ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2564

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2564

ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 21 ธันวาคม 2564

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการพิมพ์วารสารฮาลาลอินไซต์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

1.จ้างเหมาบริการพิมพ์วารสารฮาลาลอินไซต์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

วันที่ 10 ตุลาคม 2564

 

ประกาศราคากลาง 4 รายการ

วันที่ 9 กันยายน 2564

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

1.จ้างเหมาบริการสอบเทียบพร้อมรวมอะไหล่เพื่อการสอบเทียบของเครื่อง LC/MS/MS รุ่น QTRAP 5500 จำนวน 1 งาน

วันที่ 2 กันยายน 2564

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

1. ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและสอบเทียบชุดเครื่องหาลำดับเบสของดีเอ็นเอพร้อม       อุปกรณ์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 4 สิงหาคม 2564

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำและพัฒนา Virtual Platform THA Virtual EXPO 2021 จำนวน 1 งาน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

1. จ้างเหมาบริการจัดทำและพัฒนา Virtual Platform THA Virtual EXPO 2021 จำนวน 1 งาน

2.จ้างเหมาบริการจัดทาวิดีโอและเผยแพร่ออนไลน์ จำนวน 1 งาน 

3.จ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญเพื่อการพัฒนาบ่มเพาะธุรกิจ และสตาร์ทอัพ จำนวน 1 งาน 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

 

ประกาศราคากลาง 10 รายการ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ประกาศราคากลาง 4 รายการ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ประกาศราคากลาง 3 รายการ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ประกาศราคากลาง 3 รายการ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ประกาศราคากลาง 4 รายการ

 1. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ
 2. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
 3. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
 4. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

1.จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระแสหลักในงานประชุมวิชาการและงานแสดงสินค้า THA 2021 จำนวน 1 งาน

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

1.จ้างเหมาบริการจัดทำโมดูลแสดงรายละเอียดร้านค้า จำนวน 1 งาน

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

1.ราคากลาง – จ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลฮาลาล

2.ราคากลาง – จ้างเหมาบริการออกแบบและทำสื่อการสอน

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

1.ราคากลาง – จ้างเหมาบริการออกแบบระบบสมัครพร้อมอัพโหลดเอกสารออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ

 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

1. จ้างเหมาบริการจัดทำระบบแพลตฟอร์มการจัดงานประชุมออนไลน์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 28 พฤษภาคม 

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

1.จ้างเหมาบริการแสดงผลงานวิชาการออนไลน์และถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์ จำนวน 1 งาน

2.จ้างเหมาบริการบริหารจัดการงานประชุมออนไลน์และถ่ายทอดสดบนเว็บไซต์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 27 พฤษภาคม

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

1.จ้างเหมาบริการจัดทำระบบแพลตฟอร์มนำเสนอนิทรรศการโปสเตอร์และการจัดการประชุมออนไลน์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 21 พฤษภาคม

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการจัดทำโมดูลแสดงผลงภาพรวมของงาน THA Virtual Expo ผ่านเว็บไซต์ที่รับรองการแสดงผลสำหรับอุปกรณ์ประเภท Desktop Computer
 2.จ้างเหมาบริการจัดทำโมดูลแสดงผลงภาพรวมของงาน THA Virtual Expo ผ่านเว็บไซต์ที่รับรองการแสดงผลสำหรับอุปกรณ์ประเภท Mobile Deviceและโมดูลการสมัครสมาชิก 

วันที่ 16 พฤษภาคม

ประกาศราคากลาง 2 รายการ

วันที่ 14 พฤษภาคม 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

  1. ราคากลาง – จ้างเหมาบริการออกแบบระบบเรียนรู้สื่อการสอน HSC MOOC พร้อมโมดูลเชื่อมต่อกับระบบตรวจติดตามออนไลน์

วันที่ 6 พฤษภาคม 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

  1. ราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 

วันที่ 6 พฤษภาคม 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. ราคากลาง – จ้างเหมาบริการจัดทำคลิปวีดีโอ พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์

วันที่ 27 เมษายน 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. ราคากลาง-จ้างเหมาบริการเก็บภาพและจัดทำวิดีโอ

วันที่ 1 เมษายน 

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการตกแต่งพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากการบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะ 1 งาน

วันที่ 15 มีนาคม

ประกาศราคากลาง 1 รายการ 

 1. จ้างเหมาบริการเพื่อดำเนินการออกอากาศ ทาง ททบ.5 รายการ “วิถีรอมฎอน” ปี 7 จำนวน 30 ตอน

วันที่ 15 มีนาคม

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการโปรโมท content กิจกรรมของศูนย์ ในช่องทางสื่อออนไลน์ จำนวน 1 งาน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1. จ้างเหมาบริการออกแบบและเตรียมพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากการบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะ จำนวน 1 งาน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

1. จ้างเหมาบริการผลิตรายการ “วิถีรอมฎอน” ปี 7 จำนวน 1 งาน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์

ประกาศราคากลาง 1 รายการ

 1.  วัสดุวิทยาศาสตร์ 8 รายการ
 2.  จ้างเหมาบริการออกแบบและพัฒนาการวางระบบHAL-Qในรูปแบบออนไลน์

 

THA ACADAMY EP.06 ฮาลาลจากหลักศาสนาสู่มาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์

THA ACADAMY EP.06 ฮาลาลจากหลักศาสนาสู่มาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์

ฮาลาลจากหลักศาสนาสู่มาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์ 🔬

📌 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา #ฟรี ในหัวข้อ “ ฮาลาลจากหลักศาสนาสู่มาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร์” โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น.
ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom-Webinar

🔴 Live ผ่านเพจ

– ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Dr.Winai Dahlan
– YouTube HSC CHANNEL

ดูย้อนหลัง EP.05
https://youtu.be/uT6A9IfP7rw

จัดโดย THA Academy
#THAAcademy #HSC #HSCCHULA

https://hsc.news/3n

ชมย้อนหลัง : THA ACADEMY ไขข้อสงสัย ตอบทุกประเด็นร้อน โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมย้อนหลัง : THA ACADEMY ไขข้อสงสัย ตอบทุกประเด็นร้อน โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ THA Academy แหล่งเรียนรู้ช่องทางใหม่เพื่อการอัพสกิล
และเสริมสร้างศักยภาพ โดยเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงในหลากหลายสาขาวิชา
ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ตอบทุกคำถาม ทุกข้อสงสัย

 

จัดโดย THA Academy ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ่ายทอดสดทาง

 

 

อบรมโครงการ (E-commerce) ครั้งที่ 7

อบรมโครงการ (E-commerce) ครั้งที่ 7

ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน ศูนย์วิทยาศตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกองทุนพัฒนาดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดอบรมโครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล” ครั้งที่ 7 ในรูปแบบออนไลน์ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มตลาด IMT-GT & GMS มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม และประเภทอื่นๆ ผู้ประกอบการทุกท่านให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ศวฮ.รับเชิญบรรยาย Training Course on “How to Establish Halal Products Testing Laboratory?

ศวฮ.รับเชิญบรรยาย Training Course on “How to Establish Halal Products Testing Laboratory?

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30-16.30 น. ตามเวลาในประเทศปากีสถานซึ่งตรงกับเวลาในประเทศไทย เวลา 11.00-18.30 น.
หน่วยงาน COMSTECH Secretariat, Islamabad จัดงานอบรมในหัวข้อ An Advanced Training Course on “How to Establish Halal Products Testing Laboratory?” ภายในงานมีการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน และ Laboratory technique โดยมีวิทยากรจาก SMIIC Technical committee member และผู้เชี่ยวชาญ จากหลากหลายประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ตุรกี ปากีสถาน อิหร่าน ไทย เป็นต้น ประกอบไปด้วย 3 session คือ
Session I – Introduction of Concept of Halal, and a Global View of Halal Industry
Session II – Standards for Halal Testing Laboratories
Session III – Emerging of Non-halal Contaminants in Food and in Non-food
Samples: Challenges and Solutions
โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
ใน Session I ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องฮาลาลและสถานการณ์วัคซีน COVID-19 ในปัจจุบันและในช่วง Session III ดร.พรพิมล มะหะหมัด และดร.นัจวา ยานยา สันติวรกุล เป็นวิทยากรในเรื่องเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เช่น Fatty acid, Alcohol และ DNA
 
ได้รับเชิญบรรยายให้กับ บ. หยั่น หว่อ หยุ่น

ได้รับเชิญบรรยายให้กับ บ. หยั่น หว่อ หยุ่น

ในวันพฤหัสบดี​ที่​ 27​ พฤษภาคม​ 2564
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล​ จุฬาฯ​ ได้รับเชิญร่วมจัดอบรมหลักสูตร​การฝึกอบรมระบบประกันคุณภาพฮาลาล​ ให้กับบริษัท​ หยั่น​ หว่อ หยุ่น​ (โรงงานมหาชัย)​ ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย​ และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย​
.
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของฮาลาลตามบทบัญญัติอิสลาม​ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิต​ให้เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคมุสลิม​
.
นำโดย​ รศ.ดร.วินัย​ ดะห์ลัน​ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล​ จุฬา​ฯ​ รศ.ดร. ปกรณ์​ ​ปรียากร​ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย​ คุณปรัชญา​ ฉิมวิเศษ​ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย​และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านศาสนาอิสลาม​
.
บรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล​ มาตรฐานฮาลาล​ และกระบวนการขอรับรองฮาลาล มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด​ 30 ท่าน​ ทั้งนี้ผู้เข้าอบรม​ได้มีการร่วมสนทนาถาม-ตอบ​ ให้ความสนใจในหัวข้อการบรรยายในครั้งนี้เป็นอย่างมาก