ศวฮ. ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจุฬาฯ รายวิชาสังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช

ศวฮ. ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจุฬาฯ รายวิชาสังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจากรายวิชาสังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช จำนวน 60 คน โดยมีนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มบริการหน่วยงานภายนอก เป็นผู้ต้อนรับและบรรยายถึงพันธกิจการทำงานของศวฮ. และให้ข้อมูลความรู้ด้านฮาลาลที่จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต อีกทั้งยังได้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล มีนางสาวยูอาร์น่า นุ่งอาหลี นางสาวบัดดารีหย๊ะ โส๊ะสันสะ และนางสาวอังสนา อายุเคน เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ให้ข้อมูล

คณะทำงานด้านมาตรฐานและมาตรวิทยาฮาลาลประเทศไทย เข้าพบท่านกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

คณะทำงานด้านมาตรฐานและมาตรวิทยาฮาลาลประเทศไทย เข้าพบท่านกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานด้านมาตรฐานและมาตรวิทยาฮาลาลประเทศไทย นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ.ดร.อิสมาแอล อาลี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการ และคุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ภายใต้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รวมถึง ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าเยี่ยมคาราวะท่านสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้การต้อนรับและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะทำงานที่บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมด้าน ฮาลาลของไทย และการส่งเสริมสินค้าฮาลาลของไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยเห็นว่าองค์กร SMIIC มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทและอิทธิพลต่อการกำหนดมาตรฐานฮาลาลของโลกมุสลิมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมกิจกรรมด้านฮาลาลเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การที่คณะทำงานด้านฮาลาลประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ในการติดตามพัฒนาการ ประเมินทิศทาง และกำหนดรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยกับองค์กรดังกล่าวได้ในระยะยาว รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมด้านฮาลาลของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ คณะทำงานมีกำหนดจะเข้าพบหารือและแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกษัตริย์อับดุลอาซิส เมืองเจดดาห์ (King Abdul Aziz University) และธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา (Islamic Development Bank-IDB) ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วย

ข่าวโดย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ

 

ศวฮ. ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาฯ

ศวฮ. ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาฯ

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยครั้งนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. ได้รับเกียรติเชิญเพื่อสอนในรายวิชา Islam in Southeast Asia บรรยายในหัวข้อ Halal Business and Industry in Southeast Asia ซึ่งนักศึกษาที่เรียนมีด้วยกันหลากหลายชาติ ไม่ว่าจะเป็น อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน สิงคโปร์ เวียดนาม รวมทั้งสิ้นกว่า 20 คน ในการนี้มีดร.ศราวุฒิ อารีย์ เป็นผู้ประสานงาน และหลังจากจบการเรียนก็ได้นำชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ มีดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัยเป็นผู้ให้ข้อมูล

ศวฮ.นำจัดโครงการศึกษา ทบทวนและจัดทำร่างมาตรฐานฮาลาลสาขาต่างๆ ประจำปี 2562

ศวฮ.นำจัดโครงการศึกษา ทบทวนและจัดทำร่างมาตรฐานฮาลาลสาขาต่างๆ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รองศาตราจารย์ ดร .วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้กล่าวต้อนรับ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) มีมติให้ ศวฮ. จัด “โครงการศึกษา ทบทวน และจัดทำร่างมาตรฐานฮาลาลสาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2562” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการดำเนินงานในปี พ.ศ.2561 โดยมีระยะเวลาการดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562– มกราคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมนักวิชาการศาสนาและนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล กว่า 50 ท่าน

 

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดยคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวนทั้งสิ้น 23 คน เข้าเยี่ยมชมศวฮ. โดยคุณมนัสได้บรรยายถึงการกระบวนการทำงานของศวฮ. รวมไปถึงการให้ความรู้ในเรื่องของฮาลาลแก่นักศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการนำไปใช้กับการทำงานในอนาคต อีกทั้งยังนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลและ Haram Museum ด้วย