IPB University ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมเยียนศวฮ.

IPB University ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมเยียนศวฮ.

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดยคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก IPB University ประเทศอินโดนีเซีย โดยคุณมนัส ได้อธิบายถึงแนวทางการทำงานของศวฮ. รวมไปถึงประเด็นเรื่องฮาลาลในประเทศไทย อีกทั้งทาง IPB University ยังได้มีการแนะนำ IPB University ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งมีดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ เป็นผู้ร่วมให้ข้อมูลและเยี่ยมชม Haram Museum โดยมีนางสาวลัดดาวัลย์ พิณแสง เป็นผู้ร่วมให้ข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 24 ตุลาคม 2563

  1. ค่าเช่าสำนักงานปัตตานี 300/80 ยอด 180,000 บาท 
  2. ค่าเช่าสำนักงานปัตตานี 300/81  ยอด 216,000 บาท 
  3. ค่าเช่าสำนักงานเชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

 

ศวฮ. เข้าตรวจต่ออายุระบบ HAL-Q บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด

ศวฮ. เข้าตรวจต่ออายุระบบ HAL-Q บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าทำการตรวจต่ออายุระบบ HAL-Q ณ บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด โดยหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน นายอิรฟัน แวหะมะ ทีมผู้ตรวจประเมิน นางสาวซูไหวน๊ะ สะอิ และ Miss Ummu Nazirah Binti Roslan พร้อมด้วยนางสาวอาอิซะฮ์ จุนเด็น และนางสาวณัฐกานต์ ล้ำประเสริฐ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

โดยมีขอบข่ายในการวางระบบดังนี้ Frozen seafood product, Konjac product, Bakery product และ Vegetable product รวมทั้งสิ้นกว่า 100 รายการ โรงงานผลิตที่ตั้ง ณ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร มีพนักงานทั้งหมด ประมาณ 720 คน ซึ่งมีกำลังการผลิต 10 ตัน/วัน บริษัทมีสัดส่วนทางการตลาดในไทย 30% และต่างประเทศ 70% (EU & USA) ทั้งนี้บริษัท สมายล์ ฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด ได้เข้าร่วมการวางระบบ HAL-Q ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และทางบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการต่ออายุระบบ HAL-Q มาโดยตลอด

ศวฮ.ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติ ที่จัดขึ้นโดย วช.

ศวฮ.ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติ ที่จัดขึ้นโดย วช.

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย นางสาวยูอาน่าร์ นุ่งอาหลี และนายอรรถกานต์ ใจเฉื่อย เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายใต้ “โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562” สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งในวันเวลาดังกล่าวจะเป็นการการประชุมชี้แจงกิจกรรม การสํารวจสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist) และอบรมแนวทางการจัดทำแผนยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ โครงการครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง 107 อาคารเคมี2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายฯ ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ศปอส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก LPPOM MUI SU ประเทศอินโดนีเซีย

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก LPPOM MUI SU ประเทศอินโดนีเซีย

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลา จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. พร้อมด้วย คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผอ. ดร.พรพิมล มะหะหมัด นางสาวซูไนนีย์ และนางสาวสาวียะห์ ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์จาก Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Sumatera (LPPOM MUI SU) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 6 ท่าน

โดยรศ.ดร.วินัย ได้อธิบายถึงแนวทางการทำงานของศวฮ. รวมถึงการเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ การตรวจผลิตภัณฑ์เพื่อการรับรองฮาลาล และยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในประเด็นของฮาลาลในประเทศไทย อีกทั้งทางคณะผู้เยี่ยมชมยังได้เยี่ยนมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลและนิทรรศการสิ่งต้องห้ามและต้องสงสัยอีกด้วย

 

ศวฮ. ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเตรียมการสำหรับประชุม JTC

ศวฮ. ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเตรียมการสำหรับประชุม JTC

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวจัสมิน มณี เจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee – JTC) ไทย-อิรัก (ระดับรัฐมนตรี) ครั้งที่ 4 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร

โดยในที่ประชุมได้คุยกันในประเด็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาลก็เป็นที่ให้ความสนใจของนักธุรกิจที่จะนำเข้าไปจำหน่ายในอิรัก ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แจ้งว่าเราน่าจะเชิญทางอิรักมาเข้าร่วมงาน THA เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพฮาลาลของไทย ในการนี้คุณมนัสได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นต่อสินค้าฮาลาลไทย โดยการที่ไทยนั้นมีตรารับรองฮาลาลเพียงตราเดียว ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และด้วยการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล ของศวฮ. อีกทั้งเรายังมีการจัดทำ H-number เพื่อเป็นฐานข้อมูลแก่ผู้ประกอบการในการผลิตอาหารฮาลาล และมี Museum of Haram  ที่จัดแสดงข้อมูลสิ่งต้องห้ามต่างๆ ณ สำนักงานสวนหลวงสแควร์ ทั้งนี้ คุณมนัสเสริมว่ายินดีที่จะเชิญทางอิรักเข้าร่วมงาน THA โดยจะประสานผ่านสมาคมนักธุรกิจไทย-อิรัก ต่อไป

 

ศวฮ. จัดสอนวิชาหลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล

ศวฮ. จัดสอนวิชาหลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้จัดหลักสูตรวิชาหลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป โดยครั้งนี้มี ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้สอน ได้กล่าวถึง HSC MOOC ที่เป็นการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ตอนนี้แอดมิดทางศูนย์เชียงใหม่เพิ่มรายวิชาในระบบ 6 วิชา ได้แก่
วิชาที่ 1 บัญญัติอิสลามว่าด้วยฮาลาลและหะรอม
วิชาที่ 2 มาตรฐานอาหารฮาลาลและกระบวนการรับรอง
วิชาที่ 3 นิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล (Halal Forensic Science)
วิชาที่ 4 การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบในอุตสาหกรรมและการเกษตรอาหารฮาลาล
วิชาที่ 5 การวิเคราะห์อันตรายด้านหะรอม การควบคุมจุดวิกฤต ในการมาตรฐานฮาลาล
วิชาที่ 6 การสุขาภิบาลในสถานประกอบการอาหารฮาลาล

และเวลาต่อมา นายนันทชัย แดงวิจิตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก ได้บรรยายในหัวข้อ “Information Technology & Digital Development for Muslim Consumer” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคต่าง ๆ (Industrial revolution) , Consumer Trend , การพัฒนาดิจิตอลสำหรับผู้บริโภคมุสลิม (Driving digital for Muslim Consumers), ระบบ SPHERE (System Protocol for Halal Electronic Resources Exchange) แก่นิสิตจุฬาฯ จำนวนทั้งสิ้น 42 คน ณ ห้อง 614 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)

 

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2563

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2563

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2563

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2563

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

  1. จ้างเหมาบริการจัดทำหนังสือเกร็ดความรู้ผ่านเฟซบุ๊ก Food and Nutrition ครอบคลุมโภชนาการเดือนรอมฎอน จัดพิมพ์ครั้งที่ 2

วันที่ 15 ตุลาคม 2563

 ประกาศราคากลาง 2 รายการ

  1. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงาน ศวฮ. ชั้น 13
  2. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงาน ศวฮ. สวนหลวงสแควร์

 

ศวฮ. ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนงาน World Expo 2020 Dubai

ศวฮ. ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนงาน World Expo 2020 Dubai

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดยคุณสมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผอ.ด้านบริการการศึกษาเเละอุตสาหกรรม ผู้แทนจากศวฮ. พร้อมด้วยนายอิรฟัน แวหะมะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนการเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม

งาน World Expo 2020 มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2563 – 10 เมษายน 2564 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภายใต้เเนวคิด Connecting Mind, Creating the Future โดยตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล หนึ่งในคณะดำเนินงาน โดย คุณสมพล รัตนาภิบาล ได้เสนอแนวทางในการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่จะนำไปแสดงสินค้า ให้เน้นย้ำในเรื่องคุณภาพของสินค้าและศักยภาพของผู้ประกอบการ การคัดเลือกควรคัดเลือก สินค้าที่มีความต้องการในตลาดตะวันออกกลาง อีกทั้งได้แนะเรื่องโอกาสและช่องทางในการเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อสานต่อในการส่งออกสินค้าของไทยอีกด้วย

ศวฮ. ลงพื้นที่ตรวจต่อระบบอายุ HAL-Q ให้กับริษัทอาหารสำเร็จรูปสุไหงโก-ลก

ศวฮ. ลงพื้นที่ตรวจต่อระบบอายุ HAL-Q ให้กับริษัทอาหารสำเร็จรูปสุไหงโก-ลก

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย นายฟัครูดดิน ตาเปาะโต๊ะ และนางสาวซุนนูรอัยน์ ซีเดะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เข้าตรวจต่ออายุระบบ HAL-Q และตรวจรับรองฮาลาลให้กับบริษัทอาหารสำเร็จรูปสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตราฮายี โซว โซว หมี่กรอบ ตราจิ๊กโก๋ และผงปรุงรส ตราบาร์กู๊ส โดยได้ตรวจต่ออายุผลิตภัณฑ์ที่ขอรับรองระบบ HAL-Q จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์ และขอเพิ่มเข้ารับรองระบบ HAL-Q อีก 5 ผลิตภัณฑ์ รวมเป็น 14 ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานและทีมงานจากบริษัทฯ เป็นอย่างดี