วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป คุณพสุ โลหารชุน อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ในฐานะประธานบอร์ดธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเข้าพบ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อหารือเรื่องการสถานการณ์ของอุตสาหกรรมฮาลาล
และเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาล โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลันได้เสนอเกี่ยวกับการนำบริษัท HAL-Q
ในเครือข่ายของศูนย์ฯ มาจัดทำห่วงโซ่อุปทานฮาลาล โดยรวบรวมโรงงานจากต้นน้ำไปยังปลายน้ำ เ
พื่อพัฒนาการลงทุน และสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาล ต่อไป