เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565ณ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วย คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ และคณะ ได้เข้าพบคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสวัสดีปีใหม่
และหารือความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรการจัดการปศุสัตว์ตามวิถีฮาลาล สำหรับวิทยาลัยเกษตร กรมอาชีวะศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ