มุสลิมละหมาดกันอย่างน้อยวันละ 5 เวลา ในการละหมาดนั้นไม่ใช่แค่สวดมนต์แต่มีท่าทางต่างๆ ประกอบ อยู่ด้วย เช่น ยืนตรง โค้งตัว คุกเข่า หมอบกราบ นั่งบน เท้า นั่งยืดหลัง มีการสวดมนต์เป็นภาษาอาหรับประกอบ ท่าทางที่เปลี่ยนไปตาม จังหวะเช่นนี้มีรายงานวิจัยออก มาว่าให้ผลดีต่อสุขภาพแผ่นหลังส่วนล่างหรือส่วนที่เชื่อม ต่อกับสะโพกที่เรียกกันว่าหลังช่วงล่าง (Lower Back) ดร.โมฮำามัด คาซอเนห์ (Mohammad Khasawneh) เป็นศาสตราจารย์ด้านวิทยาการระบบและวิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยบิงแฮมตัน(Binghamton University) แห่งรัฐ นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกาและทีมวิจัยร่วมกันพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ศึกษาผลของการเคลื่อนไหวในท่าต่างๆของ ร่างกายที่มีต่อการยืดและคลายกล้ามเนื้อตามจุดต่างๆ ตลอด จนผลที่มีต่อกระดูก เส้นเอ็นทั่วร่างกาย จากนั้นนำามาศึกษา การเคลื่อนไหวด้วยท่าทางต่างๆระหว่างการละหมาดเทียบ กับการทำาโยคะและการทำากายภาพบำาบัด ผลงานวิจัยตี พิมพ์ในวารสาร The International Journal of Indus-trial and Systems Engineering ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สิ่งที่พบคือการเคลื่อนไหวท่าทางต่างๆ ส่งผลให้ระบบกระดูก ข้อต่อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อเกิดการคลายตัวซึ่งสามารถลดความเครียดของร่างกาย ตลอดจนความล้าของจิตใจได้ ทีมวิจัยระบุว่าเคยมีงานวิจัยทางด้านกล้ามเนื้อ โครงสร้างร่างกายและระบบประสาท (Neuro-musculoskeletal) ว่าความผิดปกติในระบบเหล่านี้ลดลงได้ด้วยการทำาโยคะและกายภาพบำาบัด ครั้งนี้ทำการ ศึกษาผลดีของการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ทำาในการละหมาด สิ่งที่พบคือการ ละหมาดจัดเป็นการรักษาสุขภาพอย่างหนึ่ง จุดที่ร่างกายได้รับการรักษาผ่านการละหมาดนั้นช่วยป้องกันปัญหาอาการเจ็บหลังช่วงล่าง (Low back pain) ได้

ทีมวิจัยพบว่าการเคลื่อนไหวจากการละหมาดช่วยป้องกันและรักษาอาการปวดหลังได้ดีกว่าวิธีการทางกายภาพบำาบัดซึ่งทาง National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) safety limits กำหนดเป็น ค่าความปลอดภัยไว้ เนื่องจากให้ผลกระทบต่อกล้ามเนื้อและกระดูกน้อยกว่า โดย พบว่าท่าทางการโค้งตัวโดยใช้มือทั้งสองจับเข่าเช่นเดียวกับท่าทางละหมาดที่เรียกว่า “รูกัวะ” (Ruku) ช่วยลดอาการเจ็บหลังของผู้ป่วยได้ ผู้วิจัยยังแนะนำาให้หยุดอยู่ในท่าหมอบกับพื้นหรือท่า “ซูหยูด” (Sajjadh) ให้นานขึ้น เนื่องจาก มีส่วนช่วยคลายกล้ามเนื้อที่ล้าจากการทำางานทั้งวัน ทีมวิจัยให้ข้อสรุปไว้อย่างนั้นมีงานวิจัยชิ้นอื่นๆกล่าวถึงผลดีของการกำาหนดเวลาละหมาด ตลอดจน ผลของการสวดมนต์สงบจิตในการละหมาดไว้ เมื่อนำาเรื่องท่าทางในการละหมาด ผสมผสานเข้ากับกำาหนดเวลาของการละหมาดและการสวดมนต์ นักวิจัยพบว่ามี ประโยชน์ที่จะได้รับจะยิ่งมีมากขึ้น ใครไม่เคยละหมาดควรลองทำาดู ทำาให้ถูกต้อง ก็แล้วกัน

โดย…รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน