ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2565

วันที่

5 พฤษภาคม

2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำ สื่อวีดีโอเข้าสู่บทเรียน MOOC จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน

วันที่

19 เมษายน

2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำ นวน ๑๐ รายการ

วันที่

1 เมษายน

2565

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสร้างสรรค์รายการและเขียนบท รายการ วิถีรอมฎอน ปี 8 จำนวน 30 ตอน จำนวน 1 งาน

วันที่

21 มีนาคม

2565

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาา จ้างเหมาบริการผลิตสื่อวิดีโอนำ เสนอศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้า

วันที่

16 มีนาคม

2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุการศึกษา จำ นวน ๒ รายการ

วันที่

4 มีนาคม

2565

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตรายการและออกแบบกราฟฟิกรายการ วิถีรอมฎอน ปี ๘ จำนวน ๑ งาน

วันที่

10 กุมภาพันธ์

2565

 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Centrifuge 5430R จำนวน 1 งาน

วันที่

21 กุมภาพันธ์

2565

1. จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระแสหลัก พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง ศวฮ. และมหาวิทยาลัยฟาฎอนี จำ นวน 1 งาน

 

 

 

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2565

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2565

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 12

พฤษภาคม

2565

 

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์การใช้แพลตฟอร์ม HSC MOOC จำนวน 1 งาน

จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหลังบ้านบนเว็บไซต์ H-Number Phase I จำนวน 1 งาน

วันที่ 28

เมษายน

2565

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อวีดีโอเข้าสู่บทเรียน MOOC จำนวน 1 งาน

จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน

 

วันที่ 1

เมษายน

2565

 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนน 10 รายการ

วันที่ 28

มีนาคม

2565

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

จ้างเหมาบริการสร้างสรรค์รายการและเขียนบท รายการ วิถีรอมฎอน ปี 8 จำนวน 30 ตอน จำนวน 1 งาน

 

วันที่ 15

มีนาคม

2565

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

จ้างเหมาบริการผลิตสื่อวิดีโอนำเสนอศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านนวัตกรรมฮาลาล จำนวน 1 งาน

 

วันที่ 10

มีนาคม

2565

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 2 รายการ

วันที่ 10

กุมภาพันธ์

2565

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระแสหลัก

วันที่ 4

กุมภาพันธ์

2565

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

1.จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Centrifuge 5430R จำนวน 1 งาน

วันที่ 21

มกราคม

2565

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

1. จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบคลาวด์

วันที่ 28

กุมภาพันธ์

2565

 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการผลิตรายการและออกแบบกราฟฟิกรายการ วิถีรอมฎอน ปี 8 จำนวน 1 งาน

 

 

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2564

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2564

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 21 ธันวาคม 2564

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการพิมพ์วารสารฮาลาลอินไซต์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

1.จ้างเหมาบริการพิมพ์วารสารฮาลาลอินไซต์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

วันที่ 10 ตุลาคม 2564

 

ประกาศราคากลาง 4 รายการ

วันที่ 9 กันยายน 2564

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

1.จ้างเหมาบริการสอบเทียบพร้อมรวมอะไหล่เพื่อการสอบเทียบของเครื่อง LC/MS/MS รุ่น QTRAP 5500 จำนวน 1 งาน

วันที่ 2 กันยายน 2564

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

1. ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและสอบเทียบชุดเครื่องหาลำดับเบสของดีเอ็นเอพร้อม       อุปกรณ์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำและพัฒนา Virtual Platform THA Virtual EXPO 2021 จำนวน 1 งาน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

1. จ้างเหมาบริการจัดทำและพัฒนา Virtual Platform THA Virtual EXPO 2021 จำนวน 1 งาน

2.จ้างเหมาบริการจัดทาวิดีโอและเผยแพร่ออนไลน์ จำนวน 1 งาน 

3.จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาบ่มเพาะธุรกิจ และสตาร์ทอัพ จำนวน 1 งาน 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

 

ประกาศราคากลาง 10 รายการ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ประกาศราคากลาง 4 รายการ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ประกาศราคากลาง 3 รายการ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ประกาศราคากลาง 3 รายการ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ประกาศราคากลาง 4 รายการ

 1. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ
 2. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
 3. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
 4. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

1.จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระแสหลักในงานประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้า THA 2021 จำนวน 1 งาน

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

1.จ้างเหมาบริการจัดทำโมดูลแสดงรายละเอียดร้านค้า จำนวน 1 งาน

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

1.ราคากลาง – จ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลฮาลาล

2.ราคากลาง – จ้างเหมาบริการออกแบบและทำสื่อการสอน

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

1.ราคากลาง – จ้างเหมาบริการออกแบบระบบสมัครพร้อมอัพโหลดเอกสารออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ

 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

1. จ้างเหมาบริการจัดทำระบบแพลตฟอร์มการจัดงานประชุมออนไลน์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 28 พฤษภาคม 

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

1.จ้างเหมาบริการแสดงผลงานวิชาการออนไลน์และถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์ จำนวน 1 งาน

2.จ้างเหมาบริการบริหารจัดการงานประชุมออนไลน์และถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 27 พฤษภาคม

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

1.จ้างเหมาบริการจัดทำระบบแพลตฟอร์มนำเสนอนิทรรศการโปสเตอร์และการจัดการประชุมออนไลน์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 21 พฤษภาคม

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการจัดทำโมดูลแสดงผลงภาพรวมของงาน THA Virtual Expo ผ่านเว็บไซต์ที่รับรองการแสดงผลสำหรับอุปกรณ์ประเภท Desktop Computer
 2.จ้างเหมาบริการจัดทำโมดูลแสดงผลงภาพรวมของงาน THA Virtual Expo ผ่านเว็บไซต์ที่รับรองการแสดงผลสำหรับอุปกรณ์ประเภท Mobile Deviceและโมดูลการสมัครสมาชิก 

วันที่ 16 พฤษภาคม

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

วันที่ 14 พฤษภาคม 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

  1. ราคากลาง – จ้างเหมาบริการออกแบบระบบเรียนรู้สื่อการสอน HSC MOOC พร้อมโมดูลเชื่อมต่อกับระบบตรวจติดตามออนไลน์

วันที่ 6 พฤษภาคม 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

  1. ราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 

วันที่ 6 พฤษภาคม 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. ราคากลาง – จ้างเหมาบริการจัดทำคลิปวีดีโอ พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

วันที่ 27 เมษายน 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการเก็บภาพและจัดทำวิดีโอ

วันที่ 1 เมษายน 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการตกแต่งพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากการบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะ 1 งาน

วันที่ 15 มีนาคม

ประกาศราคากลาง 1 รายการ 

 1. จ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการออกอากาศ ทาง ททบ.5 รายการ “วิถีรอมฎอน” ปี 7 จำนวน 30 ตอน

วันที่ 15 มีนาคม

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการโปรโมท content กิจกรรมของศูนย์ ในช่องทางสื่อออนไลน์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการออกแบบและเตรียมพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากการบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะ จำนวน 1 งาน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

1. จ้างเหมาบริการผลิตรายการ “วิถีรอมฎอน” ปี 7 จำนวน 1 งาน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1.  วัสดุวิทยาศาสตร์ 8 รายการ
 2.  จ้างเหมาบริการออกแบบและพัฒนาการวางระบบHAL-Qในรูปแบบออนไลน์

 

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2563

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2563

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2563

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

วันที่ 15 ธันวาคม 2563

ประกาศราคากลาง 5 รายการ

1. จ้างเหมาบริการบริหารจัดการงาน Virtual Conference จำนวน 1 งาน

2. จ้างเหมาบริการดำเนินการประชาสัมพันธ์ Advertorial ผ่านสื่อกระแสหลักๆโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์

3. ค่าเช่าอุปกรณ์งาน Virtual Conference จำนวน 1 งาน

4. จ้างเหมาบริการจัดทำระบบ Virtual Conference จำนวน 1 งาน

5. จ้างเหมาบริการจัดทำระบบแปลภาษาและนำเสียงเข้าสู่ระบบถ่ายทอดสด จำนวน 1 งาน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์งาน THA 2020 ผ่าน marketing online
 2. จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 16 ตุลาคม 2563

ประกาศราคากลาง 5 รายการ

 1. ค่าเช่าสำนักงานเชียงใหม่  จำนวน 1 งาน

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1.   จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าว Trust Halal

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

 

ประกาศราคากลาง 11 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการผลิตโครงนิทรรศการฮาลาลประเทศไทย  
 2. จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าว ประเด็น หลอกขายเนื้อหมู ปลอมเป็นเนื้อวัว  

 3. จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง  

 4. จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและสอบเทียบชุดเครื่องหาลำดับเบสของดีเอ็นเอ  

 5. จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องแก๊สโครมา-โตกราฟฟี่ แมสสเปคโตรมิเตอร์  

 6. จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด  
 7. จ้างเหมาบริการสอบเทียบพร้อมรวมอะไหล่เพื่อการสอบเทียบ

 8. จ้างเหมาบริการสอบเทียบพร้อมรวมอะไหล่เพื่อการสอบเทียบ เครื่อง LC/MS

 9. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน  5 รายการ

 10. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  จำนวน  21 รายการ

 11. ราคากลางจ้างเหมาบริการตกแต่งพื้นที่ห้องปฎิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ 2

วันที่ 22 มิถุนายน 2563

 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

วันที่ 19 มิถุนายน 2563

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563

 

ประกาศราคากลาง 3 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการตัดเย็บเสื้อกาวน์ ศวฮ. จำนวน 200 ตัว
 2. จ้างเหมาบริการจัดทำหนังสือรายงานโครงการ การเพิ่มศักยภาพบุคลากรจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562
 3. จ้างเหมาบริการจัดทำหนังสือรายงานโครงการหลักยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องแยกชนิดสารโดยใช้ของเหลว

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

 

 ประกาศราคากลาง 2 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์
 2. จ้างเหมาบริการดูแลระบบแอปพลิเคชั่น Halal Route

วันที่ 11 มีนาคม 2563

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการออกแบบกราฟฟิค / บริการสร้างสรรค์รายการและค่าถ่ายทำรายการ วิถีรอมฎอน ปี6 จำนวน 30 ตอน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

 

 ประกาศราคากลาง 3 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 งาน
 2. จ้างเหมาบริการถ่ายทำการนำเสนอสื่อสารการสอนฮาลาลออนไลน์ จำนวน 1 งาน
 3. จ้างเหมารวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาเนื้อหาการสอนกระบวนการขอรับรองและขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลบริการออกแบบและพัฒนาเนื้อหาการสอนฮาลาลในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

 

 ประกาศราคากลาง 2 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการสอบเทียบพร้อมรวมอะไหล่เพื่อการสอบเทียบของเครื่อง AG1260BINRY และ   เครื่อง Peak Model : ABN2ZA
 2. จ้างเหมาบริการสอบเทียบพร้อมรวมอะไหล่เพื่อการสอบเทียบของเครื่อง LC/MS/MS รุ่น QTRAP 5500 S/N AU25861102

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 

วันที่ 28 มกราคม 2563

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

วันที่ 14 มกราคม 2563

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่อง LC/MS/MS รุ่น QTRAP 5500 S/N AU25861102H 

วันที่ 13 ธันวาคม 2562

 

 ประกาศราคากลาง 2 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการตกแต่ง ติดตั้ง รื้อถอนและขนส่งโครงสร้างและอุปกรณ์เวทีสัมมนาวิชาการ 
 2. จ้างเหมาบริการผลิตโครงสร้าง Zone Halal Branding

วันที่ 12 ธันวาคม 2562

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการยานพาหนะ 

วันที่ 9 ธันวาคม 2562

 

 ประกาศราคากลาง 3 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการจัดพิมพ์และตกแต่งฉากเวที บอร์ดแสดงผลงานวิชาการ 
 2. จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์พิธีเปิดงาน THA 2019
 3. จ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินบันทึกรายการ ดร.วินัย ทอล์ค ให้สาระ ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง วิทยาศาสตร์ฮาลาลกับโลกอิสลาม 

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

 ประกาศราคากลาง 2 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการจัดเตรียมไฟตกแต่งบริเวณนิทรรศการ และจัดทำแท่นวางข้อมูล 
 2. ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดทำสูจิบัตร THA2019

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

วันที่ 18 ตุลาคม 2562

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการจัดทำหนังสือเกร็ดความรู้ผ่านเฟซบุ๊ก Food and Nutrition ครอบคลุมโภชนาการเดือนรอมฎอน จัดพิมพ์ครั้งที่ 2

วันที่ 15 ตุลาคม 2562

 ประกาศราคากลาง 2 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงาน ศวฮ. ชั้น 13
 2. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงาน ศวฮ. สวนหลวงสแควร์

 

 

(เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563-64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563-64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563-64

วันที่ 27 ธันวาคม 2564

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

 

วันที่ 8 กันยายน 2564

1.จ้างเหมาบริการสอบเทียบพร้อมรวมอะไหล่เพื่อการสอบเทียบ จำนวน 1 งาน

วันที่ 4 สิงหาคม 2564

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

1.  จ้างเหมาบริการออกแบบอาร์ตเวิร์คและจัดพิมพ์หนังสือ เติร์ก จากชนเผ่า เร่ร่อนสู่จักรวรรดิ จากยุคโบราณสู่ยุคใหม่ จำนวน ๑ งาน

2. จ้างเหมาบริการจัดทำ โมดูลแสดงรายละเอียดร้านค้า จำ นวน ๑ งาน

วันที่ 14 มิถุนายน 2564

1. จ้างเหมาบริการจัดทำระบบแพลตฟอร์มนำเสนอนิทรรศการโปสเตอร์และการจัดการประชุมออนไลน์ จำนวน 1 งาน 

2.  จ้างเหมาบริการจัดทำระบบแพลตฟอร์มการจัดงานประชุมออนไลน์ จำนวน 1 งา

วันที่ 8 มิถุนายน 2564

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแสดงผลงานวิชาการออนไลน์และถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 2 มิถุนายน 2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการออกแบบระบบเรียนรู้สื่อการสอน HSC MOOC พร้อมโมดูลเชื่อมต่อกับระบบตรวจติดตามออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการจัดทําคลิปวิดีโอ พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการเก็บภาพและจัดทำวิดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน

วันที่ 8 เมษายน 2564

1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตกแต่งพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากการบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลงและขนาดย่อมฮาลาล จำนวน 1 งาน

วันที่ 19 มีนาคม 2564

 1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาบริการโปสโมทContentกิจกรรมของศูนย์ฯ ในช่องทางสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 งาน 

วันที่ 3 มีนาคม 2564

 1.จ้างเหมาบริการออกแบบและเตรียมพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากการบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฮาลาล จำนวน 1 งาน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 5 มกราคม 2563

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2563

      1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์สื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ จำนวน ๑ งาน
2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์งาน THA ๒๐๒๐ ผ่าน marketing online โดยช่องทาง Facebook,Google,Youtube จำนวน ๑ งาน

วันที่ 3 สิงหาคม 2563

 1. จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบคลาวด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างเหมาบริการดูแลระบบเพื่อเชื่อมต่อการใช้งาน conference โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 4 มีนาคม 2563

 1. จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องผลิตนํ้าบริสุทธิ์ จํานวน 1 งาน
 2. จ้างเหมาบริการถ่ายทำการนำเสนอสื่อสารการสอนฮาลาลออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างเหมาบริการรวบรวมศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพัฒนาเนื้อหาการสอนกระบวนการขอรับรองและขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลบริการออกแบบและพัฒนาเนื้อหาสื่อการสอนฮาลาลในรูปแบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 6 ธันวาคม 2562

 1. จ้างเหมาบริการจัดทำ Infographic Video, Interactive Web Application และค่าดำเนินการติดตั้งพร้อมทดสอบ

วันที่ 24 ตุลาคม 2562

 1. ค่าเช่าสำนักงานปัตตานี 300/80 ยอด 180,000 บาท 
 2. ค่าเช่าสำนักงานปัตตานี 300/81  ยอด 216,000 บาท 
 3. ค่าเช่าสำนักงานเชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

 

 

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2562

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2562

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2562


วันที่ 21 สิงหาคม 2562

 ประกาศราคากลาง 8 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำโครงสร้างงานแถลงข่าว จำนวน 1 งาน
 2. จ้างเหมาบริการจัดทำการประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและงานจัดแสดงสินค้าฮาลาล ผ่านช่องทางรถไฟฟ้า BTS จำนวน 1 งาน
 3. จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ก่อนวันงาน จำนวน 1 งาน
 4. จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าว จำนวน 1 งาน
 5. จ้างเหมาบริการประชาสุมพันธ์ผ่านสื่อมุสลิม จำนวน 1 งาน
 6. จ้างเหมาบริการปรับปรุงและตกแต่งห้องประชุมชั้น 13 จำนวน 1 งาน
 7. จ้างเหมาบริการผลิตสื่อโฆษณา บนสถานีรถไฟฟ้า BTS เพื่อการประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและการจัดแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ จำนวน 1 งาน
 8. จ้างเหมาบริการออกแบบ ตกแต่งสถานที่และรื้อถอน จำนวน 1 งาน

วันที่ 20 สิงหาคม 2562

 ประกาศราคากลาง 3 รายการ 

 1. ราคากลาง – เช่าอุปกรณ์ประจำบูธ
 2. ราคากลาง – จ้างเหมาบริการจัดทำพร้อมติดตั้งงานโครงสร้างรวมรื้อถอนบูธแสดงสินค้าฮาลาล
 3. ราคากลาง – จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และจ่ายกระแสไฟฟ้า

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

ประกาศราคากลาง 1 รายการ 

 1. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมผนังสำนักงาน จำนวน 1 งาน 
 2. ประกาศราคากลาง – จ้างเหมาบริการงานติดตั้งโครงสร้างรวมรื้อถอนและขนย้ายนิทรรศการ
 3. ประกาศราคากลาง – จ้างเหมาบริการจับคู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

 ประกาศราคากลาง 2 รายการ 

 1. ราคากลาง – จ้างเหมาบริการขนย้ายบูธแสดงสินค้าฮาลาล
 2. ราคากลาง-เช่าอุปกรณ์อินเตอร์แอคทีฟ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ สำหรับนิทรรศการDigital Halal

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

ประกาศราคากลาง 5 รายการ 

 1. ราคากลาง – จ้างเหมาบริการจัดงานแถลงข่าวจัดทำสกู๊ปข่าวเพื่อเผยแพร่และงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์รวมทั้งบันทึกภาพถ่าย ภาพวิดีโอ
 2. ราคากลาง – จ้างเหมาบริการบริหารจัดการจัดกิจกรรม workshop และกิจกรรมต่างๆ จำนวน 10 วัน
 3. จ้างเหมาบริการติดตั้งฟิล์มกระจกกันความร้อน ติดตั้งตัวดูดอากาศ พร้อมจัดทำโลโก้ ติดตั้งและเก็บสีตามแบบเดิม 1 งาน

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

ประกาศราคากลาง 1 รายการ 

 1. จ้างเหมาบริการติดตั้งท่อเดรน เปลี่ยน P-Trap แก้ขนาดเคาน์เตอร์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

 ประกาศราคากลาง 2 รายการ 

 1. ราคากลาง-ค่าเช่าพื้นที่บูธแสดงสินค้าฮาลาลงานหอการค้าแฟร์ปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่
 2. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการพัฒนาโมดูลจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ

 

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

ประกาศราคากลาง 4 รายการ 

 1. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการพัฒนาโมดูลการสืบค้นข้อมูลสถานประกอบการฮาลาล ทิศทางการละหมาด
 2. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการออกแบบพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าและการตกแต่งในรูป 3D
 3. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการออกแบบลานกิจกรรม ทางเข้างาน และการตกแต่งภาพรวมของงาน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ประกาศราคากลาง 4 รายการ 

 1. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการจัดทำเนื้อหา และสื่อการสอนฮาลาลออนไลน์
 2. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการพัฒนาโมดูลเชื่อมต่อฐานข้อมูลกลาง ข้อมูลผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ
 3. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำเนื้อหาเพื่อเผยแพร่ผ่านนิทรรศการ Digital Halal
 4. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการออกแบบธีมและคอนเทนส์เพื่อสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

ประกาศราคากลาง 5 รายการ 

 1. จ้างเหมาบริการเดินไฟฟ้า จำนวน 1 งาน
 2. จ้างเหมาบริการซ่อมแซมพื้นสำนักงาน จำนวน 1 งาน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

ประกาศราคากลาง 5 รายการ 

 1. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการเพิ่มข้อมูลและปรับรูปแบบหน้าเว็บไซต์ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม
 2. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการจัดทำโมดูลฐานความรู้การจัดการเชิงปฏิบัติการและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง
 3. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการจัดทำการวัดผลประเมินผลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการดูแลและปรับปรุงสื่ออิเล็คทรอนิคส์เชิงพาณิชย์
 5. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการถ่ายภาพ 360 องศาพร้อมปรับแต่งรูปภาพและจัดทำคลิปวิดีโอการจัดกิจกรรมอบรม

 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ประกาศราคากลาง 2 รายการ 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ประกาศราคากลาง 2 รายการ 

 1. จ้างเหมาบริการจัดทำเสื้อกีฬาคอกลม(แขนสั้น)
 2. จ้างเหมาบริการจัดทำโครงสร้างบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ ศวฮ.

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

ประกาศราคากลาง 2 รายการ 

 1. ราคากลางจ้างเหมาบริการพัฒนาโมดูลการจัดเก็บและแสดงผลใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 2. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการพัฒนาโมดูลการสืบค้นข้อมูลสินค้าและผู้ประกอบการฮาลาลเพื่อจำแนนมาตรฐาน HALPLUS

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ประกาศราคากลาง 4 รายการ 

 1. ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน รายการ
 2. ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
 3. ราคากลางจ้างเหมาบริการออกแบบนิทรรศการ  
 4. จ้างเหมาบริการดูแลงานระบบและปรับแอพพลิเคชั่นในฟังค์ชั่นการทำงานทุกหน้าต่างของแอพพลิเคชั่นและจัดการเชื่อมโยงข้อมูลHalal Routeกับฐานข้อมูลเดิม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ประกาศราคากลาง 2 รายการ 

 1. จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในงานมาตราฐานฮาลาล
 2. จ้างเหมาบริการออกแบบจัดทำโครงสร้าง เรื่องสัตว์ที่ไม่อนุมัติให้บริโภคตามหลักการศาสนา 

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

ประกาศราคากลาง 1 รายการ 

 1. เหมาบริการออกแบบจัดทำโครงสร้าง เรื่องวัตถุดิบและสารเคมีต้องสงสัยอละวัสดุและสิ่งของอุปโภคต้องสงสัย จำนวน 1 งาน

วันที่ 25 มิถุนายน 2562

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ 

 1. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการซ่อมแซมสำนักงาน

วันที่ 25 มิถุนายน 2562

ประกาศราคากลาง 2 รายการ 

 1. จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM Model Quanta250) แบบรายปี รวมค่าอุปกรณ์สำหรับบำรุงรักษาแล้วอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 1 งาน
 2. จ้างเหมาบริการจัดทำมิวเซียมฮารอม สวนหลวงสแควร์  จำนวน 1 งาน

วันที่ 20 มิถุนายน 2562

ประกาศราคากลาง 3 รายการ 

 1. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการงานจัดทำโครงการสร้างบูธแสดงสินค้าและรื้อถอน
 2. จ้างเหมาบริการถ่ายภาพและบันทึกภาพวิดีโอการจัดกิจกรรมพร้อมจัดทำสื่อภาพเคลื่อนไหววิดีโอ เผยแพร่ผลงานศูนย์ฯ พร้อมตัดต่อ
 3. จ้างเหมาบริการปรับปรุงโปรแกรมผู้ช่วยการตรวจประเมินและรับรองฮาลาล (H numbers Application)

วันที่ 17 มิถุนายน 2562   

ประกาศราคากลาง 2 รายการ 

 1. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
 2. จ้างเหมาบริการผลิตวิดิโอประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล    

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 

ประกาศราคากลาง 10 รายการ 

 1. จ้างเหมาบริการดูแลและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บคลังข้อมูลการประมวลผลแบบกลุ่ม (Cloud computing)
 2. จ้างเหมาบริการจัดทำโมดูลการกรอกข้อมูลภาคอุตสาหกรรม
 3. จ้างเหมาบริการพัฒนาโมดูลการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการ
 4. จ้างเหมาบริการพัฒนาการตลาดและวิเคราะห์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 5. จ้างเหมาบริการนักการตลาดส่งเสริมการขาย วิเคราะห์ผลการส่งเสริมการขาย
 6. จ้างเหมาบริการนักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการตลาดออนไลน์
 7. จ้างเหมาบริการพัฒนาโมดูลการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกลาง ข้อมูลสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับฮาลาล
 8. จ้างเหมาบริการอบรมพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เชิงพาณิชย์ พร้อมแปลภาษา 30 สถานประกอบการ
 9. จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย
 10. จ้างเหมาบริการงานโครงสร้างพร้อมติดตั้งและรื้อถอนนิทรรศการ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ประกาศราคากลาง 2 รายการ 

 1. วัสดุวิทยาศาสตร์-จำนวน-2-รายการ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 

ประกาศราคากลาง 2 รายการ 

 1. ราคากลางจ้างเหมาบริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิดีโอผ่านสื่อ 
 2. ราคากลางจ้างเหมาบริการสร้างสรรค์รายการและเขียนบทประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จำนวน 30 ตอน 

วันที่ 30 เมษายน 2562

ประกาศราคากลาง  2  รายการ

 1. จ้างเหมาบริการออกแบบจัดทำโครงสร้างเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนในปัจจุบัน
 2. จ้างเหมาบริการออกแบบจัดทำแบบจำลองเสมือนจริงของผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยและสัตว์ที่

วันที่ 10 เมษายน 2562 

ประกาศราคากลาง  2  รายการ

 1. ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ
 2. ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน งานประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ จำนวน 1 งาน 

วันที่ 25 มีนาคม 2562 

ประกาศราคากลาง  2  รายการ 

 1. จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลโปรโมชั่นร้านอาหารฮาลาลทั่วประเทศ
 2. จ้างเหมาบริการจัดทำประชาสัมพันธ์ในร้านอาหารฮาลาล

วันที่ 21 มีนาคม 2562

ประกาศราคากลาง  1  รายการ 

 1. จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ ยี่ห้อ Thermo Scientific

วันที่ 19 มีนาคม 2562

ประกาศราคากลาง  2  รายการ                                                      

 1. จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลโปรโมชั่น ร้านอาหารฮาลาลทั่วประเทศ
 2. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในร้านอาหารฮาลาล

วันที่ 12 มีนาคม 2562

ประกาศราคากลาง  1  รายการ

 1. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศราคากลาง  1  รายการ

 1. ราคากลางจ้างเหมาบริการจัดทำนิทรรศการ ดร.สุรินทร์  จำนวน 1 งาน 

วันที่ 25 มกราคม 2562

วันที่ 25 มกราคม 2562

ประกาศราคากลาง 2  รายการ

 1. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ
 2. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ

วันที่ 24 มกราคม 2562

วันที่ 18 มกราคม 2562

ประกาศราคากลาง 1  รายการ

 1. วัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ

 

วันที่ 9 มกราคม 2562

ประกาศราคากลาง 2  รายการ

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน ๖ รายการ
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์

วันที่ 7 มกราคม 2562

 ประกาศราคากลาง 2  รายการ

 1. จ้างเหมาบริการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล ครั้งที่ 11
 2. จ้างเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต์
วันที่ 3 มกราคม 2562  

ประกาศราคากลาง 1  รายการ

 1. การจ้างเหมาบริการจัดทาข้อมูลส่งเสริมการขายร้านอาหารฮาลาล

 ประกาศราคากลาง 4  รายการ

 1. การจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล กับองค์กรศาสนา
 2. การจ้างเหมาบริการจัดการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. การจ้างเหมาบริการจัดทาการเชื่อมโยงข้อมูล Halal Promotion กับฐานข้อมูล SPHERE
 4. การจ้างเหมาบริการดูแลรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารรับ – ส่ง ข้อมูลภาพและเสียง

วันที่ 2 มกราคม 2561

ประกาศราคากลาง 13  รายการ

 1. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ
 2. จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี่ แมสสเปคโตรมิเตอร์
 3. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ 
 4. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ
 5. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
 6. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
 7. จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบโปรแกรมรับตัวอย่างและอัพเดตระบบระหว่างการใช้งานของห้องปฎิบัติการ
 8. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
 9. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
 10. จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา เครื่องแยกชนิดสารโดยใช้ของเหลวเป็นตัวพาสำหรับวิเคราะห์มวลสารในชีววัตถุ
 11. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ
 12. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
 13. จ้างเหมาบริการจัดทำหนังสือรวบรวมบทความวิทยาศาสตร์ฮาลาล

วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการเผยแพร่รวบรวมข้อมูลการประชุม ออกแบบ จัดทำหนังสือประกอบการประชุม เกียรติบัตร และบริหารจัดการประชุม
 2. จ้างเหมาบริการติดตั้งและรื้อถอนโครงสร้างนิทรรศการ การพัฒนามาตรฐานฮาลาลและระบบตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ และบริการฮาลาลของประเทศไทย

วันที่ 6 ธันวาคม 2561

 1. จ้างเหมาบริการจัดทำซุ้มทางเข้า
 2. จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ประชุม
 3. จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำPhoto Boothและแสดงชีวประวัติตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ– 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการจัดทำซองพลาสติก
 23 พฤศจิกายน 2561

21 พฤศจิกายน 2561

 

 

 

 

ประกาศราคากลาง 7 รายการ

20 พฤศจิกายน 2561

 

ประกาศราคากลาง 3 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมชุดหาลำดับเบสของดีเอ็นเอ พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 1 งาน
 2. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
 3. วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ

 

15 พฤศจิกายน 2561

 9 พฤศจิกายน 2561

31 ตุลาคม 2561

 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. ค่าเช่ารถตู้สำนักงานปัตตานี 
 2. จ้างเหมาบริการพัฒนาโมดูลการเชื่อมต่อฐานข้อมูล SPHERE ร้านอาหารฮาลาลและเส้นทางท่องเที่ยวฮาลาล

29 ตุลาคม 2561

 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1.  ราคากลางจ้างเหมาบริการเป็นแอดมินเพจ Halal Route (Phase3)
 2. ราคากลางเหมาบริการเพิ่มข้อมูลร้านอาหารฮาลาลในเว็บไซต์ (Phase3)
25 ตุลาคม 2561

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. ค่าเช่าสำนักงานปัตตานี 300/81

18 ตุลาคม 2561

 

 

 

 

 

 

ประกาศราคากลาง 6 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการดูแลระบบ Halal Route
 2. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงาน ศวฮ.สวนหลวงสแควร์ ประจำเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 3. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ประจำเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
 4. ค่าเช่าสำนักงานเชียงใหม่ จำนวน 12 เดือน
 5. เครื่องเซิร์พเวอร์ดาต้าเบส จำนวน ชุด
 6. ซื้อ ค.คอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 5 เครื่อง

17 ตุลาคม 2561

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศราคากลาง 7 รายการ ลงวันที่ 

1. ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์_อ  จำนวน กล้อง

2. ซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จำนวน  2 เครื่อง

3. ซื้อ Smart TV  จำนวน เครื่อง

4. ซื้อคอมพิวเตอร์กราฟฟิค   จำนวน เครื่อง

5. ซื้อกล้องถ่ายรูปแบบดิจิตอล   จำนวน กล้อง

6. ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี A3  จำนวน เครื่อง

7. ซื้อแอลซีดีทีวี-อ  จำนวน เครื่อง

12 ตุลาคม 2561

 

 

ประกาศราคากลาง 3 รายการ

1.จ้างเหมาบริการดำเนินการกิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

2.จ้างเหมาบริการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล

3.จ้างเหมาบริการบริหารจัดการฐานข้อมูลวัตถุดิบฮาลาล

 

11 ตุลาคม 2561

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ ลงวันที่ 

1. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 8 รายการ