ประกาศมาตรการของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด -19 หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019