tens placement for erectile dysfunction tanner stage longest growth of penis male sexual enhancement pills gnc way to boost your sex drive so you want to fuck your wife more men eleavers male enhancement pills black panther sex pill help for impotency cialis going generic does losing weight really increase penis size horse penis size do penis pump help increase size sex drive lrope climb worlds strongest penis why is my boyfriends sex drive low new male enhancement called red does taking human growth hormone make your penis smaller effective male enhancement supplements at walmart does hair stop growing after a certain age tst 11 male enhancement review online pain pills v shot male enhancement review powerful male enhancement pills blue green algae penis enlargement natural products for ed pumpkin seed penis growth niterider male enhancement reviews does masturbation as a teen stop penis growth figs increase penis size ms tasty sex drive how increase sex drive does masterbating increase testosterone diabetes and impotence erectile dysfunction will dhea increase testosterone vigrx plus vs zytenz safe penis erection pills

หนังสือครัวฮาลาลชายแดนใต้ - ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือครัวฮาลาลชายแดนใต้

,

หนังสือครัวฮาลาลชายแดนใต้ เป็นหนังสือที่จัดทำเพื่อ การส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสากล ในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คัดกรองร้านอาหารมุสลิมเข้าร่วม 100 แห่ง เข้าอบรมระบบครัวฮาลาลปลอดภัย HAL-Q และการส่งเสริมธุรกิจ ทั้งยังนำเข้าร่วมงานระดับนานาชาติที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวของ 40 ร้านอาหารต้นแบบพร้อมรายการอาหารอัตลักษณ์มลายู-ไทย 40 รายการ พ่วง 8 รายการจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี มีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสากล” โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และสอดแทรกเนื้อหาเชิงประวัติศาสตร์ ภาษาวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจคนมลายูในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

 

คำนำจาก นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีการกระทรวงพาณิชย์

หนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์คือการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ อันนำไปสู่การกำหนดหลายโครงการรวมถึงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เป็นการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ฟื้นคืนอย่างรวดเร็ว หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุน

กระทรวงพาณิชย์ จึงมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่ มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความแข็งแกรงของเศรษฐกิจในพื้นที่ และหาทางพัฒนาสู่ตลาดโลก อันจะเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและเร่งรัดมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศ

ห้าจังหวัดชายแดดภาคใต้ประกอบด้วยปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา มีพื้นที่รวม 20,809.73 ตารางกิโลเมตร ประชากรปี พ.ศ.2552 ประมาณ 3.6 ล้านคน ความหนาแน่นต่อพื้นที่ 170 คนต่อตารางกิโลเมตร เป็นมุสลิมร้อยละ 62 เรียงลำดับจังหวัดที่มีประชากรมุสลิมในสัดส่วนที่สูงดังนี้ : นราธิวาส ร้อยละ 86 ; ปัตตานี ร้อยละ 81; ยะลา ร้อยละ 77; สตูล ร้อยละ 74; และสงขลา ร้อยละ 33; ของประชากรณ์ทั้งจังหวัด

มุสลิมในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้แม้เกือบทั้งหมดเป็นชาติพันธุ์มลายู มีความแตกต่างกันทางด้านภาษาพูดและภาษาเขียนระหว่างกัน โดยสามจังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางส่วนของสงขลา พูดภาษามลายู เขียนภาษายาวี คณะที่สตูและส่วนใหญ่ของสงขลาพูดและเขียนเป็นภาษาไทย ถึงแม้มีความแตกต่าง แต่มุสลิมในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันมากทางด้านอื่น เช่น อาหาร การแต่งกาย โดยวัฒนธรรมอิสลามเข้ามามีอิทธิพลค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมอาหารมลายู-ไทย ซึ่งใกล้เคียงในบางส่วนกับวัฒนธรรมอาหารไทยในภูมิภาคส่วนอื่นๆ ช่วยสร้างสีสันและเสน่ห์ทำให้อาหารไทยในภาพรวมเกิดเอกลักษณ์แห่งความหลากหลายสามารถผลักดันให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นครัวอาหารอันดับต้นของโลกได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น

ปัจจัยในพื้นดังกล่าวเป็นจุดแข็งที่เสริมนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่เชื่อมต่อกับนโยบายการพัฒนาส่งเสริมสาขาบริการที่มีศักยภาพเพื่อขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและรองรับการขยายตัวและการแข่งขันในระยะยาวของกระทรวงพาณิชย์เป็นผลให้เกิดโครงการย่อยขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 5 จังหวัดชายแดนใต้นั่นคือ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารมุสลิม/ฮาลาลไทยสู่สากล”

Skills

Posted on

11 July 2019