วันที่ 12 มกราคม 2565 นายวิชัย สังฆะมะณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล พร้อมข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ขอเข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
ในวันนี้ทางคณะได้เข้ามาปรึกษาหารือ เรื่องการบริหารจัดการด้านมาตรฐานอาหารฮาลาล
นอกจากนั้น รศ.ดร.วินัย ได้อธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์ฯ
ให้คณะทราบ การนำวิทยาศาสตร์ฮาลาลในการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าของประเทศ อีกด้วย