ตัวแทนจากการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลาจำนวน 50 คน

ตัวแทนจากการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลาจำนวน 50 คน

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 12 มีนาคม 52  ที่ผ่านมาตัวแทนจากการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดยะลาจำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในการเยี่ยมชมศูนย์ฮาลาล ฯ ครั้งนี้ เพื่อเป็นการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิม งานพัฒนาระบบการผลิตอาหารฮาลาล  และรวมไปถึงงานรับรองฮาลาล

คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เข้าศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล  เมื่อเวลา 09.00-11.00น. วันที่ 12 มีนาคม 52 ประกอบด้วย คณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่2และปีที่3จำนวน 33คน  ทั้งนี้ในการเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษา ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การแปรรูปอาหารและเรื่องที่เกี่ยวข้อง”

ให้คำปรึกษา ระบบ HAL-Q แก่บริษัท การ์กัว แล็บ จำกัด

ให้คำปรึกษา ระบบ HAL-Q แก่บริษัท การ์กัว แล็บ จำกัด

คุณอรชุดา สิมารักษ์ คุณนริศ ประยูรศักดิ์ คุณนูรีซัน สามาลูกาและคุณนิรมล สุหลงกูด ออกให้คำปรึกษา ระบบ HAL-Q แก่บริษัท การ์กัว แล็บ จำกัด ตัวแทนผู้ผลิตและจัด จำหน่าย ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ณบริษัท บริษัท การ์กัว แล็บ จำกัด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความร่วมมือฮาลาลภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC ณ ประเทศศรีลังกาและอินเดีย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความร่วมมือฮาลาลภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC ณ ประเทศศรีลังกาและอินเดีย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความร่วมมือฮาลาลภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC ณ ประเทศศรีลังกาและอินเดียขึ้น เมื่อวันที่ 16-20 มีนาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลระหว่างประเทศสมาชิก และเพื่อช่วยขยายการยอมรับมาตรฐานสินค้าและบริการฮาลาลของไทยในเชิงคุณภาพ รวมถึงมาตรฐานสุขอนามัย

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับโอกาสร่วมเดินทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันได้แก่ระบบ HAL-Q ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบคุณภาพ ความปลอดภัยและความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ฮาลาลในเชิงอุตสาหกรรม นวัตกรรมสบู่ดิน (clay soap detergent) ที่ใช้ในการชำระล้างสิ่งสกปรกได้อย่างถูกต้องทั้งตามหลักการรักษาความสะอาดและหลักการของศาสนาอิสลาม ระบบ Hogistics ซึ่งเป็นระบบการขนส่งสินค้าฮาลาลจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค มีจุดเด่นที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ รวมถึงเครื่องมือและวิทยาการที่ทันสมัยในการใช้วิทยาศาสตร์สนับสนุนการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

 

ในการนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลที่ศูนย์ฯ นำเสนอนั้น ได้รับความสนใจจาก Department of Commerce กระทรวงการค้าระหว่างประเทศศรีลังกา  Halal Certification Authority ประเทศศรีลังกา บริษัท Hind Agro Industry Limited ประเทศอินเดีย, Multilateral and Economic Relations กระทรวงการต่างประเทศอินเดีย Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และ Food Safety and Standard Authority กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัว ประเทศอินเดีย เป็นอย่างดี ในการเดินทางเพื่อกระชับความร่วมมือในครั้งนี้ ศูนย์ฯ ยังได้เสนอให้ความช่วยเหลือทางวิชาการอันเกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลกับหน่วยงานที่สนใจ ซึ่งหน่วยงานที่เข้าพบทั้งหมดให้ความสนใจเป็นอย่างดี และแสดงความประสงค์ที่จะเดินทางเพื่อเยี่ยมชมการบริหารงาน นวัตกรรม และงานวิจัยของศูนย์ฯ ต่อไป นอกจากนั้นหลายหน่วยงานยังแสดงเจตจำนงที่จะส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม พัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลกับทางศูนย์ฯ ซึ่งจะได้มีการประสานความร่วมมือ ในการจัดส่งแลกเปลี่ยนบุคคลากรในโอกาสต่อไป

ออกให้คำปรึกษาระบบ HAL-Q ครั้งที่ 2 แก่ บริษัทยูไนเต็ดอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

ออกให้คำปรึกษาระบบ HAL-Q ครั้งที่ 2 แก่ บริษัทยูไนเต็ดอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

ออกให้คำปรึกษาระบบ HAL-Q ครั้งที่ 2 แก่ บริษัทยูไนเต็ดอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ตัวแทนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย บะหมี่จีน แผ่นเกี๊ยวจีน เส้นโซบะ เส้นราเมน เส้นอุด้ง แผ่นเกี๊ยวซ่า ณ บริษัท ยูไนเต็ดอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ถ.สายไหม กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯออกให้คำปรึกษาระบบ HAL-Q แก่บริษัทเจริญอุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯออกให้คำปรึกษาระบบ HAL-Q แก่บริษัทเจริญอุตสาหกรรม

คุณอรชุดา สิมารักษ์ พร้อมกับ คุณมนฤดี เข็มทำ ออกให้คำปรึกษาระบบ HAL-Q แก่บริษัทเจริญอุตสาหกรรม จำกัดตัวแทนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป และผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูป ณ บริษัท  เจริญอุตสาหกรรม จำกัด  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร

สัมมนาวิชาการและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วิกฤตเศรษฐกิจโลกกับอนาคตของอาเซียน”ณ ห้องประชุม 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาฯ

สัมมนาวิชาการและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วิกฤตเศรษฐกิจโลกกับอนาคตของอาเซียน”ณ ห้องประชุม 212 อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาฯ

ผู้แทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์ วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  ภก.รศ.ดร. เอกรินทร์ สายฟ้า รองผู้อำนวยศูนย์ฯ  คุณ สุลิดา  หวังจิ  และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมฟังการสัมมนาวิชาการและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วิกฤตเศรษฐกิจโลกกับอนาคตของอาเซียน”  โดย ศาสตรจารย์นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ได้กล่าวต้อนรับ  และ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวแนะนำนาย อันวาร์ อิบราฮิม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสัมมนานี้เพื่อนำเสนอประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของนักการเมืองระดับสากลในแง่มุมต่างๆต่อกลุ่มผู้มีความสนใจในประเทศ  รวมทั้งบรรยากาศภายในห้องประชุมเป็นไปอย่างอบอุ่น และเนื่องแน่นด้วยผู้คนที่ สนใจในการสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล  ในหัวข้อ “The Awareness Training on Halal Product Standards and Conformance Infrastructure in Malaysia” ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2552 ณ Grand blue Wave Hotel, Shah Alam, Selangor, Malaysia ซึ่งเป็นหลักสูตรที่อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือ 3 ประเทศ (IMT-GT) โดยคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล (Working Group on Halal Product and Services) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในภูมิภาคต่อไป การอบรมในครั้งนี้มีผู้แทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์   ฮาลาลจำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวนูรีซัน สามาลูกา และนางสาวนิรมล สุหลงกูด

ออกให้คำปรึกษา ระบบ HAL-Q แก่ บริษัท ยูไนเต็ดอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

ออกให้คำปรึกษา ระบบ HAL-Q แก่ บริษัท ยูไนเต็ดอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

คุณอรชุดา สิมารักษ์ คุณนริศ ประยูรศักดิ์ คุณนูรีซัน สามาลูกาและประวีณ ประพฤติชอบออกให้คำปรึกษาระบบ HAL-Q แก่ บริษัทยูไนเต็ดอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ตัวแทนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย บะหมี่จีน แผ่นเกี๊ยวจีน เส้นโซบะ เส้นราเมน เส้นอุด้ง แผ่นเกี๊ยวซ่า ณ บริษัท ยูไนเต็ดอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ถ.สายไหม กรุงเทพฯ

ออกให้คำปรึกษาระบบ HAL-Qแก่บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด

ออกให้คำปรึกษาระบบ HAL-Qแก่บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา ทีมงานให้คำปรึกษาระบบ HAL-Q ประกอบด้วย คุณอรชุดา สิมารักษ์ คุณมนฤดี เข็มทำ และคุณนริศ ประยูรศักดิ์ ได้เข้าให้คำปรึกษาระบบ HAL-Q แก่บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด