เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2549 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้มีโอกาสต้อนรับ Mrs.FAKIHAH AZHARI จาก Glohex consulting group   ประเทศมาเลย์เซีย โดยมี  รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์, ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล และดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น