ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำวิสัยทัศน์เเละนโยบายการส่งเสริมการค้าสินค้าเเละผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำวิสัยทัศน์เเละนโยบายการส่งเสริมการค้าสินค้าเเละผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำวิสัยทัศน์เเละนโยบายการส่งเสริมการค้าสินค้าเเละผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ครั้งที่ 2/2564 นำโดย รศ.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยตัวแทนสถาบันฮาลาลแห่งประเทศไทย ตัวแทนสำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งเป็นเลขาฯ ในการประชุม ที่ประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการภายใต้แนวทางขับเคลื่อนสินค้าและผลิตการเกษตรมาตรฐานฮาลาล โดยที่ประชุมเสนอให้เพิ่มเติมโครงการและแผนงานให้ครอบคลุมไปถึงปี 2570 ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ โดยปรับทุกโครงการให้สอดคล้องและครอบคลุมทุกมิติมากยิ่งขึ้น
ศวฮ.อบรมผู้ประกอบการ (E-commerce) จ.เพชรบุรี

ศวฮ.อบรมผู้ประกอบการ (E-commerce) จ.เพชรบุรี

ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยาศตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี
จัด “โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล” ครั้งที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มตลาด IMT-GT & GMS โดยได้รับเกรียติจากนายซ้อน โครงเซ็น ประธานคณะกรามการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี ให้โอวาถและกล่าวเปิดอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 41 คน งานดังกล่าวจัด ณ อบต.ท่าแร้ง จังหวัดเพรชบุรี
ประชุม SMIIC,9th Meeting of Smiic Committee on Standards for Conformity Assessment (smiic/ccs)

ประชุม SMIIC,9th Meeting of Smiic Committee on Standards for Conformity Assessment (smiic/ccs)

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

ตัวแทนประเทศไทยนำโดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย และเกษิณี เกตุเลขา ผู้ช่วยนักวิจัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมประชุม 9th Meeting of Smiic Committee on Standards for Conformity Assessment (smiic/ccs)

ในการประชุมครั้งนี้พูดเกี่ยวกับ บทบาทของ SMIIC ในฐานะหน่วยงานมาตรฐานขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) มีวัตถุประสงค์หลัก คือการจัดทำนโยบายและมาตรฐาน รวมถึงแนวทาง หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และทางเทคนิค ฯลฯ ซึ่งในการประชุม รศ.ดร.ปกรณ์ เชิญชวน CB จากนานาประเทศเข้าร่วมประชุมมาตรฐานในงาน Thailand Halal Assembly 2021 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2021 ในรูปแบบ Virtual Online และ รศ.ดร.วินัย ให้ข้อเสนอแนะเรื่องของวัคซีน โดยทางเรารอวัคซีนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีเรื่องนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในประเทศ การประชุมวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกในปี 2021 โดยผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศ รวมทั้งสิ้น 48 ท่าน กว่า 20 ประเทศ

 

ประชุมการวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่14 ภายใต้แผนงาน IMT-GT (14th SPM meeting) ผ่าน Zoom

ประชุมการวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่14 ภายใต้แผนงาน IMT-GT (14th SPM meeting) ผ่าน Zoom

วันนี้ 8 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น.
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ. พร้อมด้วย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอะหมัด รองผู้อำนวยการ นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษา ผอ.ศวฮ. และคณะทำงานจาก ศวฮ. อีกทั้ง รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการเปิดประชุมการวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่14 ภายใต้แผนงาน IMT-GT (14th SPM meeting) ผ่าน Zoom Meeting โดยมี Dr. Ade Candradijaya Standing Chairman Director for the Bureau of International Cooperation Ministry of Agriculture, Indonesia กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งในครั้งนี้จะมีการจัดทำแผนยุทศาสตร์ 5 ปี (Implementation Blueprint 2022-2026) ขึ้น เพื่อวางแผนการดำเนินงานของแผน IMT-GT โดยจะมีการประชุมแบ่งกลุ่มตามคณะทำงาน ซึ่งคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลจะมีการประชุมในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เพื่อทำแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของคณะทำงานต่อไป
ศวฮ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ครั้งที่ 1

ศวฮ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

รศ.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการในการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการจัดทำวิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล และการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล ในพื้นที่ชายแดนใต้ ทั้งนี้ยังพูดถึง การแก้ไขปัญหาเนื้อวัวปลอมปนเนื่อสุกรอีกด้วย

ศวฮ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “Fitri Together: เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน

ศวฮ. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “Fitri Together: เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “Fitri Together: เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน ผู้ที่จัดงาน กิจกรรมครั้งนี้ นายภาณุวัฒน์ เบญเราะมานประธานมูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศทุกประเภท จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ขาดรายได้จากสถานการณ์ โควิด 19 ได้เข้ามาจำหน่ายสินค้า และหารายได้เพื่อนำไปพัฒนามูลนิธิมุสลิมสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และเป็นเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย และภายในงานนี้ จะเป็นครั้งแรกกับ 3 เชฟ 3 สไตล์ ฮาลาลชื่อดังแนวหน้าของเมืองไทยที่มาร่วมรังสรรค์เมนู Chef’s Table สุดพิเศษ และจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบฮาลาลของพี่น้องชาวมุสลิม สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ โรงน้ำชาสไตล์อิสลามและชิมอาหารรสเด็ดประจำถิ่น การแสดงตีกลองหน้าเดียวและการแสดง “ลิเกฮูรู” และกิจกรรมเสวนามากมายเกี่ยวกับความเข้าใจในศาสนา สังคม และวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชนิด พร้อมสินค้าที่หลากหลาย ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตชาวมุสลิม

โดยมีคุณศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด กทม. และมีท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นหนึ่งในประธานเปิดงาน นอกจากนี้ท่านยังให้เกียรติเยี่ยมชมบูธศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  ซึ่งงาน Fritri Together จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 หากใครสนใจแวะมาเยี่ยมชมบูธเราได้ที่บูธ A88 อยู่ด้านหน้าซุ้มทางเข้างานนะคะ ณ. ลานเอเชียทีคพาร์ค โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์