ศวฮ. ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจุฬาฯ รายวิชาสังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช

ศวฮ. ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจุฬาฯ รายวิชาสังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจากรายวิชาสังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช จำนวน 60 คน โดยมีนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มบริการหน่วยงานภายนอก เป็นผู้ต้อนรับและบรรยายถึงพันธกิจการทำงานของศวฮ. และให้ข้อมูลความรู้ด้านฮาลาลที่จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต อีกทั้งยังได้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล มีนางสาวยูอาร์น่า นุ่งอาหลี นางสาวบัดดารีหย๊ะ โส๊ะสันสะ และนางสาวอังสนา อายุเคน เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ให้ข้อมูล

คณะทำงานด้านมาตรฐานและมาตรวิทยาฮาลาลประเทศไทย เข้าพบท่านกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

คณะทำงานด้านมาตรฐานและมาตรวิทยาฮาลาลประเทศไทย เข้าพบท่านกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานด้านมาตรฐานและมาตรวิทยาฮาลาลประเทศไทย นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ.ดร.อิสมาแอล อาลี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการ และคุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ภายใต้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รวมถึง ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าเยี่ยมคาราวะท่านสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้การต้อนรับและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะทำงานที่บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมด้าน ฮาลาลของไทย และการส่งเสริมสินค้าฮาลาลของไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยเห็นว่าองค์กร SMIIC มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทและอิทธิพลต่อการกำหนดมาตรฐานฮาลาลของโลกมุสลิมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมกิจกรรมด้านฮาลาลเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การที่คณะทำงานด้านฮาลาลประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ในการติดตามพัฒนาการ ประเมินทิศทาง และกำหนดรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยกับองค์กรดังกล่าวได้ในระยะยาว รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมด้านฮาลาลของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ คณะทำงานมีกำหนดจะเข้าพบหารือและแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกษัตริย์อับดุลอาซิส เมืองเจดดาห์ (King Abdul Aziz University) และธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา (Islamic Development Bank-IDB) ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วย

ข่าวโดย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ

 

งานแถลงข่าว หอการค้าแฟร์ 2019(TCC Fair 2019)

งานแถลงข่าว หอการค้าแฟร์ 2019(TCC Fair 2019)

งานแถลงข่าว หอการค้าแฟร์ 2019(TCC Fair 2019)

หอการค้าไทย จัดงานแถลงข่าว “หอการค้าแฟร์ 2019” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มีบริษัทเข้าร่วมงานกว่า 800 คูหา บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร คาดจะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 170,000 คน โดยงานนี้จะช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ

โดยทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ นำโดย อ.เรวัตร วงศ์เดอรี หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายกวินธร วงค์ลือเกียรติ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากนโยบายหลักด้านหนึ่งของหอการค้าไทย ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย การจัดงาน “หอการค้าแฟร์”(TCC Fair) จึงถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ตอบโจทย์ โดยเป็นการยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินค้าในภูมิภาค สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาด สร้างความร่วมมือเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรฐกิจในระดับภูมิภาคและกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและบริการ ที่พักโรงแรมและร้านอาหาร ธุรกิจโฆษณา ตลอดจนเกิดการสร้างงานและจ้างงานในพื้นที่อีกด้วย

#HSCCM #TccFair2019 #แถลงข่าวTccFair2019

 

 

ศวฮ. ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาฯ

ศวฮ. ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาฯ

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยครั้งนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. ได้รับเกียรติเชิญเพื่อสอนในรายวิชา Islam in Southeast Asia บรรยายในหัวข้อ Halal Business and Industry in Southeast Asia ซึ่งนักศึกษาที่เรียนมีด้วยกันหลากหลายชาติ ไม่ว่าจะเป็น อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน สิงคโปร์ เวียดนาม รวมทั้งสิ้นกว่า 20 คน ในการนี้มีดร.ศราวุฒิ อารีย์ เป็นผู้ประสานงาน และหลังจากจบการเรียนก็ได้นำชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ มีดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัยเป็นผู้ให้ข้อมูล

ศวฮ.นำจัดโครงการศึกษา ทบทวนและจัดทำร่างมาตรฐานฮาลาลสาขาต่างๆ ประจำปี 2562

ศวฮ.นำจัดโครงการศึกษา ทบทวนและจัดทำร่างมาตรฐานฮาลาลสาขาต่างๆ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รองศาตราจารย์ ดร .วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้กล่าวต้อนรับ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) มีมติให้ ศวฮ. จัด “โครงการศึกษา ทบทวน และจัดทำร่างมาตรฐานฮาลาลสาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2562” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการดำเนินงานในปี พ.ศ.2561 โดยมีระยะเวลาการดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562– มกราคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมนักวิชาการศาสนาและนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล กว่า 50 ท่าน

 

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดยคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวนทั้งสิ้น 23 คน เข้าเยี่ยมชมศวฮ. โดยคุณมนัสได้บรรยายถึงการกระบวนการทำงานของศวฮ. รวมไปถึงการให้ความรู้ในเรื่องของฮาลาลแก่นักศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการนำไปใช้กับการทำงานในอนาคต อีกทั้งยังนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลและ Haram Museum ด้วย

ผอ.ศวฮ. ร่วมประชุมอภิปรายโต๊ะกลม Dhaka Round table 2019 ณ บังคลาเทศ

ผอ.ศวฮ. ร่วมประชุมอภิปรายโต๊ะกลม Dhaka Round table 2019 ณ บังคลาเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการหน่วยงานถายนอก เป็นตัวแทนศวฮ.เข้าร่วมประชุมอภิปรายโต๊ะกลม Dhaka Round table 2019” ณ โรงแรม Radisson Blu Dhak water garden กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุม 200 คน การอภิปรายโต๊ะกลม (round table) คือจะให้ผู้บรรยายแต่ละคนเสนอเนื้อหาตามที่กำหนดไว้เพื่อปูพื้นฐานให้แก่ผู้ฟัง (participant ) ในเวลาที่จำกัด และจะปล่อยให้ผู้ฟังต่อยอดอภิปราย ตั้งคำถาม จากเรื่องที่ฟังมา โดยอภิปรายโต๊ะกลมครั้งนี้ จัดขึ้นโดย World Islamic Economic Forum Foundation ( WIEF) ร่วมกับ SEACO (South East Asia Co-operation Foundation)

ซึ่งมีทั้งหมด 4 Section ดังนี้
1 Rethinking infrastructure Development
2 Islamic Finance Catalyzing Growth
3 Halal in The technological Age
4 Presentation on Accelerating Regional cooperation

โดย อ.วินัย ได้รับเชิญเป็น วิทยากรในการอภิปรายโต๊ะกลม ในเซคชั่น Halal in Technological Age ร่วมกับ รัฐมนตรีพาณิชญ์ของประเทศบังคลาเทศ (H.E Tipu Munshi ดร. irwandi Jaswir จากอินโดนีเซีย Dr.Barbara Ruiz-Bejarno จากสเปน Dr.Nur Rahman จากบังคลาเทศ ซึ่งเซคชั่นนี้ ได้รับความสนใจ เป็นอย่างมากโดยมีผู้เข้าร่วมงานร่วมอภิปรายกันล้นหลาม

ศวฮ.ต้อนรับ Director of KNKS พร้อมคณะ จากประเทศอินโดนีเซีย

ศวฮ.ต้อนรับ Director of KNKS พร้อมคณะ จากประเทศอินโดนีเซีย

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดยคุณสุลิดา หวังจิ ได้ให้การต้อนรับ Mr.Afdhal Aliasar, Director of Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) พร้อมด้วย Mr.Umar Aditiawarman, Deputy Director of KNKS Mr.Ni Putu Desinthya Ayu Azhari, Deputy Director of KNKS และ Aulia Nugraha, Senior Advisor of PT Sucofindo (Persero) ทั้งหมด 4 ท่านจากประเทศอินโดนีเซีย

โดยคุณสุลิดาได้กล่าวถึงการทำงานของศวฮ. และได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของฮาลาลในประเทศไทย การสนับสนุนฮาลาลในประเทศไทย รวมถึงเศรษฐกิจอิสลามและอุตสาหกรรมฮาลาล อีกทั้งยังได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลซึ่งมีนางสาวสาวียะห์  กาโฮง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ร่วมให้ข้อมูล

ศวฮ. ต้อนรับ Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)

ศวฮ. ต้อนรับ Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดยคุณสุลิดา หวังจิ ได้ให้การต้อนรับ Mr.Afdhal Aliasar, Director of Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) พร้อมด้วย Mr.Umar Aditiawarman, Deputy Director of KNKS Mr.Ni Putu Desinthya Ayu Azhari, Deputy Director of KNKS และ Aulia Nugraha, Senior Advisor of PT Sucofindo (Persero) ทั้งหมด 4 ท่านจากประเทศอินโดนีเซีย

โดยคุณสุลิดาได้กล่าวถึงการทำงานของศวฮ. และได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของฮาลาลในประเทศไทย การสนับสนุนฮาลาลในประเทศไทย รวมถึงเศรษฐกิจอิสลามและอุตสาหกรรมฮาลาล อีกทั้งยังได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลซึ่งมีนางสาวสาวียะห์ กาโฮง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ร่วมให้ข้อมูล

 

ผอ.ศวฮ. ร่วมเป็นประธานเปิดงานมุสลิมไทยแฟร์ ครั้งที่ 5

ผอ.ศวฮ. ร่วมเป็นประธานเปิดงานมุสลิมไทยแฟร์ ครั้งที่ 5

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวฮ. เข้าร่วมงานมุสลิมไทยแฟร์ ครั้งที่ 5 “รวมพลังความดี ซับน้ำตาผู้ลี้ภัย” ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในมิติต่างๆ ของสภาเครือข่ายฯ เพื่อระดมทุนรับบริจาคเป็นทุนสำรองในการดำเนินภารกิจขอฝสภาเครือข่ายฯ และเพื่อการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ลี้ภัยในประเทศ

โดยในครั้งนี้ รศ.ดร.วินัย ยังได้รับเกียรติเชิญเป็นประธานเปิดงาน และมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล ซึ่งในช่วงเปิดงาน รศ.ดร.วินัย ได้พูดถึงเรื่องราวในอดีตของตนที่มีประสบการณ์ได้พบเจอผู้ลี้ภัย
ทั้งยังพูดถึงการที่อิสลามสอนการเป็นมือบน สอนให้เป็นผู้ให้ โดยยึดตามแบบอย่างท่านรอซู้ลลุลลอฮอีกด้วย นอกจากนี้งานในครั้งนี้ศวฮ.ก็ได้มาออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์งาน Thailand Halal Assembly ที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมนี้อีกด้วย