who makes levitra cialis acquisto on line signs he is well endowed blue diamond pill reviews do asians have smaller penises how to natirale make your dick bigger will increasing blood flow to the penis increase its size cialis generika 20mg red mamba male enhancement whole sale penis pills penis enlargement made my wife feel tight blue and yellow pills ed best performance penis pills vigrx plus online purchase low libido short period keep track of penis enlargement gains 100 male enhancement newest penis enlargement pills which pharmacies sell male enhancement pills male enhancement surgery houston tx is diabetic patient csn use sex enhancement pill

ข่าวแวดวงฮาลาล | ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศวฮ. ร่วมบรรยายในงาน LIGOR HALAL LIFE FESTIVAL

ศวฮ. ร่วมบรรยายในงาน LIGOR HALAL LIFE FESTIVAL

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ( ศวฮ.) ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเชิญ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “มาตรฐานฮาลาลกับโอกาสทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทย” ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 20.00 น. ซึ่งจัดภายในกิจกรรมเทศกาลอาหารมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช (LIGOR HALAL LIFE FESTIVAL) ภายใต้โครงการนครแห่งธรรม เมืองศิลปวัฒนธรรม ณ มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาล ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ประกอบการอาหารฮาลาล เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนมุสลิมและสร้างความสามัคคีของประชาชนมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเดินทางครั้งนี้ผู้อำนวยการ ศวฮ. มอบหมายให้ นายสมพล รัตนาภิบาล      ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ และนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลต่อไป

 

นักวิจัย ศวฮ.ได้รับเชิญบรรยายในงานประชุมวิชาการของประเทศอินโดนิเซีย

นักวิจัย ศวฮ.ได้รับเชิญบรรยายในงานประชุมวิชาการของประเทศอินโดนิเซีย

เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker หัวข้อ “Scientific and Algorithmic Approaches for Supporting Halal Food Industries in Thailand” ในงานประชุมวิชาการ The 3rd International Conference on Life Science and Technology ซึ่งจัดโดยคณะ Mathematics And Natural Science, Universitas Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซีย และมีวิทยากรร่วมจาก 5 ประเทศ  โดย ดร.อัซอารีย์  ได้กล่าวถึงการสร้าง TRUST ในสินค้าต่อผู้บริโภคในยุคที่ต้องเผชิญกับเศรษฐกิจถดถอย การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยการให้ข้อมูล Halal literacy และการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาลตรวจติดตามความเป็นฮาลาลของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภคเพื่อสร้างความไว้วางใจ

ทั้งนี้มีนักศึกษาและผู้เข้าร่วมรับฟังผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom จำนวนมากกว่า 200 คน และสอบถามคำถามที่น่าสนใจหลายข้อ อาทิเช่น เรามีวิธีอะไรบ้างที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบความเป็นฮาลาล ซึ่งคำตอบอาจต้องย้อนกลับไปหาที่คำว่า TRUST หากเรามี ความไว้วางใจต่อกันเชื่อใจกันก็ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด

 

ประเทศไทยเข้าร่วมประชุมกรรมาธิการวิชาการมาตรฐานฮาลาลภายใต้ SMIIC ผ่านระบบออนไลน์

ประเทศไทยเข้าร่วมประชุมกรรมาธิการวิชาการมาตรฐานฮาลาลภายใต้ SMIIC ผ่านระบบออนไลน์

คณะผู้แทนประเทศไทยด้านมาตรฐานฮาลาลนำโดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมกรรมาธิการวิชาการมาตรฐานฮาลาลภายใต้สถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาประเทศอิสลาม (Standard and Metrology Institute for Islamic Countries, SMIIC) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยมีผู้แทนกว่า 100 คน จาก 20 ประเทศสมาชิก

ในการประชุมครั้งนี้ท่านเอี๊ยะซาน โอวุท เลขาธิการ SMIIC กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวรายงานเน้นย้ำความสำเร็จของผลการดำเนินงานที่ผ่าน โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมธิการวิชาการแสดงบทบาทด้านวิทยาศาสตร์และมาตรวิทยาฮาลาลในการร่างมาตรฐานมาโดยตลอด ในครั้งนี้ประเด็นพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น 18 โครงการ ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นแกนกลางจำนวน 6 ด้าน [(1) CCA – SMIIC Committee on Standards for Conformity Assessment (2) Halal Management Systems (3) Halal Supply Chain (4) Porcine
Detection Lab Method WG Experts Meeting (5) Tourism and Related Services (6) Halal cosmetics] โดยสาระสำคัญของประเทศไทยได้นำเสนอแนวทางมาตรการการป้องกัน Covid-19 ของประเทศไทยในมาตรฐานฮาลาการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง และการนำเสนอเทคนิคทางห้องปฏิบัติการสำหรับวิเคราะห์สิ่งฮะรอมในอาหารและเครื่องสำอางฮาลาล

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเชิญบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนาออนไลน์ Webinar “Halal Traceability in Strengthening Halal Credibility in Global Food Industry” ประเทศอินโดนีเซีย

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเชิญบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนาออนไลน์ Webinar “Halal Traceability in Strengthening Halal Credibility in Global Food Industry” ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.00-11.35 น. รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายพิเศษ ในงานสัมมนาออนไลน์ Webinar “Halal Traceability in Strengthening Halal Credibility in Global Food Industry” หัวข้อ “Analytical Testing Methods for Halal Tracebility: Thailand Experiences” ซึ่งงานนี้จัดโดย IPB University, Borgor ประเทศอินโดนีเซีย ผ่าน โปรแกรม zoom Applictions
โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 306 คน รองศาตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้นำเสนอ ประเด็นเรื่อง การใช้ประโยชน์ จาก H Numbers ในการทวนสอบวัตถุดิบฮาลาล H Numbers มีส่วนช่วยและมีกระบวนการทวนสอบอย่างอย่างไรและหากมีบางประเทศยังขาดเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจวิเคราะห์หาสิ่งปนเปื้อนจากสิ่งต้องห้าม ควรทำอย่างไรบ้าง
นอกจากนี้ยังสามารถรับฟังผ่านสตรีมสดผ่าน youtube ย้อนหลังได้อีกด้วย
คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”

คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30-12.00 น.
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผศ.นิฟาริด ระเด่น อาหมัด รองผู้อำนวยการ น.ส.สุลิดา หวังจิ นายมนัส สืบสันติกุล คุณสมพล รัตนาภิบาล นายต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ น.ส.มนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการวิชาการและวิจัย นายอิรฟัน แวหะมะ นายฮาบิลลา จาปากียา นายนันทชัย แดงวิจิตร์และนางสาวกุณฑิรา สาแล เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ครั้งที่ 5/2563 โดยมีการลงนานคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการส่งเสริมการผลิตและการลงทุนเกี่ยวกับสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”และคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ฉบับใหม่ การนำเสนอการดำเนินการล่าสุดของอนุกรรมการชุดต่างๆ และความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาเนื้อวัวปลอมปนเนื้อสุกร
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้กล่าว ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของฮาลาลในยุค New Normal

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ได้กล่าว ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของฮาลาลในยุค New Normal

ในเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563 17.00 น. เป็นต้นไป ภายในงาน  Serda Food Festival 2020ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติ กล่าว ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของฮาลาลในยุค New Normal
ช่วงพิธีเปิด
– ได้อันเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกรุอ่าน โดย อ.มูฮัมหมัดซุกรี่ บัลบาล์
– กล่าวเปิดงานโดย คุณยศสรัล แต้มคงคา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
– เชฟยาคุป จาก FAT LAM สาธิตทำอาหาร
ทั้งนี้การปาฐกถา ได้รับความสนใจของผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก