วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 3 สำนักทรัพยากร นิสิต/นักศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขัน โครงการ Halal Science Camp & Quiz bowl 2018 ร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล มีผลการประกวดดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
นายฮาฟีกีน บือราเฮง
นายพัสกร เงินเจริญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวนิสอัลนูร โต๊ะนิมะ
นางสาวฟารินดา สือริ
จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาวฟาวีซาห์ สาและ
นางสาวเบญจรัตน์ พรสิงห์ปรีชา
มหาวิทยาลัยมหิดล