THA ACADEMY
 เป็นช่องทางสื่อสารหนึ่งภายใต้การกำกับของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งแรกของโลก มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมฮาลาล ที่สะสมประสบการณ์มากว่า 20 ปี จนผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมทรัพยากรมนุษย์สำหรับอนาคต เพื่อสร้างเศรษฐกิจบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S- Curve ที่แข็งแกร่งของประเทศไทย จึงได้เปิดรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ “THA ACADEMY” เพื่อเป็นคลังแห่งการเรียนรู้ทางออนไลน์สำหรับนักศึกษา ผู้ที่สนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมฮาลาลที่ต้องการเสริมความรู้และเพิ่มทักษะการทำงานบนฐานรากเศรษฐกิจฮาลาลแห่งอนาคต THA ACADEMY บริการและสร้างโอกาสการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น สัมมนาและเสวนาออนไลน์ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย การจัดอบรมทั้งในรูปแบบของหลักสูตรระยะสั้น (Short course)

และหลักสูตรระยะยาว (Executive education) การจัดอบรมให้กับสถานประกอบการและองค์กร (In-house training) การเป็นที่ปรึกษาทางด้านการวางระบบฮาลาล รวมไปจนถึงการเรียนรู้เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Academic Credit Bank) เป็นต้น การพัฒนาศักยภาพมนุษย์และการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อยกระดับความรู้ในด้านวิชาชีพ เพิ่มทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาธุรกิจที่สำคัญสำหรับโลกยุคใหม่จึงเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้บุคลากรของประเทศไทยสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกแบบชุดหน่วยการเรียนรู้หรือโมดูล (module) คือหนึ่งโมดูลการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning module) ซึ่งจัดในรูปแบบสัมมนาและเสวนาออนไลน์ออกเป็น 4 สาขาหลักๆ

 1. หมวดสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (Halal Science and technology, HST)
 • การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  ฮาลาลสำหรับอาหาร การเกษตร และการแพทย์
 • การสร้างความร่วมมือในแก้โจทย์ปัญหาสำหรับอุตสาหกรรมฮาลาลโดยใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
  ฮาลาลเป็นเครื่องมือหาทางออกให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • การสร้างเครือข่ายวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 1. หมวดสาขา ประวัติศาสตร์อิสลามเชิงวิเคราะห์ (Analytical Islamic History, AIH)
 • ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์อิสลามเชิงวิเคราะห์ในรากเหง้าแห่งปัญหาและการแก้ปัญหา การพัฒนาของสังคม และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัตนธรรม
 • การสร้างความเข้าใจและเรียนรู้ภายใต้บริบทที่แตกต่างของสังคมในแต่ละสมัยเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน
 • สร้างความคิดเชิงวิเคราะห์และวิพากษ์ในหลายมิติเพื่อให้เข้าถึงคุณค่าและภาคภูมิใจในมรดกและวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
 1. หมวดสาขา การตลาดและธุรกิจฮาลาล (Halal E-Commerce, HEC)
 • การตลาดและธุรกิจออนไลน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฮาลาลที่ยั่งยืน
 • เพิ่มพูนหรือปรับเปลี่ยนทักษะวิชาชีพสำหรับผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ เพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคง
 • การสร้างนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการเพื่อปรับตัวรับสถานการณ์ และต่อยอดไอเดียสู่ธุรกิจ
 1. หมวดสาขา การศึกษาและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Halal Education and Future Skill, HEF)
 • เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับการเรียนรู้ในยุคทศวรรษที่ 21 เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้
 • การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับเตรียมความพร้อมการทำงานในอนาคต
 • แนวคิดและการพัฒนาบุคคลเพื่อยกระดับทักษะและอาชีพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

และอีกโมดูลหนึ่งคือ Personalized Module หรือชุดทักษะและความรู้แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนตามกลุ่มวิชาชีพที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะและวิชาชีพที่จำเป็นในการทำงาน โดยหากสามารถสอบวัดสมรรถนะผ่านในแต่ละโมดูลก็จะได้รับสัมฤทธิบัตรเพื่อรับรองความสามารถ และยังสามารถเก็บสะสมได้เพื่อขอรับปริญญาตามหลักสูตรที่เปิดสำหรับนำไปสมัครงานหรือประกอบวิชาชีพได้ โดยทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโมดูลหลากหลายสาขาการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น ชีวเคมีเบื้องต้นในอาหาร อาหารเชิงวัตนธรรมและความเชื่อ กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาลทางอาหาร เคมีวิเคราะห์ทางด้านอาหารฮาลาล การวิเคราะห์แอลกอฮอล์ในอาหารและเครื่องดื่ม การวิเคราะห์ดีเอ็นเอสุกรในอาหารฮาลาล การทดสอบความใช้ได้สำหรับการตรวจวัดทางการวิเคราะห์ การจัดการและวางระบบฮาลาลในอุตสาหกรรมฮาลาล อิสลามกับการสร้างเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ การพัฒนาธุรกิจฮาลาล เป็นต้น

ช่องทางติดตามอื่น ๆ [@hsc.cu]
Website: https://www.halalscience.org/
Instagram: https://www.instagram.com/hsc.cu/
Twitter: https://twitter.com/HalalCu
LINE OA: https://lin.ee/z4mQb99
Facebook: https://www.facebook.com/HSC.CU