วันนี้ 8 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น.
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ. พร้อมด้วย ผศ.นิฟาริด ระเด่นอะหมัด รองผู้อำนวยการ นางสาวสุลิดา หวังจิ ที่ปรึกษา ผอ.ศวฮ. และคณะทำงานจาก ศวฮ. อีกทั้ง รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการเปิดประชุมการวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่14 ภายใต้แผนงาน IMT-GT (14th SPM meeting) ผ่าน Zoom Meeting โดยมี Dr. Ade Candradijaya Standing Chairman Director for the Bureau of International Cooperation Ministry of Agriculture, Indonesia กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งในครั้งนี้จะมีการจัดทำแผนยุทศาสตร์ 5 ปี (Implementation Blueprint 2022-2026) ขึ้น เพื่อวางแผนการดำเนินงานของแผน IMT-GT โดยจะมีการประชุมแบ่งกลุ่มตามคณะทำงาน ซึ่งคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลจะมีการประชุมในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เพื่อทำแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของคณะทำงานต่อไป