เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น.
ผศ.นิฟาริด ระเด่นอะหมัด รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษา ผอ.ศวฮ. และคณะทำงานจาก ศวฮ. เข้าร่วมการเปิดประชุมการ14th IMT-GT Strategic Planning Meeting (SPM) ผ่าน Zoom Meeting โดยมี Dr. Ade Candradijaya Standing Chairman Director for the Bureau of International Cooperation Ministry of Agriculture, Indonesia กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งในครั้งนี้จะมีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานต่างๆภายใต้กรอบ IMT-GT ซึ่งคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลได้มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการต่างๆภายในการประชุมครั้งนี้ซึ่งมีนางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษา ผอ.ศวฮ เป็นผู้รายงาน