ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 24 ตุลาคม 2563

  1. ค่าเช่าสำนักงานปัตตานี 300/80 ยอด 180,000 บาท 
  2. ค่าเช่าสำนักงานปัตตานี 300/81  ยอด 216,000 บาท 
  3. ค่าเช่าสำนักงานเชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

 

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2563

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2563

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2563

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2563

 

 ประกาศราคากลาง 1 รายการ

  1. จ้างเหมาบริการจัดทำหนังสือเกร็ดความรู้ผ่านเฟซบุ๊ก Food and Nutrition ครอบคลุมโภชนาการเดือนรอมฎอน จัดพิมพ์ครั้งที่ 2

วันที่ 15 ตุลาคม 2563

 ประกาศราคากลาง 2 รายการ

  1. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงาน ศวฮ. ชั้น 13
  2. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สำนักงาน ศวฮ. สวนหลวงสแควร์

 

ระบบคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบด้านฮาลาล

ระบบคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบด้านฮาลาล

ระบบคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบด้านฮาลาล
(HAL-Q: Halal Assurance & Liability Quality System)

หนึ่งระบบที่พัฒนาโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการวางระบบคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบด้านฮาลาล

ระบบ HAL-Q คืออะไร ? ลองมาทำความเข้าใจกัน

HAL-Q เป็นการพัฒนาระบบคุณภาพของสถานประกอบการที่ผลิตอาหารฮาลาลให้ถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาลและหลักความปลอดภัยอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้การรับรองฮาลาลในประเทศไทยเป็นไปตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” รวมถึงมีการบูรณาการกับระบบมาตรฐานสากลอื่นๆ เช่น GMP HACCP ISO BRC ฯลฯ และสอดคล้องกับระเบียบของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยระบบ HAL-Q จะช่วยเรื่องจัดการการผลิตอาหารฮาลาลให้เป็นไปอย่างมีระบบและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

วิธีการและแนวทางปฏิบัติ

HAL-Q ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนใช้เวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 3 เดือน ได้แก่

1.จัดเตรียมเอกสารข้อมูลของสถานประกอบการ คน (Man), วัตถุ (Materials), กลไก (Mechanisms), แหล่งทุนและการเงิน (Monetary system)

2.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่อพนักงานทั้งฝ่ายบริหารและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับฮาลาล เนื้อหาประกอบด้วย ด้านฮาลาล, ด้านศาสนาอิสลาม, ด้านสุขอนามัย, ด้านการวิเคราะห์จุดวิกฤต อันตราย 4 ด้าน ทางกายภาพ ชีวภาพ เคมีและหะรอม

3.การให้คำปรึกษาในพื้นที่ปฏิบัติงาน เน้น 4 เรื่อง การจัดตั้งทีมคุณภาพ HAL-Q (QMR), การจัดทำข้อกำหนด, การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, การชำระล้าง

4.การตรวจประเมิน ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย ได้แก่ การประเมินผลในภาพรวม, การประเมินทางวิทยาศาสตร์, การประเมินทางศาสนา,

การสอบ

สถานประกอบการที่สามารถสมัครเข้าร่วมได้
– อุตสาหกรรมอาหาร
– ครัว ร้านอาหาร (โรงแรม-โรงพยาบาล)
– วิสาหกิจชุมชน SMEs
– คลังสินค้า

หลังดำเนินวางระบบเรียบร้อยแล้ว

– สถานประกอบการจะได้ใบ Certificate ของระบบ HAL-Q ซึ่งมีอายุการรับรอง 2 ปี
– สถานประกอบการที่ผ่านการวางระบบ HAL-Q จะได้รับการบรรจุเข้าฐานข้อมูล Halal และ HAL-Q Directory ของศวฮ.

ค่าใช้จ่ายการวางระบบ HAL-Q

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย (บาท)
ช่วงที่ 1 8,000
การเตรียมการ (4 ชั่วโมง x 2,000 บาท)
ช่วงที่ 2 12,000
การฝึกอบรมในชั้นเรียน (6 ชั่วโมง x 2,000 บาท)
ช่วงที่ 3 27,600
การให้คำปรึกษาครั้งที่ 1 Follow Up (6 ชั่วโมง x 2,000 บาท)
การให้คำปรึกษาครั้งที่ 2 Pre-Audit (6 ชั่วโมง x 2,000 บาท)
ค่าตอบแทนการให้บริการนักวิชาการศาสนา (6 ชั่วโมง x 600 บาท)
ช่วงที่ 4 15,600
การประเมินผล/การตัดสินใจ (6 ชั่วโมง x 2,000 บาท)
ค่าตอบแทนการให้บริการนักวิชาการศาสนา (6 ชั่วโมง x 600 บาท)
ค่าใบรับรองระบบ (HAL-Q Certificate) 5,000
รวม 68,200
* ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมค่าเดินทางของทีมงานผู้ตรวจประเมินทั้ง 4 ช่วง
** เมื่อผ่านการตรวจรับรอง ใบรับรองระบบมีอายุ 2 ปี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.)
254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11-13 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 02-218-1054 โทรสาร. 02-218-1105

#Halalinsight

THAILAND HALAL ASSEMBLY 2019 การประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฮาลาลการนานาชาติ วันที่ 20 – 22  ธันวาคม 2562 @ไบเทค บางนา

THAILAND HALAL ASSEMBLY 2019 การประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฮาลาลการนานาชาติ วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 @ไบเทค บางนา

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยมีกำหนดจัดงาน “Thailand Halal Assembly 2019” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด Algorithmic Touch of Halal เป็นกระบวนการสร้างรูปแบบการพัฒนาฮาลาลอย่างเป็นระบบ ที่จะนำไปสู่การสร้าง halal blockchain และการจับคู่ธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งงาน Thailand Halal Assembly นับเป็นงานด้านกิจการฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
– งานประชุมวิชาการนานาชาติ HASIB (Halal Science, Industry and Business) ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 12
-งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (International Halal Science and Technology Conference, IHSATEC)
– การประชุมประชาพิจารณ์มาตรฐานฮาลาล
– งานแสดงสินค้าฮาลาลระดับนานาชาติ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจภิวัฒน์
การสร้างเครือข่ายการรับรองฮาลาล ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและแสดงถึงศักยภาพฮาลาลไทยให้ผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นในระบบและกระบวนการดำเนินงาน อันเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์
และบริการฮาลาลของไทยเป็นที่เชื่อถือในระดับนานาชาติ
ชมเว็บไซต์งาน THA และ แฟนเพจ
https://www.thailandhalalassembly.com/
https://www.facebook.com/ThailandHalalAssembly/


สนใจจองบูธ


https://thailandhalalassembly.com/registration/booth

 

แนะนำ”ฝ่ายครัวการบินไทย”

แนะนำ”ฝ่ายครัวการบินไทย”

ขณะนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ให้คำแนะนำปรึกษาอยู่ 2 ระบบ คือ    HAL-Q และ eHAL-Q VC ซึ่งทาง  บริษัท การบินไทย จำกัด ฝ่ายครัวการบินไทย  ได้ให้การตอบรับที่ดีมาก โดยให้ความสำคัญด้านคุณภาพ สุขลักษณะ และด้านความปลอดภัยของอาหารมาตลอด

ปัจจุบัน บริษัท การบินไทย จำกัด ฝ่ายครัวการบินไทย  มีพนักงานทั้งสิ้น 3,800 คน(ทั้งครัวดอนเมืองและครัวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ดำเนินการผลิตอาหารเพื่อบริการบนเครื่องบินของสายการบินไทยและสายการบินลูกค้า โดยผลิตอาหารให้สายการบินไทยทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและต่างประเทศ เฉลี่ย  181  เที่ยวบินต่อวัน และผลิตอาหารสำหรับสายการบินลูกค้าต่างๆอีก 59 สายการบิน ด้วยคุณภาพมาตราฐานและโดดเด่นด้วยการสร้างสรรค์อาหารให้ได้รสชาติตามต้นตำรับจาก Chef นานาชาติ (ญี่ปุ่น, อินเดีย, ยุโรป, จีน และไทย
 

ผู้ให้คำปรึกษา
1) ผศ.ดร.ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์  ที่ปรึกษาระบบ HAL-Q
2) นางสาวมนฤดี    เข็มทำ   ที่ปรึกษาระบบ HAL-Q
3) นางสาวกอบกาญจน์  นามศิริเลิศ ที่ปรึกษาระบบ HAL-Q
4) คุณศุภชัย  แก้วศิริ  ทีมงานวางระบบระบบ eHAL-Q VC
5) คุณสมโชค ใหญ่ยังยา  ทีมงานวางระบบระบบ eHAL-Q VC
6) คุณเทวินทร์    บริรักษ์  ทีมงานวางระบบระบบ eHAL-Q VC
7) คุณวีระเทศ สินเสนาะ  ทีมงานวางระบบระบบ eHAL-Q VC

รายชื่อผู้ร่วมประชุม
1. คุณสมโภชน์   สุขโรชนี  ผู้อำนวยการ
2. คุณมนัส   สืบสันติกุล     ผู้จัดการแผนก
3. คุณวัชรวุธ   ทองธเร       ผู้จัดการแผนก
4. คุณเชิดชัย   ชีรานนท์     ผู้จัดการแผนก
5. คุณวิลานี   วงศ์เชื่องทอง  Assistant Manager
6. คุณกฤติยา   วันเพ็ญ        Sr.Superviser
7. คุณสุภาพ   อาคมพิทักษ์  Sr.Superviser
8. คุณจันทร์เพ็ญ   ชีรานนท์   Sr.Superviser
9. คุณอัญชรีกร   กระแสมุข  Superviser
10. คุณสุธี   บางวิเศษ        Chef  DC 1
11. คุณกมลวรรณ   อยู่สิน   Cook 4
12. คุณนิศารัตน์   ขำทวี     Baker 5
13. คุณพัชราภรณ์   เล็กศิริรัตน์  Baker 5
14. คุณนฤชา   จัตสคราญ   กุ๊ก 5
15. คุณอาทิตย์   แซ่เล้า      Housekeeper
16. คุณมนฑิวา   ชูใจ          ผู้ควบคุมงานแม่บ้าน
17. นายสำศักดิ์   ดีไร่          ผู้ควบคุมงานแม่บ้าน

แนะนำ “บริษัท อิบรอฮีม แอนด์ บีฟ จำกัด”

แนะนำ “บริษัท อิบรอฮีม แอนด์ บีฟ จำกัด”

เราคงจำกันได้ ในงาน THAIFEX – World of food Asia 2010 ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี    จัดโดยกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, หอการค้าไทย และ Koelnmesse GmbH  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2553  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ในส่วนของ Halal Food  และบูธด้านข้างของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มีบูธแสดงสินค้าของ  บริษัท อิบรอฮีม แอนด์ บีฟ จำกัด  ซึ่งเป็นฟาร์มโคขุนที่มีมาตราฐานในระดับประเทศแห่งหนึ่ง  โดยเจ้าของกิจการคือ คุณไพฑูรย์ (อิบรอฮีม)  ฮึกหาญ  เป็นโอกาสดีที่คุณไพฑูรย์ได้มีโอกาสพูดคุยกับ รศ.ดร.วินัย  ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ถึงการพัฒนาระบบในบริษัท จนในที่สุดจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมในระบบฮาลาลโลจิสติกส์ e-HAL-Q Value Chain

หลังจากนั้น  วันที่  9  สิงหาคม พ.ศ. 2553  รศ.ดร.วินัย   ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเกียรติจาก คุณไพฑูรย์ (อิบรอฮีม)  ฮึกหาญ ให้มาศึกษาดูงานฟาร์มโคขุนของ  บริษัท อิบรอฮีม แอนด์ บีฟ จำกัด  โดยมีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ติคตามไปด้วย ดังนี้

1) รศ.ดร.วินัย   ดะห์ลัน                        ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
2) อ.ดร.สถาพร งามอุโฆษ                    อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) นายสัตวแพทย์ปรมินทร์   ฉายารัตนศิลป์       นักศึกษาปริญญาโท
4) สัตวแพทย์หญิงวธุวรรณ   พฤกษนันท์           นักศึกษาปริญญาโท
5) คุณวีรศักดิ์  เอี่ยมสุวรรณมณี            ที่ปรึกษาระบบ HAL-Q
6) คุณสุนทร           มิตรน้อย                ที่ปรึกษาระบบ HAL-Q

โรงฆ่าชำแหละโคของ บริษัท อิบรอฮีม แอนด์ บีฟ จำกัด  ได้นำเข้าเครื่องผ่าซากและเครื่องตัดแต่ง อุปกรณ์สำคัญในการชำแหละโคที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมนี ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตั้ง คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 2 เดือนข้างหน้า รวมแล้วมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท สำหรับโคขุนที่จะเข้ามาสู่โรงฆ่าชำแหละมาตรฐานแห่งนี้ คุณไพฑูรย์กล่าวว่า มีด้วยกัน 2 แนวทาง คือ จากฟาร์มของโรงงานเอง และจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงโคขุนคุณภาพดีที่ทาง บริษัท อิบรอฮีม แอนด์ บีฟ จำกัด  ได้จัดทำขึ้น ซึ่งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

อีกเป้าหมายหนึ่งที่คุณไพฑูรย์วางไว้คือ การเลี้ยงโคขุนคุณภาพสูงระดับเดียวกับเนื้อโกเบของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งขณะนี้ได้จัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของสายพันธุ์และวิธีการเลี้ยงไว้เรียบร้อยแล้ว คาดว่าอีกไม่นานจะสามารถเปิดฟาร์มเลี้ยงได้

และในวันพฤหัสสบดีที่  23 กันยายนนี้  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับเกียรติจาก คุณไพฑูรย์ (อิบรอฮีม)  ฮึกหาญ อีกครั้ง สำหรับบุคคลากร/นักวิชาการศาสนาอิสลามจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอบรมดูงานที่นี่  เพื่อมาดูงาน”การเชือดสัตว์สองระบบ คือ แบบการเชือดสัตว์ด้วยระบบปลอดการสลบสัตว์ และการเชือดสัตว์ด้วยระบบการสลบสัตว์ โดย อ.ทองคำ มะหะหมัด

ความคืบหน้า และภาพบรรยากาศในการอบรมเชิงปฏิบัติงานครั้งนี้ จะนำมาเสนอต่อไปครับ

ที่ตั้ง   บริษัท อิบรอฮีม แอนด์ บีฟ จำกัด  ตั้งอยู่เลขที่ 28/1 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่  11 ไร่ เป็นทั้งฟาร์มเลี้ยงโคขุนคุณภาพดี และเป็นสถานที่ตั้งของโรงเชือดมาตรฐาน