ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับ Pak-Thai Business House, Pakistan

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ให้การต้อนรับ Pak-Thai Business House, Pakistan

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย คุณมนัส สืบสันติกุล ได้ให้การต้อนรับหน่วยงาน จาก Pak-Thai Business House, Pakistan จำนวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยส่งออกสินค้าไปยังประเทศปากีสถาน โดยมีการทำ B2B จับคู่ธุรกิจไทยกับปากีสถาน การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยนำสินค้าฮาลาล เพื่อส่งออกไปในตลาดปากีสถาน เข้ามาเยี่ยมชมและขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการรับรองฮาลาลและการใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวยังสนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการฮาลาลและนำผู้ประกอบการเข้ามาออกบูธ รวมถึงเชิญชวนให้เข้ามาร่วมงาน Thailand Halal Assembly 2019 ด้วย ทั้งนี้คุณมนัสได้นำเดินชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล  มีเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์เป็นผู้ร่วมให้ข้อมูลด้วย

 

ระบบคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบด้านฮาลาล

ระบบคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบด้านฮาลาล

ระบบคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบด้านฮาลาล
(HAL-Q: Halal Assurance & Liability Quality System)

หนึ่งระบบที่พัฒนาโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการวางระบบคุณภาพเพื่อรับประกันและรับผิดชอบด้านฮาลาล

ระบบ HAL-Q คืออะไร ? ลองมาทำความเข้าใจกัน

HAL-Q เป็นการพัฒนาระบบคุณภาพของสถานประกอบการที่ผลิตอาหารฮาลาลให้ถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาลและหลักความปลอดภัยอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้การรับรองฮาลาลในประเทศไทยเป็นไปตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” รวมถึงมีการบูรณาการกับระบบมาตรฐานสากลอื่นๆ เช่น GMP HACCP ISO BRC ฯลฯ และสอดคล้องกับระเบียบของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยระบบ HAL-Q จะช่วยเรื่องจัดการการผลิตอาหารฮาลาลให้เป็นไปอย่างมีระบบและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

วิธีการและแนวทางปฏิบัติ

HAL-Q ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนใช้เวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 3 เดือน ได้แก่

1.จัดเตรียมเอกสารข้อมูลของสถานประกอบการ คน (Man), วัตถุ (Materials), กลไก (Mechanisms), แหล่งทุนและการเงิน (Monetary system)

2.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่อพนักงานทั้งฝ่ายบริหารและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับฮาลาล เนื้อหาประกอบด้วย ด้านฮาลาล, ด้านศาสนาอิสลาม, ด้านสุขอนามัย, ด้านการวิเคราะห์จุดวิกฤต อันตราย 4 ด้าน ทางกายภาพ ชีวภาพ เคมีและหะรอม

3.การให้คำปรึกษาในพื้นที่ปฏิบัติงาน เน้น 4 เรื่อง การจัดตั้งทีมคุณภาพ HAL-Q (QMR), การจัดทำข้อกำหนด, การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, การชำระล้าง

4.การตรวจประเมิน ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย ได้แก่ การประเมินผลในภาพรวม, การประเมินทางวิทยาศาสตร์, การประเมินทางศาสนา,

การสอบ

สถานประกอบการที่สามารถสมัครเข้าร่วมได้
– อุตสาหกรรมอาหาร
– ครัว ร้านอาหาร (โรงแรม-โรงพยาบาล)
– วิสาหกิจชุมชน SMEs
– คลังสินค้า

หลังดำเนินวางระบบเรียบร้อยแล้ว

– สถานประกอบการจะได้ใบ Certificate ของระบบ HAL-Q ซึ่งมีอายุการรับรอง 2 ปี
– สถานประกอบการที่ผ่านการวางระบบ HAL-Q จะได้รับการบรรจุเข้าฐานข้อมูล Halal และ HAL-Q Directory ของศวฮ.

ค่าใช้จ่ายการวางระบบ HAL-Q

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย (บาท)
ช่วงที่ 1 8,000
การเตรียมการ (4 ชั่วโมง x 2,000 บาท)
ช่วงที่ 2 12,000
การฝึกอบรมในชั้นเรียน (6 ชั่วโมง x 2,000 บาท)
ช่วงที่ 3 27,600
การให้คำปรึกษาครั้งที่ 1 Follow Up (6 ชั่วโมง x 2,000 บาท)
การให้คำปรึกษาครั้งที่ 2 Pre-Audit (6 ชั่วโมง x 2,000 บาท)
ค่าตอบแทนการให้บริการนักวิชาการศาสนา (6 ชั่วโมง x 600 บาท)
ช่วงที่ 4 15,600
การประเมินผล/การตัดสินใจ (6 ชั่วโมง x 2,000 บาท)
ค่าตอบแทนการให้บริการนักวิชาการศาสนา (6 ชั่วโมง x 600 บาท)
ค่าใบรับรองระบบ (HAL-Q Certificate) 5,000
รวม 68,200
* ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมค่าเดินทางของทีมงานผู้ตรวจประเมินทั้ง 4 ช่วง
** เมื่อผ่านการตรวจรับรอง ใบรับรองระบบมีอายุ 2 ปี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย กลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานภายนอก
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.)
254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11-13 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 02-218-1054 โทรสาร. 02-218-1105

#Halalinsight

ศวฮ.ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Thailand Global Islamic Economy Summit Roundtable จากประเทศ United Arab Emirates

ศวฮ.ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Thailand Global Islamic Economy Summit Roundtable จากประเทศ United Arab Emirates

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Thailand Global Islamic Economy Summit Roundtable จากประเทศ United Arab Emirates ซึ่งหัวข้อในการเสวนาวันนี้คือ The Rise of the Halal Market Globally : Unique Learnings Adapted by Thailand โดยมี Mr.Saeed Kharbash ตำแหน่ง CEO, Dubai Islamic Economy Development Centre เป็นหัวหน้าคณะจาก UAE พร้อมด้วยตัวแทนจากหลากหลายหน่วยงานที่เป็นวิทยากรในครั้งนี้ อาทิ Mr. Abdur Rahim Ghulam Nabi, Senior Advisor to Assistant DG, Dubai Airport Free Zone Authority และ Mr.Thomas Gerrero Manager Halal Trade and Marketing Centre (moderator)

อีกทั้ง รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. ร่วมด้วย Mr. Sanya Saengboon Managing Director Al Meroz Hotel และ Mr. Khathawut Lohmud Head of International and Public Relation, The Central Islamic Council of Thailand
ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการเสวนาครั้งนี้ด้วย

ซึ่งผู้จัดงานได้เล็งเห็นความสำคัญว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในตลาดฮาลาลโลก ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ประเทศมุสลิมแต่ก็มีความก้าวหน้าทางด้านฮาลาลเป็นอย่างมาก ด้วยการสนับสนุนจากห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่ล้ำสมัยในการตรวจสอบการปนเปื้อนในอาหาร อีกทั้งยังมีการบริการเพื่อนักท่องเที่ยวมุสลิมที่ดีที่สุดในประเทศ ความสำเร็จทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากรัฐบาลไทยเพื่อผลักดันสินค้าและบริการฮาลาลของประเทศไทยไปยังตลาดโลก

จึงเลือกที่จะใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเป็นที่จัดงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงการทำงานในห้องปฏิบัติการและพันธกิจต่างๆ ของศวฮ.ในการสนับสนุนกิจการฮาลาลในประเทศไทย

 

ศวฮ.ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

ศวฮ.ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 25 ท่าน โดยมีคุณสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศวฮ. เป็นผู้ต้อนรับ ในการนี้ได้บรรยายถึงการทำงานของศวฮ. รวมไปถึงประเด็นของ Halal Marketing ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องของฮาลาล และในตอนท้ายได้มีการนำชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลของศวฮ.

 

THAILAND HALAL ASSEMBLY 2019 การประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฮาลาลการนานาชาติ วันที่ 20 – 22  ธันวาคม 2562 @ไบเทค บางนา

THAILAND HALAL ASSEMBLY 2019 การประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้าฮาลาลการนานาชาติ วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 @ไบเทค บางนา

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยมีกำหนดจัดงาน “Thailand Halal Assembly 2019” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด Algorithmic Touch of Halal เป็นกระบวนการสร้างรูปแบบการพัฒนาฮาลาลอย่างเป็นระบบ ที่จะนำไปสู่การสร้าง halal blockchain และการจับคู่ธุรกิจ เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ซึ่งงาน Thailand Halal Assembly นับเป็นงานด้านกิจการฮาลาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
– งานประชุมวิชาการนานาชาติ HASIB (Halal Science, Industry and Business) ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 12
-งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (International Halal Science and Technology Conference, IHSATEC)
– การประชุมประชาพิจารณ์มาตรฐานฮาลาล
– งานแสดงสินค้าฮาลาลระดับนานาชาติ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจภิวัฒน์
การสร้างเครือข่ายการรับรองฮาลาล ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและแสดงถึงศักยภาพฮาลาลไทยให้ผู้ร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงคุณลักษณะที่โดดเด่นในระบบและกระบวนการดำเนินงาน อันเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์
และบริการฮาลาลของไทยเป็นที่เชื่อถือในระดับนานาชาติ
ชมเว็บไซต์งาน THA และ แฟนเพจ
https://www.thailandhalalassembly.com/
https://www.facebook.com/ThailandHalalAssembly/


สนใจจองบูธ


https://thailandhalalassembly.com/registration/booth