ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับ Pak-Thai Business House, Pakistan

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับ Pak-Thai Business House, Pakistan

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย คุณมนัส สืบสันติกุล ได้ให้การต้อนรับหน่วยงาน จาก Pak-Thai Business House, Pakistan จำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยส่งออกสินค้าไปยังประเทศปากีสถาน โดยมีการทำ B2B จับคู่ธุรกิจไทยกับปากีสถาน การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยนำสินค้าฮาลาล เพื่อส่งออกไปในตลาดปากีสถาน เข้ามาเยี่ยมชมและขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการรับรองฮาลาลและการใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวยังสนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการฮาลาลและนำผู้ประกอบการเข้ามาออกบูธ รวมถึงเชิญชวนให้เข้ามาร่วมงาน Thailand Halal Assembly 2019 ด้วย ทั้งนี้คุณมนัสได้นำเดินชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล  มีเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์เป็นผู้ร่วมให้ข้อมูลด้วย

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับ Pak-Thai Business House, Pakistan

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย คุณมนัส สืบสันติกุล ได้ให้การต้อนรับหน่วยงาน จาก Pak-Thai Business House, Pakistan จำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยส่งออกสินค้าไปยังประเทศปากีสถาน โดยมีการทำ B2B จับคู่ธุรกิจไทยกับปากีสถาน การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยนำสินค้าฮาลาล เพื่อส่งออกไปในตลาดปากีสถาน เข้ามาเยี่ยมชมและขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการรับรองฮาลาลและการใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวยังสนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการฮาลาลและนำผู้ประกอบการเข้ามาออกบูธ รวมถึงเชิญชวนให้เข้ามาร่วมงาน Thailand Halal Assembly 2019 ด้วย ทั้งนี้คุณมนัสได้นำเดินชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล  มีเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์เป็นผู้ร่วมให้ข้อมูลด้วย

 

ศวฮ.ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Thailand Global Islamic Economy Summit Roundtable จากประเทศ United Arab Emirates

ศวฮ.ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Thailand Global Islamic Economy Summit Roundtable จากประเทศ United Arab Emirates

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Thailand Global Islamic Economy Summit Roundtable จากประเทศ United Arab Emirates ซึ่งหัวข้อในการเสวนาวันนี้คือ The Rise of the Halal Market Globally : Unique Learnings Adapted by Thailand โดยมี Mr.Saeed Kharbash ตำแหน่ง CEO, Dubai Islamic Economy Development Centre เป็นหัวหน้าคณะจาก UAE พร้อมด้วยตัวแทนจากหลากหลายหน่วยงานที่เป็นวิทยากรในครั้งนี้ อาทิ Mr. Abdur Rahim Ghulam Nabi, Senior Advisor to Assistant DG, Dubai Airport Free Zone Authority และ Mr.Thomas Gerrero Manager Halal Trade and Marketing Centre (moderator)

อีกทั้ง รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. ร่วมด้วย Mr. Sanya Saengboon Managing Director Al Meroz Hotel และ Mr. Khathawut Lohmud Head of International and Public Relation, The Central Islamic Council of Thailand
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการเสวนาครั้งนี้ด้วย

ซึ่งผู้จัดงานได้เล็งเห็นความสำคัญว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในตลาดฮาลาลโลก ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ประเทศมุสลิมแต่ก็มีความก้าวหน้าทางด้านฮาลาลเป็นอย่างมาก ด้วยการสนับสนุนจากห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ล้ำสมัยในการตรวจสอบการปนเปื้อนในอาหาร อีกทั้งยังมีการบริการเพื่อนักท่องเที่ยวมุสลิมที่ดีที่สุดในประเทศ ความสำเร็จทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากรัฐบาลไทยเพื่อผลักดันสินค้าและบริการฮาลาลของประเทศไทยไปยังตลาดโลก

จึงเลือกที่จะใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเป็นที่จัดงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงการทำงานในห้องปฏิบัติการและพันธกิจต่างๆ ของศวฮ.ในการสนับสนุนกิจการฮาลาลในประเทศไทย

 

ศวฮ. จัดประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน THA 2019 ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ

ศวฮ. จัดประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน THA 2019 ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้จัดการประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Thailand Halal Assembly 2019 เพื่อให้การบริหารจัดการงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. เป็นประธาน ร่วมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย, ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ, ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม, ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์, ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้แทนสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 

 

ศวฮ.ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 25 ท่าน โดยมีคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศวฮ. เป็นผู้ต้อนรับ ในการนี้ได้บรรยายถึงการทำงานของศวฮ. รวมไปถึงประเด็นของ Halal Marketing ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องของฮาลาล และในตอนท้ายได้มีการนำชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลของศวฮ.

 

Directorate General Small, Medium and Various Industries ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมศวฮ.

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผอ.ศูนย์ฯ สนง.ปัตตานี คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผอ. ด้านบริหารงานบุคคล คุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผอ.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ศวฮ. ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก Directorate General Small, Medium and Various Industries (IKMA) จากประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Mr.Eddy Siswanto, Secretary of IKMA และคณะรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ในการนี้เป็นการศึกษาการทำงานของศวฮ. แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในประเด็นของผลิตภัณฑ์ฮาลาล การทำ SME อีกทั้งได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลรวมถึง Museum Haram อีกด้วย