ผลการปฏิบัติงาน HAL-Q ช่วงที่ 2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานระดับปฏิบัติงาน

เมื่อวันวันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 นางสาว นัสรีน โซ๊ะลี และ นางชัชรัช ขมื้นทอง บรรยายการบริหารจัดการด้านคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบต่อสภาพฮาลาลของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับหัวหน้างานและพนักงานระดับปฏิบัติงาน ให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการผลิตอาหารให้ฮาลาล มาตรฐานของอาหารฮาลาลตามหลักการศาสนาอิสลาม การจัดเตรียมอาหารฮาลาลตามแนวทาง ฮาลาล-ตอยยิบ วัตถุดิบและสารเคมีที่ควรระวัง เช่น คอลลาเจน เจลาติน มาร์ชเมลโล่ บริวเวอร์ยีสต์ มิริน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการบรรยายนั้นมีการประยุกต์ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และทางด้านศาสนาเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังมีการตอบข้อสงสัยให้แก่ผู้อบรมทราบถึงปัญหาต่างๆ

ผลการดำเนินการ

ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรับความรู้จากการอบรมให้มากที่สุด โดยผู้เข้าร่วมอบรมมาจากตัวแทนฝ่ายบริหาร และจากแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เช่น แผนกผลิต แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกคลังสินค้า แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  แผนกการตลาด  แผนกจัดซื้อ แผนกบุคคล ซึ่งมีความตั้งใจที่จะรับความรู้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้กับงานให้ได้มากที่สุด