สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต เพื่อสาธิตการทำอาหารเมนูเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ชาชัก นาซิกาบู ละแซ และเมนูอาหารที่แสดงอัตลักษณ์ของห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยงานดังกล่าวศูนย์ฯร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นพร้อมกับงานการประชุมวิชาการนานาชาติ WHASIB-Phuket 2010 มีผู้ให้ความสนใจอย่างมาก โดยมี ฯพณฯ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและร่วมชิมอาหารด้วย

ศูนย์ฯจัดอบรมนักธุรกิจครั้งที่สองสำหรับนักธุรกิจร้านอาหารในเขตจังหวัดสงขลาและสตูลในวันที่ 24-25 มิถุนายน ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังจากนี้ได้นำร้านอาหารจำนวน 20 ร้านเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ได้แก่ Thaifex-World of Food Asia ณ เมืองทองธานี นนทบุรี ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-4 กรกฎาคม 2553 โดยตลอดระยะเวลา 5 วัน มีการสาธิตการทำอาหารเด่นชายแดนใต้ทุกวันๆละ 3 รอบโดยมีนายสันติ อิ่มใจจิตต์ บรรณาธิการนิตยสารคู่สร้าง-คู่สม เข้าร่วมเป็นวิทยากรด้วย กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมาก โดยในงาน ThaiFex นี้ศูนย์ฯได้ร่วมจัดงานสัมมนาทางวิชาการในภาคภาษาอังกฤษแก่ผู้เข้าร่วมงานชาวต่างประเทศด้วย

โครงการที่ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ครั้งนี้มุ่งหวังยกระดับคุณภาพร้านอาหารมุสลิมในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งด้านคุณภาพฮาลาล ความปลอดภัยอาหาร อัตลักษณ์อันโดดเด่นของอาหารมุสลิมและอาหารฮาลาลเพื่อผลักดันสู่ระดับสากล นำไปสู่การสร้างฟรานไชส์ การส่งออกแรงงานพ่อครัวแม่ครัวอาหารมุสลิม ตลอดจนวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดโลกเป็นการยกระดับการพัฒนาพื้นที่อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ปัจจุบันศูนย์ฯมีโครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ รวม 7 โครงการ และได้จัดตั้งสำนักงานปัตตานีขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

สัมภาษณ์พิเศษ ผู้บริหารงาน WHASIB-Phuket 2010 และ IMT-GT Phuket Halal Expo 2010

สัมภาษณ์พิเศษ ผู้บริหารงาน WHASIB-Phuket 2010 และ IMT-GT Phuket Halal Expo 2010

วันที่ 14 มิถุนายน 2553

ณ ห้องประชุม 203 อาคารจามจุรี 4 สำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

001

คณะผู้บริหารนำโดย

 • รศ. ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ ๓ จากขวา)
 • รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ ๓ จากซ้าย)
 • นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ที่ ๒ จากขวา)
 • คุณนิธิวดี มานิตยกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ (เสื้อสีชมพู) กรมส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
 • นายกิตติพล โชติพิมาย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ (เสื้อขาว) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์ คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เสื้อสีม่วง)

033

สื่อมวลชนที่ร่วมงาน ทั้งสื่อพิมพ์ และสื่อวิทยุ

043

 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้กล่าวถึงกิจจกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งที่ WHASIB-Phuket 2010 และ IMT-GT Phuket Halal Expo 2010 ดังนี้

1. WHASIB-Phuket 2010 วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553 เนื้อหาที่จะบรรยายเป็นภาคภาษาไทย :

การอบรมเครือข่ายธุรกิจฮาลาลอันดามัน

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับฮาลาล หะรอม และการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงานทางศาสนา
 • โอกาสทางธุรกิจฮาลาลด้านการแพทย์ การท่องเที่ยว อาหารและภัตตาคาร และ มาตรฐานฮาลาลเพื่อภัตตาคารและการท่องเที่ยว
 • การจัดทำร้านอาหารและภัตตาคารให้ประสบความสำเร็จและการสาธิตอาหารภาคใต้ที่น่าสนใจ (ในห้องบรรยายและลานนิทรรศการ)
 • การจัดทำร้านอาหารและภัตตาคารให้ประสบความสำเร็จและการสาธิตอาหารภาคใต้ที่น่าสนใจ (ในห้องบรรยายและลานนิทรรศการ)

นอกจากนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ยังกล่าวเสริมอีกว่า การพัฒนาพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรจะจัดหาตลาดทางด้านทะเลอันดามัน เพื่อความเหมาะสมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และการเมือง

052

2. WHASIB-Phuket 2010 วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553 เนื้อหาที่จะบรรยายจะเป็นภาคภาษาอังกฤษ :

 • Report: Application of Halal Science and Technology for Halal Accreditation and Certification – Country’s Experiences
 • Symposium (Halal Science): Paving Way for IMT-GT as Hub of Halal Logistics and Traceability
 • Report: Integrated Halal Science and Technology for Halal Products Integrity
 • Symposium (Industry): Implication of Traditional Herbs in Halal Cosmetics Development
 • Symposium (Business): Untapped Opportunities of Halal Trade and Business in IMT-GT and ASEAN

สำหรับนักธุกิจไทย และนักธุรกิจต่างประเทศ ที่จะเจอกันในวันนั้น จะเป็นเพียงแค่แลกนามบัตรและติดต่อกันในภายหลัง

056
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้ตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับ Hal-Q ที่มีความหมายว่า Hygiene-Assurance-Liability Quality System โดยมีการพัฒนามาตั้งแต่ปี 2542 จนกระทั่งปี 2547 ศูนย์ได้นำระบบ Halal-GMP/HACCP มาเป็นมาตราฐานของศูนย์ จนเป็นที่มาของคำว่า HAL-Q

และในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553 เป็นรายการพิเศษที่จะเพิ่มขึ้นมา เป็นการประชุมร่วมกันในประเทศสมาชิก สำหรับการพัฒนา ระบบโลจิสติกส์และการตรวจสอบย้อนกลับฮาลาล(e-HAL-Q Value Chain : Halal Logistics and Traceability Systems)

066

วันที่ 18-20 มิถุนายน 2553 บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน

10.00 – 23.00 IMT-GT Phuket Halal Expo & Thai Muslims Cultural Fair งานแสดงสินค้า และการละเล่นพื้นเมือง

งานนี้จะขายสินค้าจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยใช้ตลาดทางด้านทะเลอันดามันซึ่งเรามีศักยภาพอยู่แล้วเป็นแรงขับดัน

068

071

รายการสารคดีจากช่องไทยพีบีเอส เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศวฮ.

รายการสารคดีจากช่องไทยพีบีเอส เข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศวฮ.

บริษัท ธิงค์ คลับ พร้อมด้วยสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส เข้าขอความรู้ คำปรึกษา และข้อมูล เกี่ยวกับอาหารฮาลาลจาก รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทย์ฯฮาลาล จุฬาฯ รวมทั้งสัมภาษณ์ และบันทึกภาพห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อดำเนินการผลิตรายการสารคดีชุด “อาเซียนหลัง 2558” ส่วนหนึ่งของรายการได้กล่าวถึง ประชากรส่วนใหญ่ของภูมิภาคอาเซียนนี้นับถือศาสนาอิสลาม อาหารฮาลาลจึงเป็นอาหารที่มีความต้องการมากในภูมิภาคอาเซียน ทำให้ธุรกิจอาหารฮาลาลจะมีปริมาณการเติบโตมากที่สุดในการเปิดประชาคมอาเซียน ประเทศไทยกับการเป็นแหล่งผลิตอาหารฮาลาล ประเทศใดในอาเซียนที่จะมีการเติบโตในอาชีพนี้ การรับรองสินค้าฮาลาล เพื่อใช้ในการผลิตรายการให้มีข้อมูล ข้อเท็จจริงอย่างสมบูรณ์มากที่สุด ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกราชทูตบรูไนดารุสสลาม

เอกราชทูตบรูไนดารุสสลาม

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม  2553 เวลา 14.00 น. ท่านดาโต๊ะ คามิส ตามิน เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสสลาม ประจำประเทศไทย  และ ไอซูล อาซิส เลขานุการโท ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยมีรศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ-นำชมพื้นที่ห้องปฏิบัติการ อาคารหลังใหม่ ชั้น 11 ซึ่งขณะนี้กำลังรอการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 60 วัน

หลังจากนั้น  รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์ฯ นำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์มาตั้งแต่ปี 2538 มีผลงานที่เป็นรูปธรรม Hal-Q โรงงาน 127 โรง, ผลิตสบู่ดิน,ความร่วมมือกับต่างประเทศ IMT-GT  และขณะนี้กำลังดำเดินงาน e-HAL-Q Value Chain

บรรยากาศในวันนั้นเป็นไปอย่างอบอุ่นและกันเอง พณฯท่านให้ความสนใจศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก

คณะสื่อมวลชนจากประเทศมุสลิม

คณะสื่อมวลชนจากประเทศมุสลิม

กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะสื่อมวลชนจากประเทศมุสลิมเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฏาคม  2553 โดยเน้นการเชิญสื่อมวลชนหลักในตะวันออกกลาง อาทิ สำนักข่าว Aljazeera จากประเทศมุสลิม รวมทั้งสื่อสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ซึ่งดำรงค์ตำแหน่งประเทศประธานองค์การการประชุมอิสลาม (Organization of Islamic Conference – OIC) และสำนักข่าว International Islamic News Agency (IINA) ซึ่งเป็นสำนักข่าวทางการของ OIC ด้วย   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนจากประเทศมุสลิมที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่างๆ ทั้งในมิตินโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขสถานการจังหวัดชายแดนภาคไต้ของรัฐบาล และมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนา

ซึ่งการเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 มิถุนายน 2553  ในการเยี่ยมชมในครั้งนี้  รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์เป็นผู้บรรยายสรุปนำชมกิจการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และในการเยี่ยมชมในครั้งนี้เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดยผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ และนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์เข้าตรวจประเมินHAL-Qช่วงที่4 บ.สยามมอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดยผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ และนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์เข้าตรวจประเมินHAL-Qช่วงที่4 บ.สยามมอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดยผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ และนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์เข้าตรวจประเมินHAL-Qช่วงที่4 บ.สยามมอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ(ช่วงเช้า)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ(ช่วงเช้า)

วันอังคาร 20 กรกฏาคม 2553    ช่วงเวลาบรรยาย ช่วงเช้า
08.30-09.00 น.                       ลงทะเบียน ณ ศูนย์บริหารฯ คลองเก้า
09.00-09.15 น.                       พิธีเปิดการอบรม และอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน
09.15-09.45 น.                       บรรยาย : ความสำคัญของหะล้าล-หะรอม ตามหลักการในศาสนาอิสลาม
โดยอาจารย์ทองคำ มะหะหมัด
09.45-10.30 น.                       บรรยาย : มาตราฐานอาหารฮาลาลตามหลักสากล และการบูรณาการศาสนาและวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับ
มาตราฐานการผลิตอาหารฮาลาล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน
10.30-10.45 น.                       พัก ชา-กาแฟ ชมนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
10.45-12.30 น.                       บรรยายหมู่ : ปัญหาในการผลิตอาหารฮาลาลและกรณีศึกษา โดยอาจารย์ทองคำ มะหะหมัด,อาจารย์เจริญ โต๊ะมางี,
รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ดำเนินรายการโดย ดร.วิศรุต เลาะวิถี
12.30-13.30 น.                       รับประทานอาหารกลางวัน และละหมาดดุฮุริ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ(ช่วงบ่าย)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ(ช่วงบ่าย)

วันอังคาร 20 กรกฏาคม 2553

ช่วงเวลาบรรยาย ช่วงบ่าย

13.30-14.20 น.                       บรรยาย : แนวทางการรับรองฮาลาลของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

และกฏหมายที่ควรรู้ โดย อาจารย์อารี วงค์บุญเกิด

14.20-15.10 น.                       บรรยาย : การชำระล้างสิ่งสกปรกตามหลักการในศาสนาอิสลามและการประยุกต์ในโรงงาน

อุตสาหกรรม โดยอิหม่ามมานิต ทองแสง

15.10-15.30 น.                       พัก ชา-กาแฟ ชมนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

15.30-16.30 น.                       บรรยาย : การบูรณาการแนวทางการผลิตอาหารตามมาตราฐานอาหารฮาลาลและ

มาตราฐานอุตสาหกรรม ,วัตถุดิบ สารเจือปน และขบวนการผลิตที่พึงควรระวังในการผลิต

อาหาร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน

 

16.30-17.00 น.                       อุลามาอ์ ขอดุอาอ์ หลังจากนั้นมอบของที่ระลึกแก่ท่าน อาจารย์อรุณ บุญชม ประธาน

กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร(กอ.กทม.) และถ่ายรูปร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี