วันนี้ 4 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี จัดงาน“รอมฎอนสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ผูกสัมพันธ์ชายแดนใต้” โดยมีนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม งานเลี้ยงละศีลอด (เปิดปอซอ) รอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 โดยทางศูนย์ฯ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของเดือนรอมฎอนและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักศาสนา และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร บุคลากรระหว่างหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนฮาลาลในมิติศาสนาและวิทยาศาสตร์ ซึ่งก่อนถึงเวลาละศิลอดมีการบรรยาย เรื่อง “รอมฎอน- สุขภาพองค์รวม” โดย ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และบรรยายเรื่อง “ความสำคัญของเดือนรอมฏอนอันประเสริฐ” โดยประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย NGO สื่อมวลชน อิหม่าม คอเต็บ บิลหลั่นในพื้นที่ เข้าร่วมงานจำนวน 160 คน ณ ห้องประชุมน้ำพราว 1 โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี