เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ห้องประชุมใหญ่ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำวิสัยทัศน์เเละนโยบายการส่งเสริมการค้าสินค้าเเละผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ครั้งที่ 2/2564 นำโดย รศ.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยตัวแทนสถาบันฮาลาลแห่งประเทศไทย ตัวแทนสำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งเป็นเลขาฯ ในการประชุม ที่ประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการภายใต้แนวทางขับเคลื่อนสินค้าและผลิตการเกษตรมาตรฐานฮาลาล โดยที่ประชุมเสนอให้เพิ่มเติมโครงการและแผนงานให้ครอบคลุมไปถึงปี 2570 ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ โดยปรับทุกโครงการให้สอดคล้องและครอบคลุมทุกมิติมากยิ่งขึ้น