จุฬาฯกวาดรางวัลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ฮาลาลโลก

จุฬาฯกวาดรางวัลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ฮาลาลโลก

  จากการที่ประเทศมาเลเซียมีเป้าหมายก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางฮาลาลโลกอันมีมูลค่าการตลาดในปี พ.ศ.2553 สูงถึง 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ครอบคลุมตั้งแต่อาหาร สิ่งที่มิใช่อาหาร เช่น ยา เคมีภัณฑ์ เครื่องอุปโภค เครื่องนุ่งห่ม และบริการเช่น การท่องเที่ยว การแพทย์ การเงินธนาคาร...

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

    ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้การรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 จากสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข...

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับรางวัลนานาชาติด้านนวัตกรรม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับรางวัลนานาชาติด้านนวัตกรรม

[vc_row][vc_column][vc_column_text]   รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล แจ้งว่าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมทางด้านอุตสาหกรรมฮาลาล (The Halal Journal Award of Best...

ดร.วินัย ดะห์ลัน ติดทำเนียบ 500 มุสลิมผู้มีอิทธิพลต่อโลกปี 2012

ดร.วินัย ดะห์ลัน ติดทำเนียบ 500 มุสลิมผู้มีอิทธิพลต่อโลกปี 2012

  ทุกปีนับตั้งแต่ ค.ศ. 2009 เป็นต้นมา The Royal Islamic Strategic Studies Centre หรือศูนย์ยุทธศาสตร์อิสลามศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้รัฐบาลจอร์แดนได้จัดทำหนังสือ The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims และเว็บไซด์ www.TheMuslim500.com ขึ้น...

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ฮาลาลระดับโลกจากมาเลเซีย

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ฮาลาลระดับโลกจากมาเลเซีย

ประเทศไทยนับเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลรายสำคัญในโลก โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีส่วนแบ่งในตลาดอาหารฮาลาลโลกซึ่งมีมูลค่า 6 แสนล้านเหรียญสหรัฐสำหรับประชากรมุสลิม 1,800 ล้านคน เป็นอันดับที่ 5-6 อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในตลาดดังกล่าวนับวันยิ่งทวีความซับซ้อน...

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เข้ารับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เข้ารับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล เข้ารับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปี2552 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี“เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...