วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 10.00น. -12.00น.
รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ และคณะบริหาร ศวฮ. ร่วมต้อนรับ ผศ.ดร.วริพัสย์ อารีกุล อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือและขอคำแนะนำในการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยอาหารทั้งนี้ได้แนะนำหลักสูตรและพูดถึงแนวทางหลักสูตรว่ามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร รวมถึงมีความรู้ทักษะปฎิบัติ ด้านมาตรฐานสินค้าฮาลาลของประเทศอีกด้วย
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฝ่ายบริหารได้นำพาอาจารย์ เยี่ยมชมแลปได้รับคำชื่นชมว่าห้องแลปเราเป็นห้องแลปที่ทันสมัยเป็นอย่างมาก