ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมฉลองปีใหม่ 2555 กับ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 ธ.ค. 2554 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานฉลองปีใหม่ กับคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยของเจ้าหน้าที่แต่ละสาขาวิชาอย่างสนุกสนาน และมีการแจกของขวัญปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งงานนี้ทำให้ทุกท่านที่เข้าร่วมงานรับความประทับใจและสนุกสนานเป็นอย่างมาก

การประชุม คณะกรรมการบริหารภายใน ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554

ประชุมคณะกรรมการบริหารภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2554 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554  เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 ท่าน โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เป็นประธานในการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย             ดะห์ลัน                                                          ประธานกรรมการ
ดร.บรรจง                               ไวทยเมธา                                                      กรรมการ
นางสาวสุลิดา                           หวังจิ                                                           กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุกฤต                      ศิริขวัญพงศ์                                                    กรรมการ
นางสาวดารุณี                           พาชี                                                             กรรมการ
นางสาวมนฤดี                           เข็มทำ                                                          กรรมการ
นายอาณัฐ                              เด่นยิ่งโยชน์                                                    กรรมการ
นายมนัส                                 สืบสันติกุล                                                     ว่าที่กรรมการและเลขานุการ
นายมนูญ                                รามบุตร                                                         ที่ปรึกษาด้านศูนย์บ่มเพาะ
นางสาวธีรดา                            กองทอง                                                       เลขานุการบริหาร

The IMT-GT Regional Implementation Blueprint Workshop

คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และนางสาวนัจวา สันติวรกุล เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม The IMT-GT Regional Implementation Blueprint Workshop ณ สำนักงานใหญ่ของธนาคารพัฒนาเอเชีย เมโตร มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (ADB Headquarters, Metro Manila, Philippines) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554

ร่วมประชุมผู้ดำเนินโครงการใน Implementation Blueprint ปี 2555-2559

คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และนางสาวนัจวา สันติวรกุล เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมผู้ดำเนินโครงการใน Implementation Blueprint ปี 2555-2559 กับฝ่ายเลขานุการระดับชาติแผนงาน IMT-GT จังหวัดในพื้นที่ และหุ้นส่วนการพัฒนา (ธนาคารพัฒนาเอเชีย) ณ โรงแรมเมอร์เคียว กระบี่ ดีวาน่า ต. อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2554

20 ปีการสถาปณา คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

อาจารย์มนัส สืบสันติกุล คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแสดงความยินดี 20 ปี แห่งการสถาปณา คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่16 พฤศจิกายน 2554

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2554

ประชุมคณะกรรมการบริหารภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2554 ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นเรื่องความคืบหน้าของการดำเนินการตามโครงการต่างๆ อาทิเช่น

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ การแต่งตั้ง นายมนัส สืบสันติกุล ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ  กิจกรรมที่ศูนย์ดำเนินการ/เข้าร่วมทั้งในและต่างประเทศ  การเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ โดยหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ  สรุปผลการทดลองห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์

เรื่องเพื่อพิจารณา การเข้าร่วมงาน International Conference On “Emerging Issues In Food Safety” ณ University Of Agriculture, Faisalabad-Pakistan  การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน สปพ. งบประมาณรายจ่ายปี 2555

เรื่องเพื่อทักท้วง การบรรจุ/การจ้างบุคลากร

รวมถึงการตกแต่งพื้นที่อาคารของศูนย์ฯ (ชั้น 12 อาคารวิจัยจุฬาฯ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 ท่าน

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ดะห์ลัน                     ประธานกรรมการ
นางสาวสุลิดา                หวังจิ                       กรรมการ
อาจารย์ ดร.สุกฤต           ศิริขวัญพงศ์                กรรมการ
นางสาวดารุณี                พาชี                        กรรมการ
นางสาวมนฤดี                เข็มทำ                     กรรมการ
นายอาณัฐ                    เด่นยิ่งโยชน์              กรรมการ
นายมนัส                      สืบสันติกุล                ว่าที่กรรมการและเลขานุการ
นายมนูญ                     รามบุตร                   ที่ปรึกษาด้านศูนย์บ่มเพาะ
นางสาวธีรดา                กองทอง                  เลขานุการบริหาร
นายนรฤทธิ์                  ฮูเซ็น                      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ(คอมพิวเตอร์)

ชี้แจงสถานการณ์พร้อมรับมือภัยน้ำท่วม

ผอ.ศูนย์ฯ ชี้แนะแนวทางการรับมือภัยน้ำท่วมตามนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งยังแสดงความห่วงใยถึงเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมตรียมแนวทางการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบภัยอีกด้วย  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  เวลา 13:00 – 14:00 น.ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

ดร.วันทนีย์ จองคำ อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะรวม 2 ท่านให้เกียรติเข้าพบผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เพื่อขอคำปรึกษาหารือเกี่ยวกับงานด้านวิทยาสาสตร์ฮาลาล เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการฯ และรับฟังการบรรยายถึงความเป้นมาและการปฏิบัติงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 โดยมีผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯให้การต้อนรับ

ร่วมการอบรม Training on Trainer for Halal Food Auditor ณ อินโดนีเซีย

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเชิญจาก Directorate Islamic Affairs and Sharia Ministry of Religious Affairs of The Republic of  Indonesia, in cooperation with LPPOM MUI ให้เข้าร่วมการอบรม Training on Trainer for Halal Food Auditor เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบอาหารฮาลาลของประเทศอินโดนีเซีย และสามารถนำเอาความรู้กลับมาพัฒนางานบริการอุตสาหกรรมและธุรกิจเพื่อเป็นประโยชน์ของศูนย์ฯ ในภายหน้า  ระหว่างวันที่  23 -27  ตุลาคม  2554  ณ  Bidakara Hotel  Indonesia

ในการอบรมนี้มีทั้งหมด 5 ประเทศที่เข้าร่วมประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ และประเทศไทย โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 3 คน ได้แก่  นายอาณัฐ  เด่นยิ่งโยชน์ นายพิทักษ์  อาดมะเร๊ะ และนางสาวมนฤดี  เข็มทำ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์

วนิลลา – แอลกอฮอล์

วนิลลา – แอลกอฮอล์

 

วนิลลาที่มักใช้ในไอศครีมและเบเกอรี่ทั้งหลายนั้นเป็นสารสกัดจากพืช(เมล็ดวนิลลา) แต่การสกัดออกมาต้องใช้แอลกอฮอล์ วนิลลาเหลวที่สกัดออกมาแล้วจะมีแอลกอฮอล์ 35% (เบียร์มี 4-6%, ไวน์ 14-21%) ซึ่งเมื่อนำมาใช้ในเบเกอรี่แอลกอฮอล์จะระเหยไป แต่จากการศึกษาพบว่าแอลกอฮอล์ไม่ได้ระเหยออกไปทั้งหมดยังคงมีตกค้างอยู่ ควรมีการตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ที่เหลืออยู่ในอาหาร (ดูทัศนะของอิสลามต่อแอลกอฮอล์ในอาหารตอนท้ายของบทความนี้) แต่ก็มีวนิลลาอีกชนิดหนึ่งที่ปราศจากแอลกอฮอล์คือ วนิลลาผง ซึ่งผลิตโดยทำให้เมล็ดวนิลลาแตกแล้วละลายในแอลกอฮอล์ จากนั้นจึงทำให้บริสุทธิ์ ซึ่งในขั้นตอนนี้แอลกอฮอล์จะระเหยออกไปหมด

ผลิตภัณฑ์วนิลลา

  1. vanilla extract หมายถึง วนิลลาที่สกัดด้วยแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ทีใส่วนิลลา -> มีแอลกอฮอล์
  2. vanilla extract, natural flavor, artificial flavor -> อาจจะมีแอลกอฮอล์
  3. วนิลลาผง (vanilla/vanillin powder) -> ไม่มีแอลกอฮอล์
  4. pure vanilla bean (เป็นผง) เช่นยี่ห้อ McCormick (ของอเมริกา) -> ไม่มีแอลกอฮอล์

 

(ส่วนนี้เรียบเรียงจาก toronto, ifanca, canadianhalalfood)

ทัศนะของอิสลามต่อแอลกอฮอล์ในอาหารนั้น มี 2 ทัศนะ (เท่าที่ทราบและสามารถค้นได้)

1. นักวิชาการศาสนาบางท่านเห็นว่าอาหารที่ประกอบด้วยกลิ่นผสมแอลกอฮอล์หรือมีแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลายนั้นไม่หะล้าล เช่น ดร.อับดุลลอฮฺ อัลฟะกีหฺ, MCG Ulama, เชคอะหมัด Kutty (a senior lecturer and Islamic scholar at the Islamic Institute of Toronto,Ontario, Canada) มีความเห็นว่า การจะใช้วนิลลาให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปราศจากแอลกอฮอล์โดยดูที่ฉลาก ถ้าระบุว่ามีแอลกอฮอล์ก็หะรอม แต่ถ้าไม่ได้ระบุก็ให้สอบถามกับผู้ผลิต

2. มีความเห็นว่าหะล้าลถ้าใช้เพียงเล็กน้อย ไม่ได้ทำให้มึนเมา เช่น EU council of fatwa and research, Fiqh Council of North America, IFANCA ซึ่งมีรายละเอียดลงไปว่า ถ้ามีแอลกอฮอล์น้อยกว่า 0.1% ในผลิตภัณฑ์อาหาร หรือ แอลกอฮอล์น้อยกว่า 0.5% ในส่วนผสม (เช่น ในวนิลลาสกัด) เป็นระดับที่ต่ำมากไม่มี รส กลิ่น หรือลักษณะของแอลกอฮอล์ ถือว่าหะล้าล, และ เชคมุฮัมมัด อัลมุคตาร อัชชังกีฏียฺ (director of the Islamic Center of South Plains, Lubbock, Texas) เห็นว่า แอลกอฮอล์ในอาหารไม่ถึง 0.5% นั้นไม่ทำให้มึนเมา ถือว่าหะล้าล(อนุญาตให้ใช้ได้)

ทัศนะใดมีน้ำหนักมากกว่า ? แนะนำให้ถามผู้รู้ที่ท่านนับถือและสามารถวิเคราะห์เรื่องเหล่านี้ได้ แต่ถ้าไม่รู้อย่าชี้ เดี๋ยวจะยุ่งกันไปใหญ่ วัลลอฮุอะอฺลัม

 

ที่มา: http://maansajjaja.blogspot.com/2007/03/blog-post_16.html