เมื่อวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ “โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลสำหรับนักวิชาการศาสนาและนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล เพื่อการเป็นผู้ตรวจประเมินและที่ปรึกษาในโรงงานอุตสาหกรรม” ณ อาคารวิจัยจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้เกียรติจาก รศ.ดร.อมร เพชรสม รักษาการแทน ผอ.สำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 90 ท่าน.

โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ บรรยายใน 3 หัวข้อ
1. หลักการทั้วไปว่าด้วยฮาลาลและหะรอมในอิสลาม
2. บัญญัติอิสลามว่าด้วยอาหารและเครื่องดื่ม
3. ความสำคัญของมาตรฐานการมาตรฐานต่อการตรวจรับรองฮาลาล

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
กิจกรรม Workshop

บรรยายในหัวข้อต่างๆ
09.00-10.00 : “หลักการทั่วไปของมาตรวิทยาและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ” โดย ดร.อัชอารีย์ สุขสุวรรณ
10.00-11.00 : “กระบวนการวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตรวจประเมินและให้คำปรึกษาฮาลาลในสถานประกิบการ” โดย น.ส.ซูไนนี มาหะมะ
11.15-12.15 : “การตรวจวัดการปนเปื้อนสิ่งหะรอมในตัวอย่างอาหาร” โดย น.ส.ยูอาน่าร์ นุ่งอาหลี
เวลา 13.00 น. เป็นต้น