เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล ได้มีโอกาสต้อนรับ Dato Hufsah Hashin จาก Chief Executive Office (CEO) ประเทศมาเลย์เซีย โดยมี  รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธุ์, ภญ.รศ.จงจิตร อังคทะวานิช,ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์,ดร.สุวิมล ทรัพย์วโรบล และดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยการเยี่ยมชมในครั้งนี้ ของ Dato Hufsah Hashin นั้น เป็นการสร้างความร่วมมือในด้านการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาล ระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทย