การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าสินค้าเเละผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” ครั้งที่ 4/2564
ซึ่ง นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬา ฯ
นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศวฮ. พร้อมด้วยตัวแทนสถาบันฮาลาลแห่งประเทศไทย
ตัวแทนสำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งเป็นเลขาฯ ในการประชุม
หลังจากรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 แล้ว ที่ประชุมรับฟังเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้
การดำเนินงานตามผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตร มาตรฐาน “ฮาลาล”
ผลการศึกษาการจัดตั้งโรงเชือดแพะ และโรงเชือดโคในพื้นที่เดียวกัน (Hybrid) และสถานะการดำเนินการล่าสุดของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ
จากนั้นที่ประชุมร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดโครงกรภายใต้วิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล”
ที่นำเสนอ 1 แผนงาน 28 โครงการ จาก 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลัก
หลังจากจบการประชุม ดร.วินัย ดะห์ลัน และ ดร.พรพิมล มะหะหมัด ได้รายงานผลตรวจพบเนื้อหมูปลอมเป็นเนื้อวัว จำนวน 1 ตัวอย่าง ที่ซื้อ-ขายผ่านระบบออนไลน์
โดยมีการแจ้งสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) แล้ว จะดำเนินการแจ้งกรมปศุสัตว์ต่อไป