ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล
Business Incubator for Halal Products (BIHAP)

 

ได้เริ่มโครงการกันไปแล้ว สำหรับ “โครงการอบรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล รุ่นที่1” เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งเป็นวันปฐมนิเทศผู้บ่มเพาะ โดยโครงการอบรม รุ่นที่1 ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 11 ธันวาคม 2549 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย อาทิ เช่น
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน  (คณบดีคณะสหเวชศาสตร์/ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
นายสมัย เจริญช่าง  (ประธานสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาล/ประธานกรรมการอิสลามปรหะจำกรุงเทพมหานคร)
นายมานิต ทองแสง  (เลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย)
นายธนาธิป อุปัติศฤงศ์  (รองอธิปดี กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ)
นายอนิรุทธิ์ สมุทรโคจร  (นายกสมาคมนักธุรกิจและอุตสาหรรมไทย+มุสลิม)
ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์  (อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล)
รศ.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช (อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล)
ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์  (อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล)
อ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา  (อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล)
อ.ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล  (อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล)
นางสาวอรชุดา สิมารักษ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้าน GMP/HACCP)
นายนริศ ประยูรศักดิ์  (ผู้เชี่ยวชาญด้าน GMP/HACCP)      ฯลฯ