เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “มหกรรมต้อนรับปีฮิจญ์เราะฮ. 1440” โดยได้รับเกียรติจากนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี

งานมหกรรมต้อนรับปีฮิจญ์เราะฮ. 1440 จัดขึ้นในวันที่ 29,30 ก.ย. – 1 ต.ค. 2561 ซึ่ง “ฮิจญ์เราะฮฺ” เป็นศักราชของอิสลาม ซึ่งที่มาและความสำคัญของราชอิสลามหรือฮิจเราะฮฺศักราชนั้น ถือเอาการอพยพของท่านนะบีมุฮัมมัด(ศ็อลฯ) และบรรดาผู้ที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามอพยพย้ายจากการพำนักที่นครมักกะห์สู่นครมะดีนะห์ ซึ่งเป็นการย้ายถิ่นที่อยู่จากสถานที่นครมักกะห์มาสู่บรรยากาศแห่งความเอื้ออารี ความมีภารดรภาพกันระหว่างชาวเมืองมะดีนะห์ที่มีจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยความศรัทธา

สำหรับงานวันที่ 29-30 กันยายน มีกิจกรรมวิชาการ  อบรมเทคนิคการอ่าน อัลกุรอาน คุตบะฮ.อาซาน การแสดงอานาซีด อีกทั้งยังมีบูธจำหน่ายอาหาร เสื้อผ้าฮาลาลและบูธนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากกว่า 200 บูธ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียงได้เยี่ยมชม และที่สำคัญยังมีการสัมมนาทางวิชาการฮาลาลในหัวข้อเรื่อง “ตลาดฮาลาลโลกสู่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมชายแดนใต้” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.บรรจง ไวทยเมธา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ บรรยายในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมกับการสนับสนุนการดำเนินงานฮาลาลชายแดนใต้” โดยนายฟัครูดดิน ตาเปาะโต๊ะ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และ บรรยายหัวข้อ “กระบวนการรับรองฮาลาลประเทศไทย” โดยนายสมศักดิ์ ซูโอะ นักวิชาการ สกอท. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 35,000 คน และเข้ารับฟังการอบรม จำนวน 1,000 คน

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 รับเกียรติจาก รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ“ฮาลาลตามแนวทางศาสนารับรอง-วิทยาศาสตร์รองรับ” โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นอีหม่าม คอเต็บ บิลหลั่น คณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี ครูโรงเรียนเอกชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมากกว่า 1,000 คน

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ Digital Halal Science เป็นการจัดแสดงนิทรรศการจำลองอุปกรณ์เครื่องมือแล็ปและวีดีแนะนำการตรวจหาสิ่งปนเปื้อนหะรอม และแอพพลิเคชั่นระบบการยื่นการขอรับรองฮาลาลออนไลน์ ระบบการตรวจประเมินฮาลาล (Halal Audit cheklist) และนวัตกรรม H-NUMBER โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  อีกด้วย