นบีมูฮำมัด(ซ.ล.) มหาบุรุษผู้สร้างพหุวัฒนธรรม

,

นบีมูฮำมัด (ซ.ล.)
มหาบุรุษผู้สร้างสังคมพหุวัฒนธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

المهارات

نُشِر في

11 يوليو 2019