เหตุใดต้องวางระบบมาตรฐานความปลอดภัย

ประเทศไทยในฐานะประเทศส่งออกที่มีมูลค่าการส่งออกสูงกว่าร้อยละ 60

ของผลผลิตมวลรวมของชาติ (GDP) ให้ความสนใจตลาดฮาลาลโลกมากขึ้นเนื่องจากมูลค่าตลาดสูงกว่า 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี เฉพาะอาหารมีมูลค่ากว่า 7 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งเป็นตลาดที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเงินโลกน้อยมาก   ความสำเร็จเกิดขึ้นต่อเมื่อนักธุรกิจและนักอุตสาหกรรมเข้าใจจิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีอยู่กว่า 1,800 ล้านคนทั่วโลก

ฮาลาลหมายถึงสิ่งที่อนุมัติให้มุสลิมบริโภคได้อย่างปลอดภัย

ทั้งกายภาพและจิตวิญญานจึงจำเป็นต้องปราศจากการปนเปื้อนสิ่งต้องห้าม (หะรอม)หลักศรัทธาในศาสนาอิสลามกำหนดว่าการบริโภคสิ่งหะรอมเป็นอันตรายต่อศรัทธา ในขณะที่ความซับซ้อนของวัตถุดิบและกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมก่อความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนหะรอมมากขึ้น ผู้บริโภคมุสลิมจึงใส่ใจในมาตรฐานฮาลาลปลอดภัย การตรวจสอบรับรองฮาลาลที่มีคุณภาพกลายเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค โดยมาตรฐานฮาลาลกำหนดให้ระบบความปลอดภัย เช่น SOP, GMP, HACCP ฯลฯ เป็นพื้นฐาน เหตุนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์    ฮาลาลจึงบูรณาการระบบปลอดภัยเข้ากับมาตรฐานฮาลาลเกิดเป็นระบบ Halal-GMP/HACCP พัฒนาก้าวหน้าขึ้นกระทั่งเป็นระบบ HAL-Q

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลของประเทศ ภายใต้แนวคิด “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” มุ่งมั่นพัฒนา “วิทยาศาสตร์ฮาลาล อัตลักษณ์ประเทศไทย” (Halal Science-Thailand Signature) นำไปสู่การยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมและธุรกิจ  ฮาลาลของประเทศกระทั่งกลายเป็นต้นแบบการพัฒนาสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลทั่วโลก

ศูนย์ฯพัฒนาระบบ HAL-Q

ขึ้นรวมถึงพัฒนาระบบ SILK (Shariah-compliant ICT Logistics Kontrol) ซึ่งได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมในงาน World Halal Research Summit ในปี 2555 เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทาน ฮาลาล โลจิสติกส์และการทวนสอบย้อนกลับ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบ HAL-Q สร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน (Competitive advantage) ให้กับอุตสาหกรรมที่นำระบบ HAL-Q ไปประยุกต์ใช้

ความเป็นมาและเกียรติยศของ HAL-Q

 

พ.ศ.2541

ดร.วินัย ดะห์ลัน อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอแนวคิดการวางระบบอาหารฮาลาลปลอดภัยแก่ครัวการบินไทยเพื่อการจัดเตรียมอาหารในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 13

พ.ศ.2542

ดร.วินัย ดะห์ลัน ร่วมกับสถาบันอาหารจัดทำหนังสือ Halal-HACCP ขึ้นเป็นครั้งแรก

พ.ศ.2547

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลนำระบบ Halal-HACCP ไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม พัฒนาเป็นระบบ Halal-GMP/HACCP กระทั่งเป็นระบบ HAL-Q

พ.ศ.2549

HAL-Q รับรางวัล Best Innovation in Halal Industry จากนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

พ.ศ.2552

HAL-Q รับรางวัล Recognition Award for Halal Achievement จากประเทศฟิลิปปินส์

พ.ศ.2554

HAL-Q รับรางวัลชนะเลิศในงานประชุมสุดยอดวิจัยฮาลาลโลก ณ ประเทศมาเลเซีย

พ.ศ.2555

ต่อเชื่อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ SILK เข้ากับ HAL-Q เป็นครั้งแรก HAL-Q กลายเป็นระบบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม 250 แห่ง ครอบคลุมคนงานกว่าแสนคน