วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ พร้อมคณะผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการในการประชุม
ในการประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอเรื่อง การขอคุณวุฒิวิชาชีพฮาลาล โดย ผอ.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน กล่าวว่า ให้เพิ่มตัวแทนจาก สกอท. สมฮท.และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ (ศวฮ). เข้าไปอยู่ในคณะดำเนินงาน เพื่อให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้นำเสนอสถานะการดำเนินงานล่าสุดของคณะอนุกรรมการจัดทำวิสัยทัศน์และนโยบายเกษตรมาตรฐานฮาลาล โดยนำเสนอโครงการทั้งระยะสั้น (ปี 2564-2565) และระยะยาว (ปี2566-2570) โดยคุณอลงกรณ์ พลบุตร ประธานกรรมการในการประชุมเสนอให้ปรับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรมาตรฐานฮาลาล” เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ ทั้งนี้ยังพูดถึงงาน Thailand Halal Assembly 2021 ที่จะเกิดขึ้นใน 2-3 มิถุนายน 64 อีกด้วย