Halal Ingredient System

ระบบค้นหาส่วนประกอบอาหารฮาลาล

Halal Ingredient System

ระบบค้นหาส่วนประกอบอาหารฮาลาล

ใช้ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายฮาลาล และผู้จัดจำหน่ายที่ผ่านมาตรฐานให้สามารถใช้ได้ถูกตามหลักของศาสนาอิสลามและใช้งานได้สะดวกโดยสามารถใช้งานผ่านทั้งแท๊บเล็ตและคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกสบายกับผู้ใช้ในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องชาวมุสลิมต่อไป