Halal Science Academic Forum การประชุม สร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมฮาลาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

Halal Science Academic Forum การประชุม สร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมฮาลาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

บรรยายพิเศษในหัวข้อ

ช่วงที่ 1 : แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและเตรียมความพร้อมสู่การประชุม วิชาการนานาชาติ IHSATEC; 12th HASIB Conference ภายในงาน THA 2019

>>โดย ดร.อัชอารีย์  สุขสุรรณ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ช่วงที่ 2 : แนะนำแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมา โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (HAL Plus,H4E,HSC MOOC)

>>โดย อ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนง.เชียงใหม่

 

 

ช่วงที่ 3 : ชี้แจงการใช้งานระบบการเรียนรู้ออนไลน์ และการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ “HSC MOOC”

>>โดย นายสืบพงศ์ เฉินบำรุง

ผู้ดูแลพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนอุตสาหกรรมฮาลาลเบื้องต้นออนไลน์

 

วันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.30-17.00 น. ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

*หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักวิจัย คณาจารย์ และตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้านักวิทย์ฯ ศวฮ. บรรยาย เรื่อง “วัตถุดิบในอุตสาหกรรมฮาลาลและการตรวจสอบสภาพฮาลาลในผลิตภัณฑ์อาหาร” ในรายวิชา GenEd

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย และ ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้บรรยายในหัวข้อ “วัตถุดิบในอุตสาหกรรมฮาลาลและการตรวจสอบสภาพฮาลาลในผลิตภัณฑ์อาหาร” แก่นิสิตจุฬาฯ 45 คนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา หลักการทั่วไปในการผลิตอาหารฮาลาล (General Principle in Halal Food Production) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)

 

ซึ่งหัวข้อนี้กล่าวถึง วัตถุดิบและสารเคมีที่ควรระวังในกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล การเตรียมและการจัดการ วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมฮาลาล การใช้วัตถุดิบทดแทน การพัฒนาฐานข้อมูลวัตถุดิบฮาลาล และใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตในทางอุตสาหกรรมฮาลาล ความเป็นมาของวิทยาศาสตร์ฮาลาล การตรวจสอบสภาพฮาลาลและการคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ฮาลาล การตรวจวัดการปนเปื้อนสิ่งฮะรอมในตัวอย่างอาหาร โดยมีกิจกรรมให้นิสิตพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านฮาลาล ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์จริง

 

Halal Science Academic Forum การประชุม สร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมฮาลาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สนง.ปัตตานี) ร่วมประชุมปรึกษาหารือการเตรีมจัดงานเฉลิมฉลองปีฮิจญ์เราะฮใหม่ 1441 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

ศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด   ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ดร.บรรจง ไวทยเมธา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์ฯ และทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เข้าร่วมประชุมความร่วมมือการจัดงาน มะอัลฮิจญ์เราะฮฺ หรือ งานมหกรรมเฉลิมฉลองปีฮิจญ์เราะฮฺใหม่ 1441” โดยมีนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการพูดคุยความร่วมมือในครั้งนี้ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

งานมหกรรมต้อนรับปีฮิจเราะห์ ถือเป็นงานประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ที่มีประชาชนจากทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมงาน รวมทั้งหน่วยงานจากหลากหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้ โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมบรรยายธรรมจากนักวิชาการชื่อดัง งานแสดงสินค้า การจับรางวัลอุมเราะห์ การประกวดแต่งกายชุดมลายู และเวทีประกวดศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่อีกมากมาย

โดยปีนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานีร่วมกับฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี จะจัดสัมมนาการคุ้มครองผู้บริโภคฮาลาลในการสร้างความรู้วิทยาศาสตร์ฮาลาลสู่ชุมชน งานแสดงนิทรรศการสิ่งต้องห้ามและต้องสงสัยในผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ประกอบการเก่าและใหม่ในการควบคุม กำจัดและป้องกันอันตรายทางด้านหะรอมในผลิตภัณฑ์ และงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติหรือ IMT-GT Halal Expo ที่ร่วมมือกับทาง JAKIM ในการส่งผู้ประกอบการจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมงาน

งาน “มะอัลฮิจเราะห์” หรือ มหกรรมต้อนรับปีฮิจเราะห์ใหม่ 1441 ในปีนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2562 รวม 3 วัน 3 คืน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี โดยจะมีการแถลงข่าวจัดงานอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 23 กันยายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

Halal Science Academic Forum การประชุม สร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมฮาลาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (สนง.ปัตตานี) นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจัดบูธที่งาน HALFEST 2019 FIESTA ASEAN ณ ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 5 กันยายน 62 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักงานปัตตานี) นำโดย นางสาวซุนนูรอัยน์ ซีเดะ จนท.บริการวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย นายซารีฟ เลาะหามะ และนางสาวนูรุมา จูและ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ได้นำผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการฮาลาล สู่ตลาด IMT-GT และ GMS เข้าร่วมจัดบูธที่งาน HALFEST 2019 FIESTA ASEAN ณ ห้าง MIECC Hall The Mines Seri Kembangan, Selangor ประเทศมาเลเซีย

บรรยากาศวันที่ 2 ของการเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงสินค้าในงาน HALFEST FIESTA HALAL ASEAN ณ ห้าง MIECC Hall The Mines Seri Kembangan, Selangor ประเทศมาเลเซีย ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยมีการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ค้าจากประเทศไทย และ
ผู้ซื้อจากมาเลเซีย เพื่อนำสินค้ากระจายในพื้นที่รัฐ Selangor

นอกจากนี้ได้มีการทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคมาเลเซียภายในงานต่อเครื่องหมายการรับรองฮาลาลไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน มีผู้มาตอบแบบสอบถาม ประมาณ 50 ราย

ศวฮ.ร่วมเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในงานเสวนา “เปิดตลาดใหม่อาหรับกับ SME D Bank  เจาะการค้าบาห์เรน 100%”

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย อาจารย์มนัส สืบสันติกุล   พร้อมด้วย นายสุบุรุษ วงศ์วิทยปัญญา และนางสาวลัดดาวัลย์ พิณทอง ได้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการกลุ่มสินค้า เครื่องดื่ม และฮาลาลในงานเสวนา “เปิดตลาดใหม่อาหรับกับ SME D Bank  เจาะการค้าบาห์เรน 100%”  จัดโดยสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง  (AMEE) โดยมีผู้ประกอบการเข้ารับการปรึกษาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งจากการเสวนาได้ข้อมูลว่า ไทยมีสัมพันธภาพอันดีอย่างยิ่งกับบาห์เรน มีช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการในไทยเข้าไปเจาะตลาดในกลุ่มอาหรับได้อย่างง่ายดาย  ทั้งนี้ ทางการทูตสนับสนุนให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไปยังประเทศบาห์เรน เพื่อเป็นทางผ่านไปสู่ประเทศทั้ง 5 อาทิ ซาอุฯ จอแดน  คูเวต โอมาน และ สหรัฐอาหรับเอมิเรต  เป็นต้น

 

Halal Science Academic Forum การประชุม สร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมฮาลาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ(สนง.ปัตตานี) นำเสนอนวัตกรรม HAL-Click ระบบตรวจติดตามการผลิตอาหารฮาลาลในโรงพยาบาลด้วยระบบ HAL-Q ในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่​ 4 -​ 5 กันยายน​ 2562​ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ สำนักงานปัตตานี​นำโดย​ผศ.นิฟาริด​ ระเด่นอาหมัด​ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ​ และนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ สำนักงานปัตตานี ร่วมจัดบอร์ดนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรม​ “HAL-Click​ คลิ๊ก​เพื่อคุณภาพฮาลาล​” ในงาน​แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้​ ครั้งที่​ 2​ ณ​ โรงแรมเซาท์เทิร์น​วิว​ จังหวัดปัตตานี

HAL-Click​ เป็นระบบ​ดิจิตัลเพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานผลิตอาหารฮาลาลในโรงพยาบาล​ด้วยระบบ​ HAL-Q​ ที่เกิด​จากการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์​ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล​ จุฬาฯ สำนักงานปัตตานีร่วมมือกับโปรแกรมเมอร์ในพื้นที่ โดยนำข้อมูลที่ได้รับการ feedback ปัญหาของโรงพยาบาลที่วางระบบ​ ตัวอย่างเช่น

1.​ ปัญหาด้านทรัพยากรเนื่องจากเป็นระบบคุณภาพที่มีเอกสารการทำงานที่เป็นมาตรฐานและการควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานในทุกขั้นตอน​ทำให้สิ้นเปลืองเอกสารและเวลาในการทำงาน
2.​ ปัญหาการจัดเก็บและเรียกใช้เอกสารทำได้ยุ่งยาก​ บันทึกการดำเนินงานและเอกสารต่างๆกระจัดกระจาย​
3.​ ปัญหาการประมวลผลการดำเนินงานที่ต้องเสียเวลาในการนำข้อมูลมาประมวลอีกครั้ง​ การประมวลผลทำได้ยุ่งยากและไม่เป็นปัจจุบัน

จึงเป็นที่มาของการพัฒนาระบบตรวจติดตามการผลิตอาหารฮาลาลในโรงพยาบาลด้วยระบบ​HAL-Q​ หรือเรียกว่า​ “HAL-Click​ คลิ๊กเพ​ื่อคุณภาพฮาลาล” ขึ้น​ ซึ่งเป็น​ Platform Web​ application ที่สามารถใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์​ โทรศัพท์มือถือ​ และแท็ปเล็ต ที่สอดรับกับการดำเนินของผู้ใช้งานจากฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาล

โดย​ feature หลักๆของแอปพลิเคชันประกอบด้วย

1.​ การจัดการเอกสาร​ เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บและเรียกใช้เอกสารคุณภาพพร้อมด้วยการสร้าง​ QR code ให้อัตโนมัติ​ เพื่อเรียกข้อมูล แบบฟอร์ม​หรือเอกสารสนับสนุนต่างๆได้ทันที

2.​ ฟอร์ม​ Checklist ออนไลน์​ประจำวัน​ เพื่อตรวจสอบการดำเนินติดตาม​รักษาระบบการผลิตอาหารฮาลาลตามข้อกำหนดที่ออกแบบ​ ทำให้การตรวจสอบทำได้อย่างสะดวก​ รวดเร็ว​ โดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็นโซนต่างๆ​ สอดคล้องกับการปฏิบัติในหน้างานจริง

3.​ การรายงานผลแบบเรียลไทม์ ที่ออกแบบมาในรูป​ Dashboard รายงานผลออกมาเป็นกราฟ​ที่เข้าใจง่าย​ เพื่อติดตามความสอดคล้องกับข้อกำหนด ที่สามารถเห็นภาพรวมการดำเนินงาน​เพื่อการตัดสินใจต่อไป
4. เกี่ยวกับ​ HAL-Q​ ซึ่งเป็นการอัปเดตของมูลต่างๆของระบบจากฝั่งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล​ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา​กิจกรรมต่างๆ​ เนื้อหาความรู้การทำระบบ​ข้อกำหนด​ และแม่แบบการดำเนินงานเพื่อให้สถานประกอบการใหม่​ที่จะทำระบบ​ สามารถดำเนินงานได้ง่ายขึ้น

Web​ application​ HAL-Click​ จะช่วยอำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารเพื่ออ้างอิง​ระบบ การติดตามการดำเนินงาน​ของระบบ​ ลดการใช้ทรัพยากรและเวลาในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน โดยโรงพยาบาลที่ใช้ระบบจะต้องได้รับการวางระบบ​ ​HAL- Q ก่อน​ จึงสามารถล็อคอินและใช้ระบบนี้​ได้ ปัจจุบันกำลังนำร่องการใช้งานใน​ 7​ โรงพยาบาลของจังหวัดนราธิวาส​และขยายสเกลต่อไปในอนาคต


Halal Science Academic Forum การประชุม สร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมฮาลาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬา (สนง.ปัตตานี) ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองฮาลาล ณ บริษัท ศรีตรังโกลฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย นายพิทักษ์ อาดมะเร๊ะ หัวหน้างานบริการหน่วยงานภายนอก สำนักงานปัตตานี และคณะ ร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้กับฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาในการตรวจประเมินเพื่อการรับรองฮาลาล ณ บริษัท ศรีตรังโกลฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 17 คน

รายละเอียดของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ที่ขอการรับรองฮาลาล ได้แก่ Examination & Industrial gloves โดยทางบริษัทมีความประสงค์ขอการรับรองฮาลาลเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการใช้ถุงมือในงานด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม ทั้งบริษัทในประเทศและต่างประเทศ

 

Directorate General Small, Medium and Various Industries ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมศวฮ.

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผอ.ศูนย์ฯ สนง.ปัตตานี คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผอ. ด้านบริหารงานบุคคล คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผอ.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ศวฮ. ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก Directorate General Small, Medium and Various Industries (IKMA) จากประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Mr.Eddy Siswanto, Secretary of IKMA และคณะรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ในการนี้เป็นการศึกษาการทำงานของศวฮ. แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในประเด็นของผลิตภัณฑ์ฮาลาล การทำ SME อีกทั้งได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลรวมถึง Museum Haram อีกด้วย

 

Halal Science Academic Forum การประชุม สร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพัฒนางานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมฮาลาลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2562


                       วันที่ 27 สิงหาคม 2562
 1. จ้างเหมาบริการจัดทำการประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและงานจัดแสดงสินค้าฮาลาล ผ่านช่องทางรถไฟฟ้า BTS จำนวน 1 งาน
 2. จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำโครงสร้างงานแถลงข่าว จำนวน 1 งาน
 3. จ้างเหมาบริการปรับปรุงและตกแต่งห้องประชุมชั้น 13 จำนวน 1 งาน
 4. จ้างเหมาบริการประชาสุมพันธ์ผ่านสื่อมุสลิม จำนวน 1 งาน – Copy
 5. จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ก่อนวันงาน จำนวน 1 งาน
 6. จ้างเหมาบริการออกแบบ ตกแต่งสถานที่และรื้อถอน จํานวน 1 งาน
 7. จ้างเหมาบริการผลิตสื่อโฆษณา บนสถานีรถไฟฟ้า BTS เพื่อการประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและการจัดแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ จำนวน 1 งาน
 8. จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าว จำนวน 1 งาน
 9. จ้างเหมาบริการปรับปรุงและตกแต่งห้องประชุมชั้น 13 จำนวน 1 งาน – Copy
 10. จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. เช่าอุปกรณ์ประจำบูธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2562

 1. จ้างเหมาบริการจัดทำพร้อมติดตั้งงานโครงสร้างรวมรื้อถอนบูธแสดงสินค้าฮาลาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

วันที่ 22 สิงหาคม 2562

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างเหมาบริการจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างเหมาบริการจัดทำนิทรรศการวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างเหมาบริกาารออกแบบและติดตั้งบูธและป้ายประชาสัมพันธ์และประสานงานจัดเจรจาธุรกิจการค้าและกิจกรรมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างเหมาบริการออกแบบและตกแต่งบูธแสดงสินค้าพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างเหมาบริการจัดทำโครงสร้างบูธแสดงสินค้าและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างเหมาบริการออกแบบและติดตั้งบูธแสดงสินค้าพร้อมประสานงานเจรจาธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
               วันที่ 20 สิงหาคม 2562
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ค่าเช่าอุปกรณ์อินเตอร์แอคทีฟ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ สําหรับนิทรรศการDigital
  Halal โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการขนย้ายบูธแสดงสินค้าฮาลาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างเหมาบริการงานติดตั้งโครงสร้างรวมรื้อถอนและขนย้ายนิทรรศการ โดยวิธี
  เฉพาะเจาะจง
 4. จ้างเหมาบริการจับคู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Business Matching) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  วันที่ 16 สิงหาคม 2562

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการบริหารจัดการการจัดกิจกรรม Workshop จำนวน 10 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการจัดงานแถลงข่าวจัดทําสกู๊ปข่าวเพื่อเผยแพร่และงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งบันทึกภาพถ่าย ภาพวิดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 15 สิงหาคม 2562

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการจัดทำนิทรรศการวิทยาศาสตร์ฮาลาล
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการจัดทำโครงสร้างบูธแสดงสินค้าและรื้อถอน
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการออกแบบและตกแต่งบูธแสดงสินค้าพร้อมติดตั้ง

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

วันที่ 7 สิงหาคม 2562

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการพัฒนาโมดูลการสืบค้นข้อมูลสถานประกอบการฮาลาล ทิศทางการละหมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการออกแบบพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าและการตกแต่งในรูป 3D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการออกแบบลานกิจกรรม ทางเข้างาน และการตกแต่งภาพรวมของงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   วันที่ 2 สิงหาคม 2562

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการจัดทำเนื้อหา และสื่อการสอนฮาลาลออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะ
  เจาะจง
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการพัฒนาโมดูลการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกลาง ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการออกแบบธีมและคอนเทนส์เพื่อสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำโมเดลแฟรนไชส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
 1. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมพื้นสำนักงาน จำนวน 1 งาน
 2. จ้างเหมาบริการเดินไฟฟ้า จำนวน 1 งาน

 

 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

 

 1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำโมดูลฐานความรู้ การจัดการเชิงปฏิบัติการและแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการเพิ่มข้อมูลและปรับรูปแบบหน้าเว็บไซต์ข้อมูลภาค
  อุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการจัดทำการวัดผลประเมินผลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับ
  สื่อการสอนฮาลาลออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการถ่ายภาพ 360 องศา พร้อมปรับแต่งรูปภาพและจัดทําคลิปวิดีโอการจัดกิจกรรมอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

  วันที่ 23 กรกฎาคม  2562                              

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

 

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562                                

 1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลงานระบบและปรับแอพพลิเคชั่นในฟังค์ชั่นการทำงานทุกหน้าต่างของแอพพลิเคชั่นและจัดการเชื่อมโยงข้อมูล Halal Route กับฐานข้อมูลเดิม
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในงานการมาตราฐานฮาลาล
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562                                
 1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำโครงสร้าง เรื่องวัตถุดิบและสารเคมีต้องสงสัยและวัสดุและสิ่งของอุปโภคต้องสงสัย 1 งาน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
 1. จ้างเหมาบริการจัดทำมิวเซียมฮารอม สวนหลวงสแควร์ จำนวน 1 งาน
 2. จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด(SEM Model Quanta๒๕๐) แบบรายปี รวมค่าอุปกรณ์สำหรับบำรุงรักษาแล้วอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 1 งาน
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานจัดทําโครงสร้างบูธแสดงสินค้าและรื้อถอนจ้างเหมาบริการงานจัดทำโครงสร้างบูธแสดงสินค้าและรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายภาพและบันทึกภาพวิดีโอการจัดกิจกรรมพร้อมจัดทำสื่อภาพเคลื่อนไหววิดีโอเผพแพร่ผลงานศูนย์ฯ พร้อมตัดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างเหมาบริการปรับปรุงโปรแกรมผู้ช่วยการตรวจประเมินและรักรองฮาลาล (H number Application) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 24 มิถุนายน 2562

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิตวิดีโอประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
วันที่ 20 มิถุนายน 2562
 1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องแยกโปรตีน FPLC จำนวน 1 ชุด 

วันที่ 19 มิถุนายน 2562

 1. จ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานโครงสร้างพร้อมติดตั้งและรื้อถอนนิทรรศการ จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำโมดูลการกรอกข้อมูลภาคอุตสาหกรรมฮาลาล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดเก็บคลังข้อมูลการประมวบผลแบบกลุ่ม (Cloud computing) จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการนักการตลาดส่งเสริมการขายวิเคราะห์ผลการส่งเสริมการขาย จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการนักพัฒนาการตลาดและวิเคราะห์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการนักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการตลาดออนไลน์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพัฒนาโมโดูลการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกลาง ข้อมูลสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับฮาลาล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพัฒนาโมดูลการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอบรมพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิคส์เชิงพาณิชย์พร้อมแปลภาษา ๓๐ สถานประกอบการ จํานวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                        
วันที่ 19 มิถุนายน 2562
 1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายจำนวน 1 งาน

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

 1. จ้างเหมาบริการเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ จำนวน 1 งาน
 2. จ้างเหมาบริการจัดทํางานดีไซน์และวางแผนการบริหารจัดการการอบรมผู้ประกอบการพร้อมรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 
 3. จ้างเหมาบริการนําเข้าข้อมูลสู่ระบบหลังบ้านและอัพเดทฐานข้อมูลแอพพลิเคชั่น HalalRoute โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 
วันที่ 6 มิถุนายน 2562
วันที่ 19 เมษายน 2562
วันที่ 10 เมษายน 2562
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการนําเข้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพัฒนาสื่ออิเล็คทรอนิคส์เชิงพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบฐานข้อมูล Halal Promotion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการออกแบบการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างสื่ออิเล็คทรอนิคส์ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
 1. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ ยี่ห้อ Thermo Scientific จำนวน 1 งาน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำนิทรรศการ ดร.สุรินทร์

วันที่ 13 มกราคม 2562

 1. จ้างเหมาบริการปรับปรุงแอพพลิเคชั่นกลาง เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่โครงข่าย SPHERE (Halal Scan) จำนวน ๑ งาน

วันที่ 28 มกราคม 2562

 1. จ้างเหมาบริการจัดทำโครงสร้าง
 2. วัสดุวิทยาศาสตรตร์ 7 รายการ 
 3. วัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ

วันที่ 25 มกราคม 2562

วันที่ 11 มกราคม 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลส่งเสริมการขายร้านอาหารฮาลาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง               

วันที่ 8 มกราคม 2562 

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำการเชื่อมโยงข้อ มูล Halal Promotion กับฐานข้อมูลSPHERE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดการอบรมการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะ
  เจาะจง
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารรับ – ส่ง ข้อมูล
  ภาพและเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเชื่อมต่อเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างศูนย์
  วิทยาศาสตร์ฮาลาล กับองค์กรศาสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 18 ธันวาคม 2561

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 4 ธันวาคม 2561

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาบริการสื่อประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำซองพลาสติก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

 1. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดงานแถลงข่าวงานประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ
 2. ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดงานแถลงข่าวงานประชุมวิชาการ
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสื่อประชาสัมพันธ์พร้อมออกแบบผลิตและติดตั้งป้ายไวนิล Inkjet Outdoor
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการโปรโมทแฟนเพจศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

 1. จ้างเหมาบริการพัฒนาโมดูลการเชื่อม ต่อฐานข้อมูล SPHERE ร้านอาหารฮาลาลและเส้นทางท่องเที่ยวฮาลาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 2. จ้างเหมาบริการปรับปรุงนำเข้าข้อมูลฮาลาลสำหรับสำนักงาน กอจ. และ
  ปรับปรุงโปรแกรมการตรวจประเมินและเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฮาลาล(Auditor
  Checklist) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างเหมาบริการพัฒนาและออกแบบระบบบริหารจัดการระบบจัดเก็บสินค้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างเหมาบริการพัฒนาเทคโนโลยีสาร สนเทศ ระบบองค์ความรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

 1. ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียงและแสงสี
 2. จ้างเหมบริการออกแบบ ตกแต่งบูธแสดงสินค้าพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า
 3. จ้างเหมาบริการจัดทำโครงสร้างและรื้อถอนบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาล
 4. จ้างเหมาบริการจัดทำชุดเอกสารประกอบการบรรยาย
 5. จ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฮาลาล
 6. จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์งานผ่านสื่อและป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่
 7. จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำเวที

ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

 1. จ้างเหมาบริการปรับปรุงนำเข้าข้อมูลฮาลาลสำหรับสำนักงาน กอจ. และปรับปรุงโปรแกรมการตรวจประเมินและเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฮาลาล(AuditorChecklist) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

 1. จ้างเหมาบริการพัฒนาและออกแบบระบบบริหารจัดการระบบจัดเก็บสินค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

 1. จ้างเหมาบริการพัฒนาโมดูลการเชื่อมต่อฐานข้อมูล SPHERE ร้านอาหารฮาลาลและเส้นทางท่องเที่ยวฮาลาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

 1. ค่าเช่าบ้านสำนักงานปัตตานี เลขที่ 300/80 

ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

 1. ค่าเช่าบ้านสำนักงานปัตตานี เลขที่ 300/81 

ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561

ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561

ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561

 1. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ