วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น.
คุณต่อศักดิ์ สุทธิชาติ (ผู้แทนผู้อำนวยการ) ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ด้านหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจผลิตภัณฑ์
และบริการ ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ให้สัมภาษณ์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ในกิจกกรมการพัฒนาระบบ MSME Scoring ภายใต้งาน Data Exchange/Open Data ผ่านระบบ ZOOM
ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาเครื่องชี้วัดที่สะท้อนศักยภาพและการเติบโตในการดำเนินธุรกิจ เป็นประโยชน์ในการเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
และเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานในการจัดทำนโยบายและแผนงานในการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อย ต่อไป