ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยาศตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี
จัด “โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เพื่อผู้ประกอบการไทยส่งเสริมการเปิดตลาดฮาลาลสากล” ครั้งที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มตลาด IMT-GT & GMS โดยได้รับเกรียติจากนายซ้อน โครงเซ็น ประธานคณะกรามการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี ให้โอวาถและกล่าวเปิดอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 41 คน งานดังกล่าวจัด ณ อบต.ท่าแร้ง จังหวัดเพรชบุรี