วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น.

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำทีมโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วนิดา นพพรพันธ์ุ รองผู้อำนวยการ ฯ และคณะเจ้าหน้าที่ ศวฮ. เข้าร่วมต้อนรับ ดร.มุฮัมมัด บิน อับดุลกะรีม อัลอีชา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim World League: MWL) เนื่องในโอกาสเยือนจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และได้เข้าร่วมรับฟัง การแสดงปาฐกถาพิเศษว่าด้วยความสำคัญของพันธมิตรหลากหลายอารยธรรม (The Importance of Alliance of Civilizations) โดย ดร.มุฮัมมัด บิน อับดุลกะรีม อัลอีชา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก (Muslim World League: MWL) จัดโดย ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและอัฟริกา กระทรวงต่างประเทศ