วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

ตัวแทนประเทศไทยนำโดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย และเกษิณี เกตุเลขา ผู้ช่วยนักวิจัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมประชุม 9th Meeting of Smiic Committee on Standards for Conformity Assessment (smiic/ccs)

ในการประชุมครั้งนี้พูดเกี่ยวกับ บทบาทของ SMIIC ในฐานะหน่วยงานมาตรฐานขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) มีวัตถุประสงค์หลัก คือการจัดทำนโยบายและมาตรฐาน รวมถึงแนวทาง หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และทางเทคนิค ฯลฯ ซึ่งในการประชุม รศ.ดร.ปกรณ์ เชิญชวน CB จากนานาประเทศเข้าร่วมประชุมมาตรฐานในงาน Thailand Halal Assembly 2021 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2021 ในรูปแบบ Virtual Online และ รศ.ดร.วินัย ให้ข้อเสนอแนะเรื่องของวัคซีน โดยทางเรารอวัคซีนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีเรื่องนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในประเทศ การประชุมวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกในปี 2021 โดยผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศ รวมทั้งสิ้น 48 ท่าน กว่า 20 ประเทศ