ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 21 ธันวาคม 2564

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการพิมพ์วารสารฮาลาลอินไซต์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

1.จ้างเหมาบริการพิมพ์วารสารฮาลาลอินไซต์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

วันที่ 10 ตุลาคม 2564

 

ประกาศราคากลาง 4 รายการ

วันที่ 9 กันยายน 2564

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

1.จ้างเหมาบริการสอบเทียบพร้อมรวมอะไหล่เพื่อการสอบเทียบของเครื่อง LC/MS/MS รุ่น QTRAP 5500 จำนวน 1 งาน

วันที่ 2 กันยายน 2564

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

1. ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและสอบเทียบชุดเครื่องหาลำดับเบสของดีเอ็นเอพร้อม       อุปกรณ์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำและพัฒนา Virtual Platform THA Virtual EXPO 2021 จำนวน 1 งาน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

1. จ้างเหมาบริการจัดทำและพัฒนา Virtual Platform THA Virtual EXPO 2021 จำนวน 1 งาน

2.จ้างเหมาบริการจัดทาวิดีโอและเผยแพร่ออนไลน์ จำนวน 1 งาน 

3.จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาบ่มเพาะธุรกิจ และสตาร์ทอัพ จำนวน 1 งาน 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

 

ประกาศราคากลาง 10 รายการ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ประกาศราคากลาง 4 รายการ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ประกาศราคากลาง 3 รายการ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ประกาศราคากลาง 3 รายการ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ประกาศราคากลาง 4 รายการ

 1. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ
 2. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
 3. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
 4. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

1.จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระแสหลักในงานประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้า THA 2021 จำนวน 1 งาน

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

1.จ้างเหมาบริการจัดทำโมดูลแสดงรายละเอียดร้านค้า จำนวน 1 งาน

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

1.ราคากลาง – จ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลฮาลาล

2.ราคากลาง – จ้างเหมาบริการออกแบบและทำสื่อการสอน

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

1.ราคากลาง – จ้างเหมาบริการออกแบบระบบสมัครพร้อมอัพโหลดเอกสารออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ

 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

1. จ้างเหมาบริการจัดทำระบบแพลตฟอร์มการจัดงานประชุมออนไลน์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 28 พฤษภาคม 

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

1.จ้างเหมาบริการแสดงผลงานวิชาการออนไลน์และถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์ จำนวน 1 งาน

2.จ้างเหมาบริการบริหารจัดการงานประชุมออนไลน์และถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 27 พฤษภาคม

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

1.จ้างเหมาบริการจัดทำระบบแพลตฟอร์มนำเสนอนิทรรศการโปสเตอร์และการจัดการประชุมออนไลน์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 21 พฤษภาคม

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการจัดทำโมดูลแสดงผลงภาพรวมของงาน THA Virtual Expo ผ่านเว็บไซต์ที่รับรองการแสดงผลสำหรับอุปกรณ์ประเภท Desktop Computer
 2.จ้างเหมาบริการจัดทำโมดูลแสดงผลงภาพรวมของงาน THA Virtual Expo ผ่านเว็บไซต์ที่รับรองการแสดงผลสำหรับอุปกรณ์ประเภท Mobile Deviceและโมดูลการสมัครสมาชิก 

วันที่ 16 พฤษภาคม

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

วันที่ 14 พฤษภาคม 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

  1. ราคากลาง – จ้างเหมาบริการออกแบบระบบเรียนรู้สื่อการสอน HSC MOOC พร้อมโมดูลเชื่อมต่อกับระบบตรวจติดตามออนไลน์

วันที่ 6 พฤษภาคม 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

  1. ราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 

วันที่ 6 พฤษภาคม 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. ราคากลาง – จ้างเหมาบริการจัดทำคลิปวีดีโอ พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

วันที่ 27 เมษายน 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการเก็บภาพและจัดทำวิดีโอ

วันที่ 1 เมษายน 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการตกแต่งพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากการบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะ 1 งาน

วันที่ 15 มีนาคม

ประกาศราคากลาง 1 รายการ 

 1. จ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการออกอากาศ ทาง ททบ.5 รายการ “วิถีรอมฎอน” ปี 7 จำนวน 30 ตอน

วันที่ 15 มีนาคม

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการโปรโมท content กิจกรรมของศูนย์ ในช่องทางสื่อออนไลน์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการออกแบบและเตรียมพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากการบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะ จำนวน 1 งาน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

1. จ้างเหมาบริการผลิตรายการ “วิถีรอมฎอน” ปี 7 จำนวน 1 งาน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1.  วัสดุวิทยาศาสตร์ 8 รายการ
 2.  จ้างเหมาบริการออกแบบและพัฒนาการวางระบบHAL-Qในรูปแบบออนไลน์