ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน “Halal For All” ภายใต้งาน หอการค้าแฟร์ 2019  ชูคอนเซปต์ “ฮาลาลเพื่อทุกคน”

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เชียงใหม่ ร่วมกับ คณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ และหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน “Halal For All” ภายใต้งาน หอการค้าแฟร์ 2019 ชูคอนเซปต์ “ฮาลาลเพื่อทุกคน”

ศวฮ. ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจุฬาฯ รายวิชาสังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช

ศวฮ. ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจุฬาฯ รายวิชาสังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับอาจารย์และนิสิตจากรายวิชาสังคมเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพของพืช จำนวน 60 คน โดยมีนายอาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ หัวหน้ากลุ่มบริการหน่วยงานภายนอก เป็นผู้ต้อนรับและบรรยายถึงพันธกิจการทำงานของศวฮ. และให้ข้อมูลความรู้ด้านฮาลาลที่จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต อีกทั้งยังได้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล มีนางสาวยูอาร์น่า นุ่งอาหลี นางสาวบัดดารีหย๊ะ โส๊ะสันสะ และนางสาวอังสนา อายุเคน เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ให้ข้อมูล

คณะทำงานด้านมาตรฐานและมาตรวิทยาฮาลาลประเทศไทย เข้าพบท่านกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

คณะทำงานด้านมาตรฐานและมาตรวิทยาฮาลาลประเทศไทย เข้าพบท่านกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานด้านมาตรฐานและมาตรวิทยาฮาลาลประเทศไทย นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ.ดร.อิสมาแอล อาลี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการ และคุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ภายใต้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รวมถึง ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าเยี่ยมคาราวะท่านสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ให้การต้อนรับและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะทำงานที่บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมด้าน ฮาลาลของไทย และการส่งเสริมสินค้าฮาลาลของไทยในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยเห็นว่าองค์กร SMIIC มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทและอิทธิพลต่อการกำหนดมาตรฐานฮาลาลของโลกมุสลิมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมกิจกรรมด้านฮาลาลเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การที่คณะทำงานด้านฮาลาลประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ในการติดตามพัฒนาการ ประเมินทิศทาง และกำหนดรูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยกับองค์กรดังกล่าวได้ในระยะยาว รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมด้านฮาลาลของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ คณะทำงานมีกำหนดจะเข้าพบหารือและแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกษัตริย์อับดุลอาซิส เมืองเจดดาห์ (King Abdul Aziz University) และธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา (Islamic Development Bank-IDB) ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยด้วย

ข่าวโดย ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ

 

ศวฮ. ต้อนรับ Universitas Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซีย

ศวฮ. ต้อนรับ Universitas Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซีย

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Hadi Suwono คณบดีและคณะ จาก Faculty of Mathematics and Natural Sciences Universitas Negeri Malang (FMIPA UM) จากประเทศอินโดนีเซีย โดยมีคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศวฮ. เป็นผู้ต้อนรับ โดยคุณมนัสได้พูดถึงกระบวนการทำงานของศวฮ. เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่ศวฮ.ริเริ่ม รวมไปถึงประเด็นเรื่องฮาลาลในประเทศไทย อีกทั้งยังได้นำชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลและ Haram Museum ด้วย

RISEAP เยี่ยมเยียนศวฮ.

RISEAP เยี่ยมเยียนศวฮ.

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คุณมนัส สืบสันติกุล และคุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ  พร้อมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับสภาดะฮ์วะหฺอิสลามแห่งเอเชียอาคเนย์และแปซิฟิก (RISEAP) ซึ่งนำโดย TYT Tun Pehin Sri Dr.Haji Abdul Taib Mahmud ผู้ว่าการรัฐซาราวัก ประเทศมาเซีย ผู้เป็นประธาน และประกอบไปด้วยสมาชิกจาก 17 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง เมียนมาร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ บรูไนดารุสซาลาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี นิวแคลิโดเนีย ออสเตรเลีย ฟิจิและนิวซีแลนด์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 130 ท่าน

คุณมนัสได้ขึ้นบรรยายในหัวข้อการทำงานของศวฮ. ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และสารเคมีโดยแนะนำ H Numbers ด้วย, การเป็นผู้นำในการคิดค้นกระบวนการเทคโลโนยีทางวิทยาศาสตร์ฮาลาล, การคิดค้นสบู่ดิน, การร่วมมือกันกับหน่วยงานด้านฮาลาลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงประเด็นของฮาลาลในประเทศไทย และแนะนำงาน Thailand Halal Assembly ที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ด้วย และนำคณะเยี่ยมชมสำนักงานและห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยมีดร.พรพิมล มะหะหมัด และนางสาวซูไนนี มาหะมะ เป็นผู้ให้ข้อมูล

 

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทจาก Sumbawa University ประเทศอินโดนีเซีย

ศวฮ. เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทจาก Sumbawa University ประเทศอินโดนีเซีย

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทจาก Sumbawa University, Indonesia จำนวน 9 คน โดยมีคุณมนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศวฮ. เป็นผู้ต้อนรับ ซึ่งคุณมนัสได้บรรยายถึงกระบวนการทำงานของศวฮ. อีกทั้งยังพูดถึงประเด็นฮาลาลในประเทศไทย และได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการรวมถึง Haram Museum อีกด้วย

 

ศวฮ. ร่วมกับบริษัท รี้ดเทรดเด็กซ์ จำกัด จัดประชุมวิชาการด้านเครื่องสำอางฮาลาล

ศวฮ. ร่วมกับบริษัท รี้ดเทรดเด็กซ์ จำกัด จัดประชุมวิชาการด้านเครื่องสำอางฮาลาล

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน  2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท รี้ดเทรดเด็กซ์ จำกัด ได้จัดงานประชุมวิชาการด้านเครื่องสำอางฮาลาลขึ้น ณ ห้องประชุม SILK 3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) ผู้เข้าฟังเป็นผู้ประกอบ มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “โอกาสทางการค้าและกลยุทธ์เชิงรุกนำเครื่องสำอางฮาลาลไทยบุกตลาดโลก” โดยคุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศวฮ. และ หัวข้อ “ผลักดันธุรกิจฮาลาลไทยด้วยตลาดดิจิทัลอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ดังนี้ (1) คุณพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง แบรนด์ Tough & Tumble (TT) (2) คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์และบริการ ศวฮ. และ (3) คุณเกษิณี เกตุเลขา ผู้ช่วยนักวิจัย ศวฮ.

คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ ได้แนะนำเรื่องของ SME ที่จะต้องมีการผลิตเน้นเรื่องของ มาตรฐานที่ดีในการผลิต เช่น GMP, Halal เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสินค้า และสุดท้ายคุณเกษิณี เกตุเลขา ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเลือกใช้วัตถุดิบฮาลาลในการผลิตเครื่องสำอาง ตลอดจนความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ฮาลาลในเรื่องของการพัฒนา H-Number ขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในแง่ของการลดขั้นตอนในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และนอกจากนั้นยังได้แนะนำแนวคิดของการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอีกด้วย

ผอ.ศวฮ.ร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ของ SMIIC ครั้งที่14 ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

ผอ.ศวฮ.ร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ของ SMIIC ครั้งที่14 ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานจากประเทศไทย นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล จุฬาฯ และรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ.ดร.อิสมาแอล อาลี ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล  รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการ และคุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ภายใต้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รวมถึง ดร.อัซอารีย์ สุขสุวรรณ นักวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ของ SMIIC (14th SMIIC General Assembly Meeting) ณ โรงแรม Hilton Jabal Omar Convention มหานครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งนี้มีประเทศสมาชิกสามัญและประเทศสมาชิกผู้สังเกตการณ์จำนวนทั้งสิ้น 33 ประเทศ

เลขาธิการ SMIIC กล่าวรายงานสรุปการดำเนินปีที่ผ่านในเรื่องงานบริหาร การเงิน การอบรมและงานด้านมาตรฐานฮาลาลต่างๆ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในคณะกรรมธิการวิชาการแสดงบทบาทด้านวิทยาศาสตร์และมาตรวิทยาฮาลาลในการร่างมาตรฐานมาโดยตลอด ที่ผ่านมานั้นมีโครงการร่างมาตรฐานจำนวนทั้งสิ้น 53 โครงการ ครอบคลุมประเด็นมาตรฐานและมาตรวิทยาฮาลาล 16 ด้าน ( ประเทศไทยเข้าร่วมหลักๆ จำนวน 7 ด้าน) โดยอยู่ในขั้นตอนการร่างมาตรฐานจำนวน 14 โครงการ อยู่ขั้นตอนการร่างมาตรฐานสุดท้ายและโหวต 14 โครงการ ส่วนมาตรฐานฮาลาลที่แล้วเสร็จมีจำนวนทั้งสิ้น  9 มาตรฐาน

 

งานแถลงข่าว หอการค้าแฟร์ 2019(TCC Fair 2019)

งานแถลงข่าว หอการค้าแฟร์ 2019(TCC Fair 2019)

งานแถลงข่าว หอการค้าแฟร์ 2019(TCC Fair 2019)

หอการค้าไทย จัดงานแถลงข่าว “หอการค้าแฟร์ 2019” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มีบริษัทเข้าร่วมงานกว่า 800 คูหา บนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร คาดจะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 170,000 คน โดยงานนี้จะช่วยขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือ

โดยทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ นำโดย อ.เรวัตร วงศ์เดอรี หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ สนง.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายกวินธร วงค์ลือเกียรติ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากนโยบายหลักด้านหนึ่งของหอการค้าไทย ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย การจัดงาน “หอการค้าแฟร์”(TCC Fair) จึงถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ตอบโจทย์ โดยเป็นการยกระดับมาตรฐานงานแสดงสินค้าในภูมิภาค สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาด สร้างความร่วมมือเชื่อมโยงกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรฐกิจในระดับภูมิภาคและกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและบริการ ที่พักโรงแรมและร้านอาหาร ธุรกิจโฆษณา ตลอดจนเกิดการสร้างงานและจ้างงานในพื้นที่อีกด้วย

#HSCCM #TccFair2019 #แถลงข่าวTccFair2019

 

 

ศวฮ. ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาฯ

ศวฮ. ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาฯ

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยครั้งนี้ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศวฮ. ได้รับเกียรติเชิญเพื่อสอนในรายวิชา Islam in Southeast Asia บรรยายในหัวข้อ Halal Business and Industry in Southeast Asia ซึ่งนักศึกษาที่เรียนมีด้วยกันหลากหลายชาติ ไม่ว่าจะเป็น อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน สิงคโปร์ เวียดนาม รวมทั้งสิ้นกว่า 20 คน ในการนี้มีดร.ศราวุฒิ อารีย์ เป็นผู้ประสานงาน และหลังจากจบการเรียนก็ได้นำชมห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ มีดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัยเป็นผู้ให้ข้อมูล