Halal Science & Nutrition Kids Camp@ Kohchan Pattani

Halal Science & Nutrition Kids Camp@ Kohchan Pattani

Halal Science & Nutrition Kids Camp@ Kohchan Pattani

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรม (Halal Science & Nutrition Kids Camps @ Kohchan Pattani) ให้แก่ผู้นำเยาวชนด้านสุขภาพ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ภาคประชาชน และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผอ.ศวฮ. จุฬาฯ กล่าวเปิดการอบรมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และกระบวนการคิด” กับการบรรยายโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล ในหัวข้อ “หลักการฮาลาลและสุขลักษณะพื้นฐานทางอาหาร” ได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ “การชำระล้างนญิสและวัตถุดิบตามกระบวนการฮาลาล” และ “อาหารมุสลิมกับฮาลาลต่างกันอย่างไร” เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ให้แก่ผู้นำเยาวชน ชุมชนบ้านเกาะจัน

ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในรูปแบบของ Activities based learning เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลด้วยการปฏิบัติจริง จากกิจกรรมฐาน โดยมีกิจกรรมดังนี้

ฐานที่ 1 “วัตถุดิบต้องสงสัยและวิธีการเลือกวัตถุดิบฮาลาล”

ฐานที่ 2 “วิธีการและกระบวนการทำอาหารฮาลาลและโภชนาการ”

ฐานที่ 3“การตรวจสอบสิ่งหะรอมและต้องสงสัยในอาหารฮาลาล”

ฐานที่ 4 “แอปพลิเคชันและนวัตกรรมฮาลาล”

ทั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของโครงการ ทีไ่ด้สร้างความรู้ความเข้าใจให้คนในพื้นที่ ได้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล

การทำงานพัฒนาร่วมกับคนในชุมชน นอกจากจะเป็นการพัฒนาที่แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดแล้ว ยังช่วยให้คณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าใจถึงบริบทการพัฒนาชุมชน สภาพสังคมแต่ละพื้นที่ และพร้อมร่วมขับเคลื่อนสังคมในพื้นที่ให้ดีขึ้นเป็นลำดับ

ศูนย์​วิทยา​ศาสตร์​ฮาลาล​จุฬาลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​สำนักงาน​ปัตตานี​ จะร่วมจัดกิจกรรม​ลักษณะ​นี้ ให้เป็นภารกิจสำคัญ​ส่วนหนึ่งของการพัฒนา​กำลังคนต่อไป

 

ประเทศไทยเข้าร่วมประชุมกรรมาธิการวิชาการมาตรฐานฮาลาลภายใต้ SMIIC ผ่านระบบออนไลน์

ประเทศไทยเข้าร่วมประชุมกรรมาธิการวิชาการมาตรฐานฮาลาลภายใต้ SMIIC ผ่านระบบออนไลน์

คณะผู้แทนประเทศไทยด้านมาตรฐานฮาลาลนำโดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมกรรมาธิการวิชาการมาตรฐานฮาลาลภายใต้สถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาประเทศอิสลาม (Standard and Metrology Institute for Islamic Countries, SMIIC) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมีผู้แทนกว่า 100 คน จาก 20 ประเทศสมาชิก

ในการประชุมครั้งนี้ท่านเอี๊ยะซาน โอวุท เลขาธิการ SMIIC กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวรายงานเน้นย้ำความสำเร็จของผลการดำเนินงานที่ผ่าน โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมธิการวิชาการแสดงบทบาทด้านวิทยาศาสตร์และมาตรวิทยาฮาลาลในการร่างมาตรฐานมาโดยตลอด ในครั้งนี้ประเด็นพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นแกนกลางจำนวน 6 ด้าน [(1) CCA – SMIIC Committee on Standards for Conformity Assessment (2) Halal Management Systems (3) Halal Supply Chain (4) Porcine
Detection Lab Method WG Experts Meeting (5) Tourism and Related Services (6) Halal cosmetics] โดยสาระสำคัญของประเทศไทยได้นำเสนอแนวทางมาตรการการป้องกัน Covid-19 ของประเทศไทยในมาตรฐานฮาลาการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง และการนำเสนอเทคนิคทางห้องปฏิบัติการสำหรับวิเคราะห์สิ่งฮะรอมในอาหารและเครื่องสำอางฮาลาล

ประชุมขับเคลื่อนโครงการ​ การศึกษาเพื่อความมั่นคง

ประชุมขับเคลื่อนโครงการ​ การศึกษาเพื่อความมั่นคง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สำนักงานปัตตานี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ การศึกษาเพื่อความมั่นคง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี นำโดย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด รองผอ.ศูนย์ พร้อมด้วย ทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการการศึกษาเพื่อความมั่นคง) ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

วัตถุประสงค์หลักในการเข้าร่วมเพื่อจัดทำรับฟังนโยบายการดำเนินงานและจัดทำคำของบประมาณตามแผนงานบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2565 โดยมีหน่วยงานด้านการศึกษา เข้าร่วมกว่า 20 หน่วยงาน มีบุคลากรร่วมกว่า 90 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

 

 

 

 

ศวฮ.ออกบูธในงาน Thaifex 2020

ศวฮ.ออกบูธในงาน Thaifex 2020

เมื่อวันที่ 22 – 26 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและผลงานนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาลในงาน Thaifex Anuga Asia 2020

ในพิธีเปิดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีตัวแทน ศวฮ.คุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ การจัดแสดงสินค้านานาชาติในงาน Thaifex Anuga Asia 2020

ได้รับการเข้าร่วมจาก 12 ประเทศ รวมพื้นที่จัดแสดงทั้งสิ้นกว่า 1,700 คูหา คาดว่างานดังกล่าวจะสร้างมูลค่าการซื้อขายที่จะเกิดขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาทให้กับประเทศไทย

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลต่อการเข้าร่วมงานของนักลงทุนต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาร่วมงาน ผู้จัดงานจึงจัดแสดงสินค้าของบริษัทผู้เข้าร่วมบนระบบออนไลน์ ผ่าน https://www.event-reg.biz/OEM-2020…/OnlineProListing.aspx

การจัดแสดงนิทรรศการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯ ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์  ฮาลาล การให้บริการตามระบบ HAL-Q หรือฐานข้อมูลวัตถุดิบฮาลาล H number งาน Thaifex Anuga Asia 2020
ทั้งนี้บูธของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จะอยู่บริเวณโซน A26 hall challenger 3 ผู้สนใจสามารถแวะเข้าเยี่ยมชมหรือปรึกษาเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลได้
สองนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานแถลงข่าว #ด้านนโยบายการส่งเสริมSMEผ่านผู้ให้บริการภาคเอกชน หรือ BDS (Business Development Service)

สองนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานแถลงข่าว #ด้านนโยบายการส่งเสริมSMEผ่านผู้ให้บริการภาคเอกชน หรือ BDS (Business Development Service)

สองนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานแถลงข่าว #ด้านนโยบายการส่งเสริมSMEผ่านผู้ให้บริการภาคเอกชน หรือ BDS (Business Development Service)
วันที่ 24 กันยายน 2563 #ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ได้รับเชิญจาก ศูนย์วิจัยด้านการจัดการยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เข้าร่วมในการจัดงานแถลงข่าวด้านนโยบายการส่งเสริม SME ผ่านผู้ให้บริการภาคเอกชน หรือ BDS (Business Development Service) พร้อมทั้งจัดเสวนาในหัวข้อ “ที่ปรึกษาธุรกิจ คู้คิด SME ไทย” และกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศจากหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุม 1-3 ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
การร่วมงานในครั้งนี้ได้นำเสนอโครงการ ” #การพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-commerce) เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ สนับสนุนช่องทางการขายใหม่ๆ ให้กับสินค้าไทย งานบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ฐานข้อมูลวัตถุดิบฮาลาล และเผยแพร่วารสาร Halal Insight ประชาสัมพันธ์ ศวฮ
ดำเนินการโดยนางสาวพัชญา เพชรเจริญ และนายนันทชัย แดงวิจิตร์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ กลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สัมภาษณ์ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เรื่องการปลอมเนื้อหมูเป็นเนื้อวัว ช่อง TNN รายการข่าว

สัมภาษณ์ ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เรื่องการปลอมเนื้อหมูเป็นเนื้อวัว ช่อง TNN รายการข่าว

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ผู้สื่อข่าวจากช่อง TNN รายการข่าว ขอเข้ามาสัมภาษณ์ รองศาตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในประเด็น การปลอมเนื้อหมูเป็นเนื้อวัว , 7 ประการ ในการเลือกดูเนื้อหมูและเนื้อวัว และได้เชิญเข้าร่วมงาน Trust Halal งานแถลงข่าว ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563
7 ข้อสังเกตแยกเนื้อหมูกับเนื้อวัว
ประการที่ 1 สังเกตความแตกต่างของสี เนื้อวัวมักสีเข้ม ขณะที่เนื้อหมูสีจางกว่า โดยสีออกไปทางสีน้ำตาลซีด ผู้ค้าที่เจตนาหลอกลวงมักพลางข้อสังเกตนี้โดยใช้เนื้อหมูแก่ หรือเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยสารเร่งเนื้อแดง หรือโดยย้อมด้วยเลือดวัว ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรวจพบเนื้อหมูย้อมด้วยเลือดวัว 20 จาก 23 ตัวอย่าง การย้อมด้วยเลือดวัวจึงเป็นวิธีปฏิบัติที่นิยมแปลงเนื้อหมูเป็นเนื้อวัวมากที่สุด ลองนำเนื้อประเภทนี้ไปล้างน้ำหลายครั้ง สีของเนื้อหมูจริงจะปรากฏ อีกวิธีหนึ่งคือการต้ม เนื้อหมูต้มแล้วสีซีดลงเห็นได้ชัด การดูสีนี้น่าแปลกที่ผู้บริโภคมุสลิมซื้อเนื้อหมูต้มทั้งที่เห็นว่าสีซีด แต่เป็นเพราะไว้วางใจผู้ค้าจึงซื้อกันมา
ประการที่ 2 สังเกตจากใยของเนื้อ (Fiber) โดยเนื้อวัวจะเห็นใยเนื้อเป็นริ้วตามแนวยาวขณะที่เนื้อหมูจะมีริ้วน้อยเนื้อเรียบคล้ายเนื้อไก่สังเกตให้ดีจะเห็น
ประการที่ 3 ดูจากไขมัน โดยไขมันหมูจะชุ่มและแยกยากจากเนื้อ ขณะที่ไขมันวัวจะแข็งกระด้างกว่า แยกออกง่ายจากเนื้อ
ประการที่ 4 เนื้อสัมผัส (Texture) เนื้อหมูดึงให้เป็นแผ่นง่าย เนื้อวัวดึงได้ยากกว่าเนื่องจากเหนียวกว่า เรื่องนี้เกิดกรณีครูที่มิใช่มุสลิมกินอาหารร่วมกับนักเรียนมุสลิมในโรงเรียนมุสลิมแล้วสังเกตุว่าเนื้อนุ่มลิ้นผิดปกติ จึงแจ้งให้ผู้ทำอาหารที่เป็นมุสลิมทราบ กระทั่งส่งเนื้อมาตรวจจึงพบว่าเป็นเนื้อหมู ผู้ที่เคยบริโภคเนื้อทั้งสองชนิดมาแล้วจึงพอสังเกตรสและเนื้อสัมผัสได้
ประการที่ 5 คือกลิ่น เนื้อวัวมีกลิ่นคาวของเนื้อขณะที่เนื้อหมูมีกลิ่นสาปของแอมโมเนียและสารเคมีบางตัวเป็นกลิ่นสาปที่ผู้บริโภคมุสลิมไม่ชินเรื่องกลิ่นนี้อาจเป็นผลให้เกิดการพลางเนื้อหมูด้วยเลือดวัวเพื่อปรับสีและแต่งกลิ่น
ประการที่ 6 คือเรื่องราคา แต่ยังยากเนื่องจากผู้ค้าที่ตั้งใจหลอกลวงมักปรับราคาถูกของเนื้อหมูให้แพงขึ้นใกล้เคียงกับเนื้อวัว
ประการที่ 7 คือเลือกซื้อ เนื้อที่ผู้ค้ามีใบรับรองจากกรมปศุสัตว์และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และหรือสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย